Het kan ons allemaal overkomen. We hebben op rekening geleverd, maar ondanks meerdere betalingsverzoeken wil de klant ons niet betalen. Uiteindelijk kom je dan in het juridische traject van een incassoprocedure terecht.

Het probleem hierbij is dat de kosten van een juridische incassoprocedure relatief hoog zijn, waardoor schuldeisers regelmatig afzien van procederen, zeker bij lagere bedragen. “Dat is zonde en onnodig” volgens Gijs Poorter, voorzitter en medeoprichter van DigiTrage. In dit interview spreek ik met Gijs over digitaal procederen, kostenvoordelen en ontwikkelingen in de incassomarkt.

Kun je kort iets over jouw achtergrond vertellen?

Gijs: “Ik ben jurist van huis uit, afgestudeerd in 1995 aan de Universiteit Utrecht. Ik heb een aantal jaren voor diverse deurwaarders gewerkt en ben vervolgens actief geworden in de rechtsbijstandverzekeringswereld. In 2011 heb ik samen met een aantal ondernemers DigiTrage opgezet. De belangrijkste reden waarom we DigiTrage begonnen zijn is omdat we zagen dat de overheidsrechtspraak steeds duurder werd. We richten ons op het (online) voeren van juridische incassoprocedures tegen lagere kosten en meer gebruiksgemak, maar wel met dezelfde rechtsgeldigheid en kwaliteit in vergelijking met het traditionele juridische incassotraject.”

DigiTrage is een stichting. Kun je aangeven waarom voor deze rechtsvorm gekozen is?

Gijs: ”Daar hebben we bewust voor gekozen. Met de stichting willen we de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van geschillenbeslechting benadrukken en borgen. Door onze stichtingsvorm hebben we ook te maken met een Raad van Toezicht en een Raad van Advies. Dit zijn twee externe toezichthoudende organen, die ons scherp houden en zo kunnen we de klant ook onafhankelijkheid en onpartijdigheid garanderen. De Raad van Advies ziet erop toe dat geschilbeslechting door de arbiters op een onafhankelijke en onpartijdige wijze plaatsvindt. Er wordt dus kritisch gekeken naar de juridische kwaliteit van onze dienstverlening. Bovendien hebben we geen winstoogmerk en werken kostenneutraal.”

Kun je het verschil in kosten toelichten tussen een ‘standaard’ juridische incassoprocedure en de incassoprocedure via DigiTrage?

Gijs: “We concurreren feitelijk met de overheidsrechter, dus je moet onze prijzen daar ook mee vergelijken. Het verschil in kosten is met name groot bij zaken boven de € 500. Laat ik als voorbeeld een zakelijke vordering (B2B) van  € 600 nemen. Dan ben je alleen al aan griffierechten € 466 kwijt. Daar komt dan nog € 77,84 bij (overeenkomstig de Btag tarievenlijst) voor het uitbrengen van de dagvaarding. Als we exact dezelfde procedure via DigiTrage zouden doen, dan bedragen de totale kosten € 395, oftewel de opdrachtgever c.q. schuldenaar hoeft € 149 minder te betalen.”

Ondanks het prijsvoordeel, blijft een juridische procedure toch vrij kostbaar. Zijn er ook voordeligere opties?

Gijs: ”We kennen twee soorten procedures. De zojuist beschreven standaardprocedure inclusief een exequatur en dezelfde procedure, maar dan zonder exequatur. Een procedure met exequatur houdt in dat je een verlof hebt van de overheidsrechter, waarmee je het vonnis van DigiTrage ook ten uitvoer kan brengen. In vaktaal levert een exequatur een executoriale titel op, wat een vonnis is waarmee door een deurwaarder bij de schuldenaar beslag kan worden gelegd.

We kennen echter ook de ‘pro’ variant, waar de exequatur dus niet bij zit. Je krijgt dan wel een bindend vonnis, maar het verlof wordt niet voor de schuldeiser bij de rechtbank aangevraagd. Dat scheelt aanzienlijk in de kosten.”

