“Goedkoop is nog steeds duurkoop en zeker in deze tijd”, zo stelt Ed Nijpels. De markt voor incassobedrijven en gerechtsdeurwaarders is behoorlijk in beweging. Er is momenteel sprake van stevige (prijs)concurrentie, maar dat kan ten koste gaan van de kwaliteit en betrouwbaarheid van de dienstverlening.

De deelnemers van het Garantiefonds Gerechtsdeurwaarders moeten niet alleen aan hoge kwaliteitseisen voldoen, maar ook financieel solide zijn. In dit interview spreek ik met Ed Nijpels, voorzitter van het Garantiefonds Gerechtsdeurwaarders, over de laatste ontwikkelingen in de deurwaarderij en de rol van het Garantiefonds.

Hoe is het momenteel gesteld met de financiële betrouwbaarheid van deurwaarders?

“Op basis van schattingen lijkt bijna de helft van de deurwaarders niet te kunnen voldoen aan de nieuwe eisen voor liquiditeit en solvabiliteit die de beroepsgroep gesteld heeft. Wat de consequenties daarvan zijn is nog niet bekend. De door de beroepsgroep gestelde liquiditeits- en solvabiliteitseisen zijn overigens zo’n 25% minder streng dan de eisen die het Garantiefonds hanteert voor de toelating van haar deelnemers.”

Hoe belangrijk is de financiële stabiliteit van een incassopartner?                    

“Dat is van wezenlijk belang, want als een incassobureau of gerechtsdeurwaarder failliet gaat, dan is de kans reëel dat je als opdrachtgever het reeds geïncasseerde geld niet of niet volledig krijgt uitgekeerd. Uit eerdere faillissementsverslagen is dit ook gebleken. Het besef dat het belangrijk is om met een financieel sterke incassopartij samen te werken willen we niet alleen als Garantiefonds sterk benadrukken, maar ook in het algemeen. Bovendien is financiële stabiliteit vaak een goede indicator voor de kwaliteit van de dienstverlening. Alle deelnemers van het Garantiefonds voldoen aan deze 25% strengere criteria ten aanzien van de liquiditeit en solvabiliteit. Wel hebben we moeten vaststellen, dat onze hogere financiële eisen een drempel kunnen opwerpen voor toelating tot het Garantiefonds. De huidige en potentiële deelnemers zijn zich daar terdege van bewust. Als je namelijk niet meer aan de criteria kunt voldoen, dan wordt de deelname ook opgezegd en dan heb je naar de buitenwereld wel wat uit te leggen. Maar we zien ook dat steeds meer opdrachtgevers deelname aan het Garantiefonds als voorwaarde stellen. Het biedt hen een extra zekerheid dat men met een betrouwbaar en financieel solide gerechtsdeurwaarderskantoor in zee gaat. Wanneer je als deurwaarder aan de voorwaarden voor deelname voldoet, vind ik dat je deze kans zou moeten grijpen.”

Wat kunt u zeggen over de financiële eisen ten aanzien van incassobureaus?

“Voor incassobureaus bestaan op dit moment geen wettelijke eisen met betrekking tot de solvabiliteit en liquiditeit. Ook geldt er geen toezicht door het Bureau Financieel Toezicht zoals dit door de overheid wel is ingesteld bij gerechtsdeurwaarders en notarissen.”

Welke marktontwikkelingen ziet u verder in de branche?

“Vanuit de beroepsgroep worden veel regels en richtlijnen opgesteld. Dit is een goede ontwikkeling om de kwaliteit van de gerechtsdeurwaarderskantoren hoog te houden. Daarnaast investeren de gerechtsdeurwaarders op dit moment veel tijd en geld in de totstandkoming van het digitale beslagregister en de verwijsindex schuldhulpverlening. Dit soort initiatieven zorgen er uiteindelijk voor dat onnodige kosten voor schuldeisers en schuldenaren worden voorkomen.”

Recent was in het nieuws dat het aantal openstaande rekeningen in Nederland zich op recordhoogte bevindt, terwijl deurwaarders het minder druk hebben.  Kunt u deze paradox verklaren en welke gevolgen brengt dat met zich mee?

“Een van de belangrijkste redenen dat er minder werk voor deurwaarders is, zijn de verhoogde griffierechten. De stap naar de rechter wordt daarom minder gemaakt en dat is geen goede ontwikkeling. De KBvG (Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders, red.) heeft hier recent ook aandacht aan besteed. Zo’n 10 à 20 procent van de MKB klanten bij de grote banken valt onder bijzonder beheer. Dit hangt in hoge mate samen met het feit dat een deel van deze bedrijven niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen omdat zij zelf weer te maken hebben met moeilijke of niet-inbare vorderingen. De hogere griffierechten zorgen ervoor dat de drempel om betaling via de rechter en de deurwaarder af te dwingen verhoogd wordt, met alle gevolgen van dien voor de Nederlandse economie. Wij zien bij onze deelnemers dan ook een verschuiving plaatsvinden naar het buitengerechtelijk incasseren en meer aandacht voor het persoonlijke contact tussen schuldeisers en schuldenaren. Gekeken wordt naar het creëren van oplossingen in het minnelijke traject, de stap naar de rechter moet alleen gemaakt worden wanneer er geen andere oplossing mogelijk is en dit kostentechnisch ook verantwoord is.”

Vorig jaar was er al een trend waarneembaar dat er meer aandacht in de branche is voor ‘maatschappelijk verantwoord incasseren’. Zet deze trend zich door?

“Zeker, het maatschappelijk verantwoord incasseren is niet meer weg te denken uit onze branche. We zien bijvoorbeeld ook dat brieven lezersgerichter worden en er minder formele woorden gebruikt worden. Dat bevordert de communicatie tussen de schuldenaar en de deurwaarder. Door in gesprek te blijven kan gekeken wordt naar het creëren van oplossingen. Een ander mooi voorbeeld van maatschappelijke betrokkenheid in de branche is dat één van onze deelnemers een foundation heeft opgericht, die met behulp van vrijwilligers uit het bedrijf tot doel heeft om werkloze jongvolwassenen te ondersteunen en begeleiden bij hun zoektocht naar een passende baan. Er is bij meerdere deelnemers aandacht voor educatie: hoe kun je beter met schulden omgaan en hoe kun je voorkomen dat je nieuwe schulden maakt. Dit soort initiatieven zien we steeds vaker in de markt.“

Wat zou u nog aan de lezer willen meegeven?

“Ik zou de creditmanager die dit artikel leest nogmaals op het hart willen drukken om kritisch te zijn bij de selectie van een incassopartner. Daarbij gaat het niet om de laagste prijs maar ook om kwaliteit in dienstverlening, persoonsgerichte aandacht en financiële stabiliteit.”

Het Garantiefonds Gerechtsdeurwaarders is hoofdsponsor van Credit Expo. We hopen u op donderdag 5 november 2015 persoonlijk te mogen begroeten tijdens de 11e editie van Credit Expo in het NBC Congrescentrum te Nieuwegein.

Garantiefonds Gerechtsdeurwaarders

Meer informatie: www.ggdw.nl

Advertorial_GarantiefondsGD Advertorial_GarantiefondsGD

Bron: www.creditexpo.nl