Indien je zes maanden of langer de premie voor je zorgverzekering niet betaalt en niet reageert op betalingsherinneringen, dan wordt je door je verzekeraar als wanbetaler aangemeld bij het CAK.

Omleiding zorgtoeslag in opdracht CAK

Het CAK heft en int vervolgens een bestuursrechtelijke premie. Als je geen inkomsten hebt, dan draagt het CAK de uitvoering van de inning van van de bestuursrechtelijke premie, over aan het CJIB. Als je een zorgtoeslag ontvangt, dan kan het CAK de Belastingdienst vragen om de zorgtoeslag niet meer aan jou maar rechtstreeks aan het CJIB te betalen.

Niet eens met aanmelding en omleiding

Verzekerde is het niet eens met de aanmelding bij het CAK, de hoogte van het bedrag en de inning van de zorgtoeslag door het CJIB. De verzekerde wendde zich daarom tot de bestuursrechter, maar als je het niet eens bent met de aanmelding als wanbetaler, kun je daarvoor niet bij de bestuursrechter terecht. Ook is de bestuursrechter niet bevoegd te oordelen over de hoogte van de verschuldigde bestuursrechtelijke premie. De bestuursrechter doet wel een uitspraak over de inning van de zorgtoeslag door het CJIB. Op grond van artikel 18f lid 6 van de Zorgverzekeringswet (Zvw) heeft het CAK het recht om aan de belastingdienst te vragen om de zorgtoeslag aan het CJIB uit te betalen.

Ben je het niet eens met de aanmelding als wanbetaler dan kun je een klacht indienen bij de civiele rechter of bij de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen.

Bekijk de uitspraak van de bestuursrechter.

Bron: Zorgverzekeringslijn.nl