Kun je deze “pro” variant nader toelichten?

Gijs: “Het verschil tussen de standaard procedure en de “pro” variant is, dat je de schuldenaar wel kunt laten zien dat er een bindend vonnis is, maar je kunt er geen beslag mee (laten) leggen. De achterliggende gedachte is dat de opdrachtgever pas kosten (voor de exequatur) hoeft te maken als het echt nodig is. Als de schuldenaar gehoor geeft aan het vonnis en de schuld aan de schuldeiser betaalt, dan heb je het exequatur niet nodig. Mocht de schuldenaar echter niet betalen, dan kan de schuldeiser via een verzoekschrift alsnog (zelf) het exequatur bij de rechtbank aanvragen en zo een executoriale titel verkrijgen. De kosten van de pro variant bedragen € 275 bij bijvoorbeeld een vordering van € 600, dus dat scheelt maar liefst € 269 euro in vergelijking met de standaard procedure. Bij vorderingen tot € 500 is de pro variant een zeer interessante optie. Bij de overheidsrechter zouden de griffiekosten dan € 116 bedragen, terwijl de dagvaardingskosten gelijk blijven. Bij DigiTrage “pro” variant bedragen de totale kosten € 70, wat een voordeel oplevert van € 124 (ten opzichte van de standaardprocedure). Het bijkomende voordeel van de “pro” variant is dat deze ook relatief weinig tijd in beslag neemt. Het is namelijk ook het gemak en de transparantie wat het DigiTrage platform te bieden heeft, omdat alles – inclusief eventueel verweer – digitaal plaatsvindt.”

Om van de diensten van DigiTrage gebruik te kunnen maken is een aanpassing van de algemene voorwaarden noodzakelijk. Kun je dat toelichten?

Gijs: “Het is een vereiste dat het DigiTragebeding is opgenomen in de algemene voorwaarden van de opdrachtgever / schuldeiser. Op die manier kom je met de klant automatisch overeen, dat in het geval van een geschil (over de betaling van een factuur) DigiTrage als geschilbeslechter bevoegd is. Het is overigens wel zo, dat het beding zo is opgesteld, dat je een procedure ook via de overheidsrechter kan laten verlopen. De clausule beperkt de schuldeiser dus niet in zijn keuzevrijheid. Ideaal ook dus voor een partij die eerst eens voor een deel van zijn zaken ervaringen wil opdoen met DigiTrage. Mochten mensen gebruik willen maken van DigiTrage, maar zonder dat de algemene voorwaarden zijn aangepast, dan is een ad-hoc arbitrage-overeenkomst een optie. In dat geval sluit je een overeenkomst met je schuldenaar af, dat je DigiTrage een uitspraak laat doen in je betalingsgeschil.”

Wat is het verschil tussen een vonnis gedaan door de overheidsrechter en DigiTrage?

Gijs: ”Zaken worden door onze arbiters behandeld en beoordeeld op basis van Nederlands recht en jurisprudentie. Dus afgezien van de gebruikelijke menselijke verschillen van inzicht zoals dat ook bij rechters onderling voorkomt, is er geen verschil. De eerder genoemde Raad van Advies ziet tenslotte toe op de juridisch inhoudelijke kwaliteit en onafhankelijkheid van de geschilbeslechting door de arbiters van DigiTrage.”

Kan de dienstverlening van DigiTrage zowel in de zakelijke als consumentenmarkt ingezet worden?

Gijs: ”Beide is goed mogelijk. Sterker nog, we hebben het platform bewust zo opgezet dat we zowel B2B als B2C zaken goed kunnen afhandelen..”

Kunnen de kosten van een incassoprocedure ook op de schuldenaar verhaald worden?

Gijs: “Jazeker. De manier waarop een incassoprocedure via DigiTrage wordt gevoerd, geschiedt op exact dezelfde manier als bij de overheidsrechter. Als een schuldeiser in het gelijk wordt gesteld, dan krijgt hij de vordering plus rente en kosten toegewezen, waaronder ook de kosten van de procedure. Die kosten kunnen dus in principe allemaal verhaald worden op de schuldenaar.”

