Alle eurolanden moeten zich houden aan de afspraken over het op orde brengen van de overheidsfinanciën en economische hervormingen. Dat verklaarden minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en zijn Duitse ambtgenoot Rösler na besprekingen in Den Haag.

Versterking van het groeivermogen

Minister Rösler maakt een rondreis langs verschillende EU-landen voor overleg over de versterking van het groeivermogen. Voor een open economie als Nederland, die voor een groot deel afhankelijk is van de export naar EU-landen, is dat van groot belang.

Beide ministers benadrukten dat de eurolanden zich verplicht hebben om hun overheidsfinanciën tijdig op orde te brengen en structurele economische hervormingen uit te voeren. “We kunnen de steun aan landen als Griekenland alleen voortzetten als alle afspraken worden nagekomen,” aldus minister Verhagen.

Samenwerking Nederland-Duitsland

Duitsland en Nederland werken samen aan het versterken van de interne Europese markt. De krimp van de economie van de eurozone in het tweede kwartaal geeft aan hoe zeer dat juist nu noodzakelijk is. De ministers bespraken welke economische barrières de komende tijd moeten worden aangepakt. Dit najaar komt er een kopgroep van EU-landen bijeen, waaronder ook Duitsland, in Den Haag om dit te bespreken.

Energiemarkt

Verhagen en Rösler bespraken verder de Noordwest-Europese energiemarkt. De Duitse regering heeft een aantal nieuwe windparken in de Noordzee gepland en doet op het bedrijf Tennet Duitsland om deze windparken aan te sluiten op het energienet. Tennet is in handen van de Nederlandse staat.

Beide ministers toonden zich positief over het idee om private investeerders bij deze projecten te betrekken. Daarvoor is het volgens minister Verhagen wel noodzakelijk dat de regelgeving en de planning rond off shore projecten helder zijn.

Bron: Rijksoverheid.nl