Waar staan gemeenten als het de decentralisaties in het sociaal domein of energietransitie aangaat? En hoe zit het met dienstverlening, personeelsbeleid en financiën? In ‘De Staat van de Gemeenten 2017‘ worden alle feiten, cijfers, trends en ontwikkelingen in gemeenteland verzameld en toegelicht.

Cijfers én duiding

 

Het wordt steeds belangrijker om te beschikken over actuele en specifieke data. De ‘Staat van de Gemeenten 2017’ bevat grafieken, landkaarten en tabellen, vergezeld van korte toelichtingen.

  • De publicatie biedt gemeenten extra houvast bij de ontwikkeling van hun lokale en regionale beleid.
  • De informatie helpt om inzicht te krijgen in de belangrijke opgaven voor gemeenten.

 

Maar het is niet alleen ‘meten is weten’. De cijfers krijgen ook betekenis, waardoor de opgaven van gemeenten helder worden, inclusief de randvoorwaarden voor een succesvolle gemeentelijke aanpak.

 

Drie pijlers

 

De Staat van de Gemeenten is opgebouwd uit drie hoofdpijlers:

  • De sociale, veilige en gezonde gemeente (integratie, participatie, veiligheid en leefomgeving)
  • De samenwerkende gemeente (lokale democratie, samenwerking tussen gemeenten en medeoverheden, economie en ondernemersklimaat)
  • De krachtige gemeente (dienstverlening, personeel, financiën).

Bron: VNG