Woningcorporaties lopen voorop in de verduurzaming van woningen. Om deze grote opgave te realiseren, heeft de sector ambitieuze doelen gesteld in de Nationale Prestatieafspraken. Om die doelen te halen is duidelijkheid en consistentie nodig vanuit het Rijk. Dat stelt Aedes in de positionpaper Ambitieuze verduurzaming vraagt duidelijkheid en consistentie.

Delen

Corporaties hebben de afgelopen jaren al grote stappen gezet in het verduurzamen van hun woningen. Inmiddels heeft ongeveer 80% van de corporatiewoningen een label C of hoger. En uit de Aedes forecast blijkt dat corporaties in rap tempo plannen hebben gemaakt voor de aanpak van EFG-labels. Aan de andere kant zijn corporaties nog zoekende, bij bijvoorbeeld het aardgasvrij maken van woningen, aangezien daar de afhankelijkheid van andere partijen groot is.

Belemmeringen voor versnelling

Corporaties zien dat mooie ambities regelmatig stuk lopen op problemen in de praktijk. Denk aan een tekort aan mensen en kennis, lange vergunningenprocedures en tegenstrijdige eisen, en regelgeving die op zich laat wachten. De energielabels zijn onlangs gewijzigd, maar een nieuwe methodiek komt er mogelijk alweer aan. Terwijl corporaties gebaat zijn bij duidelijkheid en consistent beleid.

Duidelijkheid nodig, wetgever aan zet

Het isoleren van woningen is een grote uitdaging en vraagt veel van corporaties. De andere opgave, namelijk van het aardgas afgaan, is echter nog complexer. Dit kunnen corporaties niet alleen. Hetzelfde geldt voor gemeenten en andere huiseigenaren. Alleen samen gaat dit lukken. Allereerst moeten de kaders helder zijn waarbinnen alle partijen kunnen opereren. Aedes roept daarom het Rijk op duidelijkheid te geven en relevante wetgeving als de Wet Gemeentelijke Instrumenten Warmtetransitie (WGIW) en de Wet Collectieve Warmtevoorziening (WCW) snel te behandelen.

Rondetafelgesprek Tweede Kamer

Donderdag 14 september houdt de TK-commissie BZK een rondetafelgesprek over verduurzaming van de woningvoorraad en de aanpak van energiearmoede. Aedes, Woonbond en Vereniging Eigen Huis zijn uitgenodigd voor het blok verhuurders, huurders en eigenaren. Dorris Derksen, belangenbehartiger van Aedes, zal het standpunt van Aedes toelichten aan de Kamerleden.

Lees hier positionpaper Ambitieuze verduurzaming vraagt duidelijkheid en consistentie

Bron: Aedes