In de Rechtspraak wordt meer en meer gebruik gemaakt van digitaal verkeer voor het uitwisselen van documenten. Zeker nu de fax op korte termijn wordt uitgefaseerd. Voor het structurele elektronische berichtenverkeer zijn inmiddels portalen of systemen ingericht conform de scope van het Besluit Elektronisch Procederen.

Voor het ad-hoc berichtenverkeer wordt binnenkort een Nederlands Technische Afspraak (NTA) uitgebracht, de NTA 7530. Deze NTA over aantoonbaar mailverkeer is in nauwe samenwerking tussen de Rechtspraak, de NEN, de gebruikers en de veilig mailen leveranciers tot stand gekomen. Elke professional en/of organisatie, die documenten aan de Rechtspraak wil aanleveren, zal voor de aantoonbaarheid daarvan moeten voldoen aan de NTA7530.

De NTA 7530 richt zich op de eisen voor het ad-hoc berichtenverkeer tussen verzender en ontvanger in relatie tot het gebruik van dat verkeer als bewijs in gerechtelijke procedures. De waardering van het bewijs is namelijk mede afhankelijk van de beschikbare informatie over het verzend- en ontvangstproces die dat verkeer aantoont, vandaar de benaming ‘aantoonbaar mailverkeer’.

Nu is aantoonbaar mailverkeer in de Europese wetgeving sinds 2014 geregeld door de eIDAS-Verordening. Deze Verordening heeft tot doel het vertrouwen in elektronische transacties in de interne markt te vergroten door te voorzien in een gemeenschappelijke grondslag voor veilige elektronische interacties tussen burgers, bedrijven en overheden. Een van de vijf door eIDAS uitgewerkte vertrouwensdiensten is de dienst voor elektronisch aangetekende bezorging ofwel emailen.

De eisen voor het leveren van eIDAS-gekwalificeerde diensten zijn zeer strikt. De gekwalificeerde leveranciers en overheidsorganisaties worden regelmatig geaudit en staan onder permanent toezicht van – in Nederland – het Agentschap Telecom.

De NTA 7530 is een stelsel van afspraken tussen partijen, die het gedachtengoed van de eIDAS-Verordening als uitgangspunt hebben. In lijn met de eIDAS-Verordening worden twee niveaus van aantoonbaarheid onderscheiden:

  • Aantoonbare e-mail, waarbij sprake is van een bewijsvermoeden, maar waar een gebruiker voor de rechter kan worden uitgedaagd om het bewijs daadwerkelijk te leveren.
    In de NTA 7530 wordt een drietal opties beschreven elk met hun karakteristieken en toepassingsgebieden.
  • Gekwalificeerde aantoonbare e-mail, een dienst die bewijs verschaft ten aanzien van het beveiligen van de verzonden gegevens, met inbegrip van bewijs van het verzenden en ontvangen van de gegevens, en die de verzonden gegevens beschermt tegen het risico van verlies, diefstal, beschadiging of onbevoegde wijzigingen en die voldoet aan de in artikel 44 vastgestelde eisen van de eIDAS-Verordening. Hierbij kan een bewijspositie worden aangenomen, zodat een uitdager voor de rechter eerst tegenbewijs moet leveren.

De normatieve eisen in de NTA 7530 geven inhoud aan de minimale vereisten op het gebied van identificatie, beveiliging en logging die het ad-hoc berichtenverkeer in de Rechtspraak voldoende aantoonbaar maken om (a) rechtsgevolgen te kunnen realiseren en (b) als bewijsmiddel toelaatbaar te zijn in gerechtelijke procedures.

Binnenkort zullen diverse leveranciers van Veilig Mailen-oplossingen beschikken over een eIDAS en/of NTA7530 kwalificatie, zodat de professionals op basis van hun functionele specificaties, bedrijfsprocessen en ervaringen een gerichte keuze kunnen maken. De dienst voor gekwalificeerde e-mails mag uitsluitend door een eIDAS gekwalificeerde leverancier worden geleverd.

Gerelateerd:  Veelgestelde vragen Veilig Mailen (Rechtspraak.nl)

Bron: Credit Expo