Het zal u niet ontgaan zijn dat het incasseren van vorderingen in zuidelijke landen door de financiële crisis veel moeilijker is geworden.

Zeker nu het financieren via banken zeer moeizaam gaat, houdt men eventueel beschikbare liquiditeiten langer vast. Dit geldt niet alleen voor binnenlandse schuldeisers, maar zeker ook voor u als buitenlandse schuldeiser. Voor de debiteur zit u gevoelsmatig op veilige afstand. Maar niets is minder waar.

Bierens Incasso Advocaten staat niet stil en blijft zoeken naar oplossingen om uw vordering ondanks de moeilijke omstandigheden toch snel en efficiënt betaald te krijgen. Zo hebben wij in Spanje een middel gevonden om uw debiteur in de buitengerechtelijke fase de ernst van zijn situatie in te laten zien, zodat deze indien mogelijk alsnog tot betaling zal overgaan.

Al geruime tijd bestaan in Spanje lijsten voor debiteuren in het B2B-segment. Deze lijsten zijn door financiële instanties en telecommunicatiebedrijven in het leven geroepen om informatie omtrent hun debiteuren uit te wisselen en zo hun creditmanagementbeleid te bevorderen. Naar Nederlandse begrippen oogt dit vreemd, maar voor Spaanse debiteuren is dit heel normaal.

In deze lijsten wordt het aantal onbetaalde vorderingen van crediteuren (die dat wensen in te schrijven), het totaalbedrag van deze vorderingen en de datum van de laatste onbetaalde vordering opgenomen. Uw vordering dient voorafgaande aan de inschrijving aan bepaalde vereisten te voldoen:

– De ingeschreven onbetaalde vordering dient bewezen, bestaand, vervallen en opeisbaar te zijn
– Facturen die niet vervallen zijn kunnen niet opgenomen worden
– Vorderingen mogen niet ouder dan zes jaar zijn
– Debiteur dient reeds buitengerechtelijk te zijn gesommeerd en gemaand tot het betalen van de vordering
– Voorafgaand aan de inschrijving dient bij sommatie , of ten tijde van het afsluiten van de verbintenis, te zijn vermeld dat  in geval van wanbetaling zijn gegevens in een lijst zullen worden opgenomen
– Incasso dient ouder dan drie maanden te zijn
– Volgens de Wet Bescherming van Persoonsgegevens dient de debiteur binnen 30 dagen in kennis worden gesteld van de inschrijving zodat hij zich, indien van toepassing, op zijn rechten kan beroepen

Deze inschrijvingen dienen accuraat te geschieden en goed onderbouwd te zijn omdat de lijsten nauw stroken met Spaanse wetgeving omtrent zowel de bescherming van privégegevens als aansprakelijkheid. Een incorrecte inschrijving kan derhalve grote gevolgen en sancties hebben.

Verder is het, indien registratie heeft plaatsgevonden, omwille van wettelijke verplichtingen van belang dat bij gedeeltelijke of volledige betaling van de vordering, dit zonder vertraging aan de beheerder van de debiteurenlijst wordt gemeld zodat de gegevens geactualiseerd kunnen worden.

Bierens Incasso Advocaten heeft een akkoord met ASNEF gesloten waardoor het mogelijk is om uw debiteuren op te laten nemen in de lijst van ASNEF. Dit is een ultiem pressiemiddel op de debiteur omdat banken en financiële instellingen de lijsten raadplegen alvorens kredieten te verlenen. Dit kan ernstige gevolgen hebben voor de toekomstige bedrijfsvoering van de debiteur.

Inschrijving van uw debiteur zal uiteraard uitsluitend met uw schriftelijke toestemming gebeuren. Bovendien dient uw vordering afdoende onderbouwd moeten zijn met onderliggende documentatie. Indien aan deze twee voorwaarden is voldaan kunnen we uw debiteur namens uw bedrijf inschrijven op de ASNEF lijst, de grootste en bekendste debiteurenlijst in Spanje.

Wij verwachten echter dat het grootste effect zal zijn gelegen in het in onze schriftelijke sommaties op voorhand aankondigen van de registratie. De kosten van de ASNEF inschrijving zijn voor u minimaal. Voor deze service berekenen wij een bedrag ad € 75,- exclusief btw per registratie. Wilt u meer weten over de ASNEF debiteurenlijst, neemt u dan contact met ons op.

Dit artikel is eerder verschenen op: blog.bierens-incasso-advocaten.com

Bron: www.bierens-incasso-advocaten.com