De Nederlandsche Bank zal dit jaar in haar toezicht extra letten op de invloed van gedrag en cultuur op de integriteit van instellingen. Dit is een van de speerpunten in de 'Thema's DNB Toezicht 2010' die vandaag zijn gepubliceerd. Het is voor het tweede jaar dat DNB de brochure 'Thema's DNB Toezicht' publiceert.
Hierin staan de onderwerpen vermeld waaraan DNB in het betreffende jaar extra aandacht geeft in haar toezicht op financiële instellingen. De aandacht die DNB de afgelopen jaren in toenemende mate aan vraagstukken rondom integriteit en governance schonk, neemt in de komende periode verder toe.

Naast expliciete aandacht voor gedrag en cultuur in toezichtgesprekken en via een aantal diepteonderzoeken, kijkt DNB in dit kader opnieuw naar het beloningsbeleid bij financiële instellingen. Begin 2010 toetst DNB of het beloningsbeleid in overeenstemming is met de DNB principes en good practices. Daarnaast is DNB extra alert op instellingen die de grenzen van fiscale wet- en regelgeving opzoeken.

Ook zal DNB meer aandacht besteden aan de strategie en het bedrijfsmodel van onder toezicht staande instellingen. Juist in dit tijdperk staan strategie en/of bedrijfsmodel bij instellingen in alle sectoren ter discussie. Een deel van deze fundamentele strategische vraagstukken komt voort uit herstructureringen, die een aantal grote groepen moet uitvoeren.

Een andere oorzaak is dat een aantal traditionele modellen niet meer winstgevend lijkt te zijn. Waar instellingen de druk op resultaat(groei) door investeerders en kredietwaarderingsmaatschappijen niet weerstaan, ontstaat mogelijk een nieuwe search for yield. DNB waakt ervoor dat dit niet tot ongewenst gedrag leidt in de vorm van het nemen van overmatige risico's.

Tevens wijst DNB de instellingen op aanpassingen in het regelgevend kader.
De kapitaalseisen en liquiditeitseisen van het Bazel-II-raamwerk voor banken worden verscherpt. Voor verzekeraars wordt in 2012 een nieuw solvabiliteitsraamwerk (Solvency II) van kracht, waarvoor zij tijdig voorbereidingen moeten treffen. Rond het Financieel Toetsingskader voor pensioenfondsen is een evaluatietraject gestart.

Download hier het rapport: DNB Toezicht 2010

 

Bron: De Nederlandse Bank