De stijgende prijzen zetten steeds meer Nederlanders aan tot een ander uitgavenpatroon. Bijna de helft van hen zegt het volgend jaar zuiniger aan te gaan doen. Dat zijn er significant meer dan een jaar geleden (47% vs 36%) toen de prijsstijgingen ook al zichtbaar waren. Ook zeggen meer mensen dan vorig jaar (43% vs 38%) van plan te zijn om minder onnodige uitgaven te doen en überhaupt met minder spullen te willen leven (23% ten opzichte van 19% vorig jaar).

Rood staan

Nederlanders zijn er ook meer op gespitst om niet in de financiële problemen te komen. Zo geeft 30% aan van plan te zijn om komend jaar altijd de rekeningen op tijd te betalen. Significant meer dan in 2022, toen 25% dit voornemen had. Verder is bijna 1 op de 4 Nederlanders voornemens om in 2023 niet (meer) rood te staan. Mensen lijken bovendien liever te bezuinigen dan hun buffer aan te spreken. Het aantal mensen dat voldoende heeft kunnen sparen om een onverwachte uitgave van € 2.000 te kunnen opvangen is vrijwel gelijk gebleven aan twee jaar geleden (circa 66%). Wel zijn ze daar iets minder zeker over dan in 2020.

Dit zijn enkele conclusies uit een enquête onder 1.004 Nederlanders in opdracht van platform Wijzer in geldzaken. Om mensen financieel beter voor te bereiden op het nieuwe jaar stelt Wijzer in geldzaken de online tool ‘Wat betekent dit voor mij 2023’ beschikbaar. Hiermee krijg je snel inzicht in de belangrijkste wijzigingen voor jouw persoonlijke financiële situatie.

Bezuinigen op kinderopvang

Het gebruik van veelvoorkomende diensten als kinderopvang, sportscholen en verbouwingen aan huis staat onder druk nu de prijzen van veel goederen en diensten komend jaar, naar verwacht van de Nederlandsche Bank, verder oplopen. Ongeveer de helft van de ouders met kinderen op de opvang verwacht dan minder uren af te nemen en circa 6 op de 10 Nederlanders met plannen voor een verbouwing of verduurzaming van het huis verwachten deze uit te stellen. Eén op de 3 verwacht bij verdere prijsstijgingen bovendien minder te gaan sporten en één op de vier zou een bezoek aan de tandarts uitstellen.

Veel meer Nederlanders dan vorig jaar zijn voornemens om te bezuinigen op energie/gas (47% vs 38%). En hoe lager het inkomen des te vaker wordt bespaard op de dagelijkse boodschappen. Daarnaast moeten luxe uitgaven zoals winkelen, vakantie, uit eten en koffie halen het vaker ontgelden dan een jaar geleden. Nog steeds zijn veel mensen bezorgd over verdere prijsstijgingen (68%). Maar dat aantal is gelijk gebleven ten opzichte van vorig jaar. Wel zijn er steeds meer mensen die zich ernstig zorgen maken over verdere prijsstijgingen (30% ten opzichte van 22%).

Stijging minimumloon en uitkeringen

Om mensen in hun koopkracht te ondersteunen staan er per 1 januari een aantal maatregelen op stapel, waaronder de stijging van het minimumloon met ruim 10% en daaraan gekoppelde uitkeringen. Ongeveer driekwart van de Nederlanders zegt hiervan op de hoogte te zijn en 68% geeft aan bovendien bekend te zijn met de verhoging van de zorgtoeslag. Maar ook maatregelen die het leven duurder maken, zoals de verhoging van de vliegbelasting, is de meeste mensen niet ontgaan. Zes op de tien zijn er (inhoudelijk) bekend mee. Daarmee zijn Nederlanders in 2022 een stuk beter bekend met veranderende wet- en regelgeving die de portemonnee direct raken, dan een jaar geleden.

‘Wat betekent dit voor mij? 2023’ geeft consumenten inzicht

De veranderingen in geldzaken pakken niet voor iedereen hetzelfde uit en hangen af van de persoonlijke situatie. Met de online tool ‘Wat betekent dit voor mij? 2023’ helpt Wijzer in geldzaken de consument inzicht te krijgen in maatregelen die voor zijn/haar persoonlijke financiële situatie van belang zijn. Bij iedere maatregel wordt inzichtelijk gemaakt wat er verandert, welke financiële gevolgen dit kan hebben en wat je daaraan kunt doen. Doel is om mensen te helpen keuzes te maken om hun geldzaken bij te sturen. Het persoonlijke overzicht kan eenvoudig worden geprint, opgeslagen of per e-mail worden verstuurd.

Het onderzoek van Wijzer in geldzaken is uitgevoerd door MarketResponse onder een representatieve steekproef van 1.004 respondenten van 18 jaar en ouder. Download hier het onderzoeksrapport ‘Goede (financiële) voornemens 2023’.

Bron: Wijzer in Geldzaken