Toezichthouders AFM en DNB hebben bij de pensioenfondsen die mogelijk moeten korten op de pensioenaanspraken erop aangedrongen dit zo spoedig mogelijk aan hun deelnemers en gepensioneerden te laten weten. Dinsdag maakte de minister van Sociale Zaken bekend dat een aantal pensioenfondsen niet langer uitstel mogen nemen bij het nemen van maatregelen in verband met hun financiële situatie.

Pensioenuitvoerders zijn op basis van de wet verplicht om bij definitieve beslissing over het korten van de pensioenaanspraken alle belanghebbenden te informeren. AFM en DNB hebben de betreffende fondsen per brief echter verzocht om nu al duidelijkheid te geven over de situatie waarin ze zich bevinden, mede in het licht van de onrust die hierover is ontstaan.

De AFM controleert of pensioenuitvoerders begrijpelijk en tijdig communiceren met alle betrokkenen bij een fonds, zoals (gewezen) deelnemers en gepensioneerden.
Het jaarlijkse Uniform Pensioenoverzicht (UPO) is daar een belangrijk onderdeel van.

DNB houdt toezicht op de financiële soliditeit van pensioenuitvoerders en kan indien noodzakelijk herstelplannen afdwingen als de verhouding tussen het vermogen en de (toekomstige) uitkeringen daarom vraagt.

Bron: Autoriteit Financiële Markten