Kamerstuk, 3 juni 2009

De Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

Geachte voorzitter,

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Smilde (CDA) over wanbetalers in de zorg (2009Z08265).

Hoogachtend,
de Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

dr. A. Klink

Vraag 1

Bent u op de hoogte van het bericht “Aantal wanbetalers stijgt fors”, waaruit blijkt dat het aantal wanbetalers in 2008 met 16 procent is gestegen ten opzichte van het jaar 2007?

Antwoord 1

Ja.

Vraag 2

Wat is de reden van de grote toename van het aantal wanbetalers in 2008? Wat doen zorgverzekeraars om het aantal wanbetalers zo klein mogelijk te houden? Verwacht u een gelijke toename in het jaar 2009? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 2

Uit de cijfers van het CBS blijkt dat de stijging van het aantal wanbetalers ten opzichte van de voorgaande peiling afvlakt (van 50 040 naar 39 270).

Om het aantal wanbetalers terug te dringen hebben verzekeraars al vrij snel na de invoering van de Zorgverzekeringswet maatregelen op basis van het wanbetalers¬protocol genomen. Hun incasso-inspanningen worden, naarmate de achterstand toeneemt, geïntensiveerd.

Omdat het probleem van wanbetaling met dit stringente incassobeleid van de verzekeraars nog niet structureel is opgelost ligt op dit moment het wetsvoorstel Structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering ter behandeling in de Eerste Kamer, zodat het aantal wanbetalers in de komende jaren kan worden teruggedrongen. De schatting is dat het aantal wanbetalers snel zal afnemen, in de eerste jaren met 50.000 per jaar.

Vraag 3

Acht u het niet zorgelijk dat een groot deel van de wanbetalers van allochtone afkomst is? Kunt u aangeven of hiervoor een specifieke reden is, bijv. een gebrekkige beheersing van de Nederlandse taal?

Antwoord 3

Er is geen onderzoek gedaan naar de vraag waarom een groot deel van de wanbetalers van de zorgpremie van allochtone afkomst is. Het is dus niet bekend of hiervoor een specifieke reden is.

Vraag 4

Wanneer zal de wet die het mogelijk maakt om wanbetalers een bestuursrechtelijke premie op te leggen ingaan en wanneer kunnen we daar resultaat van verwachten?

Antwoord 4

Het wetsvoorstel Structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering ligt thans ter behandeling in de Eerste Kamer. Op 11 mei jl. heeft de Vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport / Jeugd en Gezin van de Eerste Kamer het nader voorlopig verslag vastgesteld. Ik heb heden de Nadere Memorie van antwoord aan de Vaste Commissie toegezonden.

Vraag 5

Deelt u de mening dat het grote aantal wanbetalers zorgelijk is, aangezien het de solidariteit van het stelsel onder druk zet? Wat zijn de stappen die u tot aan het moment van ingaan van de wetswijziging onderneemt om het aantal wanbetalers zo klein mogelijk te houden?

Antwoord 5

Ik deel deze mening. Om die reden heb ik het wetsvoorstel Structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering indertijd bij de Tweede Kamer ingediend.

Tot de inwerkingtreding van het wetsvoorstel zetten zorgverzekeraars hun stringente incassobeleid op basis van het wanbetalersprotocol voort.

Bron: Rijksoverheid.nl