Zou je kunnen stellen, dat het voeren van een juridische procedure via DigiTrage kostenverlagend werkt voor zowel de schuldeiser als de schuldenaar?

Gijs: “Daarmee sla je de spijker op z’n kop. Ons systeem werkt twee kanten uit, zowel voor de schuldeiser als de schuldenaar. Een mooi voorbeeld zou een zorgverzekeraar kunnen zijn. Onbetaalde vorderingen zouden door zorgverzekeraars uitstekend aan ons voorgelegd kunnen worden. De in het ongelijk gestelde partij hoeft dankzij DigiTrage minder proceskosten te vergoeden. Uiteindelijk kunnen beide partijen zo relatief voordeel (of minder nadeel) behalen.”

Wie maken er gebruik van de dienstverlening van DigiTrage?

Gijs:” Veel bedrijven in het MKB variërend van ICT-bedrijven tot horecabedrijven hebben DigiTrage inmiddels in hun algemene voorwaarden opgenomen. Voor deze doelgroep is onze dienstverlening, zowel qua tariefstelling als wijze van procederen, bij uitstek geschikt gemaakt. Het MKB heeft de laatste jaren ook het zwaarste te leiden gehad van de stijgende kosten voor de griffierechten, dus daar sluit onze propositie goed bij aan.”

Kunnen ook buitenlandse schuldeisers gebruik maken van DigiTrage?

Gijs: “Ja, als het gaat om hun Nederlandse schuldenaren is dat geen enkel probleem. Het belangrijkste op dit moment is dat we  onze positie op de Nederlandse markt goed verankeren. We hebben op termijn zeker ook internationale ambities.”

Hoe reageert de rechtspraak zelf op jullie initiatief?

Gijs: “Tot nu toe hebben we eigenlijk uitsluitend positieve reacties gekregen. Om een voorbeeld te noemen. Recent zijn twee arbiters begonnen bij DigiTrage, die enorm enthousiast zijn. Het betreft in beide gevallen oud-rechters, die dit jaar met pensioen gegaan zijn en dus een schat aan ervaring en vakkennis meebrengen. Ook het Ministerie van Justitie is positief over ons initiatief. Op hun anderhalf jaar geleden geopende internetportaal www.innovatierechtsbestel.nl werd onze dienstverlening spontaan vermeld.”

Welke toekomstige ontwikkelingen kunnen we op dit gebied verwachten?

Gijs: ”De digitalisering van de overheidsrechtspraak komt nu ook op gang, maar zal geen kostenvoordeel voor partijen gaan opleveren. Sterker nog, griffierechten zullen naar verwachting alleen maar verder gaan stijgen vanwege sterke bezuinigingen. Ook is een eisende partij straks minimaal 1/3 van de griffierechten verschuldigd, zodra een procedure is opgestart. De huidige praktijk waarbij incassodagvaardingen geregeld niet aangebracht worden waardoor geen griffierecht verschuldigd wordt, gaat hiermee verdwijnen. Het verschil in kosten van procederen bij DigiTrage ten opzichte van de overheidsrechter zal dus alleen maar groter worden.

Daarnaast wordt wettelijk geregeld dat comparities – waarbij partijen in persoon moeten verschijnen – straks standaard worden gelast bij verweerzaken. Dit terwijl er steeds minder fysieke rechtbanken in Nederland zijn en de rechterlijke organisatie enorm moet inkrimpen. We zijn bij DigiTrage juist bezig om onze digitale Courtcam – rechtzittingen via Skype – verder te verfijnen.. Iedereen kan dus in zijn omgeving gebruik maken van de digitale rechtszaal. Dat scheelt enorm veel reistijd en bijkomende ongemakken.”

Op donderdag 5 november aanstaande is DigiTrage vertegenwoordigd op de Credit Expo in Nieuwegein. Registreer gratis via www.creditexpo.nl/event/registreren

Bron: www.creditexpo.be