In 1980 pleitte hij als lid van de Tweede Kamer al voor een Deurwaarderswet. Tegenwoordig is hij voorzitter van de Stichting Garantiefonds Gerechtsdeurwaarders.

Ed Nijpels over de onafhankelijkheid van deurwaarders, over incassokosten en over het regeerakkoord.

Wat is het doel van de Stichting Garantiefonds Gerechtsdeurwaarders?

“De bij de stichting aangesloten deurwaarderskantoren staan voor elkaar in, voor het geval een van de deelnemers onverhoopt zijn verplichtingen niet kan nakomen. De opdrachtgevers van onze deurwaarders hebben dus altijd de garantie dat zij de voor hen geïnde bedragen ook daadwerkelijk ontvangen. En dat kost ze niks extra.”

Welke deurwaarderskantoren zijn lid?

“De deurwaarderskantoren die bij het garantiefonds zijn aangesloten zijn allen zeer bonafide bedrijven. Als het gaat om liquiditeit en solvabiliteit stellen we strengere eisen dan de overheid. Lang niet alle deurwaarderskantoren kunnen daaraan voldoen. Een tiental kantoren is aangesloten bij de SGG. Deze kantoren vormen gezamenlijk wel ruim de helft van de totale deurwaardersmarkt. Het aantal deelnemers groeit nog wel. Vooral door fusies waardoor kantoren financieel sterker worden en zich zodoende kunnen aansluiten.”

De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders heeft bepaald dat het binnenkort voor incassobureaus en andere bedrijven niet meer mogelijk is een belang te nemen in een deurwaarderskantoor.

“Die richtlijn is het gevolg van een rapport over de deurwaardersbranche. Daarin werden tal van aanbevelingen gedaan aan de beroepsorganisatie. Een daarvan was dat deurwaarders zich niet mogen laten leiden door commerciële belangen van opdrachtgevers of andere bedrijven. Die richtlijn komt daar logischerwijs uit voort. Deurwaarders willen daarmee voorkomen dat de gewenste onafhankelijkheid in gevaar komt door financiële of persoonlijke belangenverstrengeling.”

Incasso-ondernemingen vinden dat de gerechtsdeurwaarders hun wettelijke status misbruiken om hun marktpositie te versterken.

Daar is geen sprake van. Gerechtsdeurwaarders voeren een aantal wettelijke en ambtshandelingen uit zoals het betekenen van dagvaardingen, het leggen van beslagen of het doen van ontruimingen. Daarom is de deurwaardersmarkt streng gereguleerd door wettelijke bepalingen. In tegenstelling tot de incassobranche die geen verplichte regulering kent. Voor deurwaarders kan de regelgeving trouwens wel kostenverhogend werken, maar anderzijds is het voordeel dat zij als enigen die wettelijke handelingen mogen verrichten.”

Wat vindt u van de verhoging van de griffierechten?

“Voor 85 procent van de zaken betreft het de B2C-markt en in 90 procent van de gevallen wordt het griffierecht verhaald op de veroordeelde partij. Dat zijn voor een groot deel particulieren die toch al in de problemen zitten. Dat betekent dus dat mensen met bijvoorbeeld een huurachterstand in feite een extra boete krijgen door de verhoging van het griffierecht. In die zin is het dus geen verbetering. De verhoging van het griffierecht betekent voor de deurwaarders bovendien dat er een groter beslag wortd gelegd op hun liquiditeit. De meesten kantoren financieren de griffierechten namelijk voor ten behoeve van hun opdrachtgevers. De deelnemers aan het garantiefonds kunnen dat wel hebben. Maar voor de branche als geheel is het wel een probleem.”

Hoe denkt u over het nieuwe regeer- en gedoogakkoord?

“Als ik me beperk tot de relatie met de deurwaarders, dan is het verheugend te zien dat het aanstaande kabinet zich richt op sanering van de overheidsfinanciën en op het gezond maken van de economie.”

Een gezonde economie kan ook betekenen dat er minder zaken zijn voor deurwaarders.

“Als het economisch slecht gaat, dan is er méér werk voor deurwaarders, dat is waar. Maar een slechte economische situatie betekent soms ook dat er voor deurwaarders helemaal niks meer te halen is. Dus ook onze branche heeft toch liever een gezonde economie. Wat dat betreft is het nieuwe kabinet welkom.”

Op woensdag 17 november 2010 om 10.00 uur opent Ed Nijpels de 6e editie van Credit Expo in het Nieuwegein Business Center. Kijk voor meer informatie op www.creditexpo.nl

Bron: www.creditexpo.nl