De AFM heeft alle onderzoeken naar de dienstverlening van DSB Bank N.V. (DSB) afgerond. In maart 2009 maakte de AFM bekend al enige tijd meerdere aspecten van de dienstverlening van DSB te onderzoeken na relatief veel klachten van consumenten. De AFM heeft DSB verschillende boetes opgelegd.

Kredietbeschermingsverzekeringen‪
DSB heeft op 26 januari 2010 een bestuurlijke boete gekregen voor niet-passende adviezen over kredietbeschermingsverzekeringen. Het betrof adviezen uit de periode 1 januari 2009 tot 10 juni 2009. Deze boete is vandaag gepubliceerd.

Kredietbeschermingsverzekeringen vallen sinds 1 juli 2008 onder de adviesregels uit de Wet op het financieel toezicht. ‪Tot 1 juli 2008 waren adviezen over de verzekeringen in combinatie met een consumptief krediet of hypotheek vrijgesteld van de adviesregels. Mede op aangeven van de AFM is deze vrijstelling vervallen en moeten adviezen over deze verzekeringen aan dezelfde regels voldoen als bijvoorbeeld hypotheken en beleggingsverzekeringen. De AFM houdt toezicht op de naleving van deze regels.‪

Overkreditering
Daarnaast publiceert de AFM vandaag een op 5 mei 2009 aan DSB opgelegde boete voor overkreditering. De boete is onder meer opgelegd omdat DSB in zes van de 34 onderzochte gevallen een kredietovereenkomst is aangegaan terwijl dit, met het oog op overkreditering van de consument, onverantwoord was. De boete ziet op hypotheken die zijn aangeboden in de periode 1 juli 2007 tot en met 1 maart 2008. Nu geen bezwaar of beroep meer mogelijk is tegen het besluit, is de boete definitief geworden, en kan de AFM deze boete publiceren.

Overige boetes
Tot slot zijn ook de twee boetes die op 1 juli 2009 zijn gepubliceerd onherroepelijk geworden. Het betrof tekortkomingen in het beleid om overkreditering te voorkomen en niet-passend advies over hypotheken.‪

Klanten met klachten
De curatoren van DSB hebben eerder al bekendgemaakt dat klanten van DSB met klachten over de financiële producten die ze hebben afgesloten, zich kunnen melden bij de curatoren.

Boetewet‪
Alle boetes zijn opgelegd op basis van de toen geldende boetewet. Hierin was de hoogte van de boetes gefixeerd op vaste bedragen, gebaseerd op de zwaarte van de overtreding en de draagkracht van de overtreder. Sinds 1 augustus 2009 is een nieuwe boetewet van kracht. De boetes voor de zwaarste overtredingen die na deze datum worden begaan, kunnen oplopen tot 4 miljoen euro.‪

 

Bron: Autoriteit Financiele Markten