Bij het uithanden geven van vorderingen aan een gerechtsdeurwaarder of incassokantoor wordt nog vaak op prijs gelet. Ed Nijpels, voorzitter van het Garantiefonds Gerechtsdeurwaarders licht toe dat “goedkoop” wel eens “duurkoop” kan zijn en dat er meerdere aspecten zijn om rekening mee te houden.

“Opdrachtgevers staan er niet altijd bij stil dat de incassopartner uiteindelijk ook een ondernemer is die winst moet maken. Maar wat nu als een incassopartner zelf in financieel zwaar weer terecht komt en daardoor niet in staat is om het voor de opdrachtgever geïnde geld (derdengelden) naar de opdrachtgever over te maken?“

Het Garantiefonds Gerechtsdeurwaarders biedt een kwaliteitskeurmerk om dat risico af te dekken. De belangrijkste voorwaarde die aan deelnemende gerechtsdeurwaarders wordt gesteld is een kerngezonde financiële positie. De eisen ten aanzien van liquiditeit en solvabiliteit zijn 25% strenger dan de eisen die door de overheid gesteld worden. Bij de tot het fonds toegelaten deelnemers wordt door een externe registeraccountant doorlopend de vinger aan de pols gehouden met betrekking tot de financiële positie. Door deze financiële kracht kan iedere deelnemer een eventuele majeur tegenslag al opvangen.

Welke positie neemt het Garantiefonds in binnen de deurwaarderij?

“Wat ik wil benadrukken is dat we een garantiefonds zijn binnen de incassosector, dus niet uitsluitend voor de deurwaarderij. Incassokantoren beschikken echter niet over een garantiefonds. Als je als opdrachtgever besluit om gebruik te maken van de diensten van een bij het Garantiefonds Gerechtsdeurwaarders aangesloten gerechtsdeurwaarder die tevens incassodiensten uitvoert, dan beschik je daarmee over dezelfde zekerheden met betrekking tot derdengelden alsook de kwaliteit van de dienstverlening. De deelnemers van het Garantiefonds zijn overigens goed voor ongeveer veertig procent van de totale omzet in de deurwaardersmarkt in Nederland.”

Hoe zit het met de naamsbekendheid van het Garantiefonds Gerechtsdeurwaarders?

“We hebben op dit moment een behoorlijke naamsbekendheid in de top van de markt (van de opdrachtgevers). We merken ook dat we steeds vaker naar voren komen bij aanvragen of tenders vanuit de markt, waarbij het deelnemersschap van het Garantiefonds als voorwaarde of pré wordt gesteld. In het middensegment daarentegen laat onze bekendheid nog te wensen over. Dat laatste willen we graag verbeteren.”

Waarop leggen jullie de nadruk in de communicatie naar de buitenwereld?

“We hebben de ambitie om gestaag te groeien. Het zijn niet alleen de financiële criteria van incassopartners die voor opdrachtgevers van belang zijn, maar we willen ook andere elementen, zoals de kwaliteit van de dienstverlening van onze deelnemers, meer benadrukken. Er is vaak een duidelijk verband tussen de financiële stabiliteit van een deurwaarderskantoor en kwaliteit van de dienstverlening. Je kunt als gerechtsdeurwaarder uiteindelijk alleen goede financiële resultaten behalen als je ook een goede dienstverlening levert. Om bij het MKB (opdrachtgevers) meer aandacht te krijgen voor het Garantiefonds en de daarbij aangesloten deelnemers, willen we ons voor dit segment meer richten op de kwaliteitsaspecten in plaats van enkel de financiële stabiliteit van de deelnemers.”

Kunt u die kwaliteitsaspecten nader omschrijven?

“In de deurwaarderij heb je sowieso te maken met kwaliteitsnormen. Een deurwaarderskantoor moet per definitie al aan strengere eisen voldoen dan een incassokantoor. Naast de wettelijke vereisten worden er aan deurwaarders ook kwaliteitseisen gesteld. Het Garantiefonds gaat daarin nog een stap verder, door zowel hogere liquiditeits- en solvabiliteitseisen en kwaliteitsnormen te stellen. Garantiefondsdeelnemers garanderen bijvoorbeeld dat:

* voor afdracht vatbare geïnde gelden binnen 5 werkdagen na ontvangst worden doorgestort;
* er uitsluitend kosten in rekening worden gebracht die onvermijdelijk zijn;
* er 24/7 online toegang wordt verschaft tot de eigen dossiers;
* ze een adequaat automatiseringssysteem hebben, dat niet alleen veilige opslag maar ook grondige databescherming waarborgt.”

Hoe staan jullie tegenover het begrip ‘maatschappelijk verantwoord incasseren’?

“Garantiefondsdeelnemers zijn zich steeds meer bewust van het belang van maatschappelijk verantwoord incasseren, dat tegenwoordig ook steeds vaker naar voren komt. Het gaat hier vooral om het respectvol omgaan met zowel de opdrachtgever als de schuldenaar. Opdrachtgevers vinden dat in toenemende mate belangrijk. Als een opdrachtgever een zaak uit handen geeft aan een deurwaarder is het van belang dat de deurwaarder de klantrelatie ook in de gaten houdt. We streven ernaar dat er oplossingsgericht gehandeld wordt in het belang van beide partijen.”

Jullie willen meer in beeld komen bij het MKB, maar ook bij de kleinere deurwaarderskantoren. Kunt u dat toelichten?

“We merken dat ons kwaliteitsconcept ook aanslaat bij de kleinere deurwaarderskantoren. Het deelnemersschap van het Garantiefonds levert overduidelijk een extra unique selling point (USP) op voor een deurwaarder. Als meer (kleinere) deurwaarderskantoren lid zouden worden, kunnen we ervoor zorgen dat we regionaal meer bekendheid krijgen bij MKB bedrijven. Tegelijkertijd krijgen MKB bedrijven dan ook meer zekerheid over de financiële stabiliteit van het deurwaarderskantoor waar ze mee samenwerken. Die financiële zekerheid moet natuurlijk wel ergens op gebaseerd zijn, namelijk de kwaliteit van de dienstverlening. Zo levert het deelnemersschap van het Garantiefonds voordelen op voor alle betrokken partijen.”

Ter afsluiting, zou u nog iets aan de lezer willen vertellen?

“Het Garantiefonds Gerechtsdeurwaarders is een van de hoofdsponsors van Credit Expo 2014. We willen alle lezers van harte uitnodigen om naar de presentatie van Mathijs Bouman te komen die zijn visie op de economie voor 2015 zal geven. Mathijs Bouman is econoom en journalist. Hij is vaste columnist van Het Financiële Dagblad en beurscommentator bij RTL-Z.  De presentatie vindt plaats van 13.30 tot 14.15 uur in zaal 14. Verder hopen we u natuurlijk persoonlijk te mogen begroeten bij onze stand (NB.46) tijdens Credit Expo op donderdag 6 november aanstaande.”

Garantiefonds Gerechtsdeurwaarders

Meer informatie: www.ggdw.nl

Advertorial_GarantiefondsGD

Bron: www.creditexpo.nl