MKB-Nederland deelt de conclusie van de Autoriteit Consument en Markt dat een groter aanbod van bedrijfsfinanciering welkom is.

Voorzitter Van Straalen: “Kredieten zijn duur, zo voelen ondernemers dat. Meer concurrentie is hard nodig. Het moet kleine banken gemakkelijker worden gemaakt toe te treden.”

De ACM concludeert in haar rapport “Concurrentie op mkb-financiering” dat slechts een beperkt aantal banken actief is op de mkb-markt en de toetredingsdrempels voor nieuwkomers te hoog zijn. Dit effect wordt versterkt doordat ondernemers voor hun lening of krediet te weinig shoppen en het aanbod alternatieve financieringsvormen nog te gering.

Meer aanbod in financieringsmogelijkheden betekent niet alleen betekent dat er meer te kiezen is, stelt MKB-Nederland, maar ook de concurrentie vergroot tussen aanbieders. De dynamiek van de economie vraagt daarnaast om verbreding van de financieringsmix van bedrijven. Het is daarom belangrijk alternatieve vormen van financiering met vaart verder te ontwikkelen. De recent aangenomen wet die kredietunies meer ruimte geeft is een goede ontwikkeling. Dat geldt ook voor de stappen die de Nederlandse Investeringsinstelling zet.

Toetreding

MKB-Nederland onderschrijft de oproep om toetreding op de financieringsmarkt makkelijker te maken. Nieuwe initiatieven moeten niet in de kiem gesmoord worden maar ruimte krijgen zich te ontwikkelen en buitenlandse aanbieders moeten worden gestimuleerd de markt voor mkb-leningen te betreden. De ACM constateert echter dat drempels nu te hoog zijn door kapitaalseisen en complexe regelgeving die gelden voor financiële instellingen. Voor kleine partijen zouden lichtere eisen moeten gelden, bepleit de ACM. Tegelijkertijd zullen banken een belangrijke rol blijven spelen in de financiering van bedrijven.

Garantieregelingen

Uit het rapport van de ACM komt ook naar voren dat het voor banken nog moeilijk is om op mkb-portefeuilles winst te maken. MKB-Nederland concludeert hieruit dat het nodig blijft om met garantieregelingen (BMKB en GO) de kredietverlening aan het mkb te blijven ondersteunen. Deze garanties maken het mogelijk voor banken om ondernemingen met een beperkt onderpand – dus vanuit bancair perspectief hoog risico – te kunnen financieren. Wel wijst de ACM er op dat de regelingen nu nog zijn gericht op de banken. MKB-Nederland is het met de ACM eens dat ook nieuwe aanbieders van bedrijfsfinanciering gebruik moeten kunnen maken van de regelingen.

Nummerportabilteit

De ACM zegt ook een studie te gaan doen naar nummerportabilteit. MKB-Nederland kan dit alleen maar toejuichen. De ondernemersorganisatie is al jaren voorstander van het meenemen van je rekeningnummer als je van bank wisselt. Ervaringen in de telefoniewereld leren dat dit de concurrentie tussen aanbieders sterk vergroot.

Bron: MKB Nederland