Bijstandsgerechtigden hebben vaker problematische schulden dan niet-bijstands-gerechtigden. De duur en hoogte van de schuld verschilt echter nauwelijks tussen beide groepen.

Wel is het zo dat uitkeringsgerechtigden meer moeite hebben met rondkomen, een logisch gevolg van het relatief lage inkomen.

Uit onderzoek van Panteia komt een aantal belemmeringen naar voren waarmee bijstandsgerechtigden te maken hebben wanneer zij de arbeidsmarkt willen betreden.

Gemeenten die bijstandsgerechtigden helpen, adviseren wij integraal vanuit Werk & Inkomen en Schuldhulpverlening te werken. Juist deze combinatie maakt maatwerk mogelijk waardoor bijstandsgerechtigden met problematische schulden adequaat geholpen worden, ook bij multiproblematiek. Integraal werken vereist ook structurele vastlegging van informatie en uitwisseling van gegevens en kennis tussen betrokkenen. Dat is op dit moment slechts beperkt mogelijk. Binnen de beïnvloedingssfeer van bijstandsgerechtigden zelf zijn nauwelijks factoren gevonden die zij zelf eenvoudig kunnen aanpakken en daarmee hun (kans op) arbeidsdeelname vergroten. Bij werkgevers merken wij een aarzeling om mensen met problematische schulden aan te nemen om diverse redenen.

In het rapport hebben wij voor gemeenten, werkgevers en de bijstandsgerechtigden zelf een aantal werkwijzen en aanpakken geformuleerd die behulpzaam kunnen zijn om de arbeidsdeelname van bijstandsgerechtigden te bevorderen.

In de infographic zijn de onderzoeksuitkomsten kort weergegeven. Bekijk hem hier in groot formaat.

Het onderzoek bestond uit drie onderdelen, te weten (1) een literatuurstudie, (2) een kwantitatieve analyse van CBS- en Mesis® data en (3) een kwalitatief deel waarin uitgebreide casestudies bij 5 gemeenten werden uitgevoerd en 25 bijstandsgerechtigden uit de doelgroep werden geïnterviewd.

Dit onderzoek van Panteia naar bijstandsgerechtigden met problematische schulden, en de belemmeringen die zij mede hierdoor ondervinden op de arbeidsmarkt, werd mogelijk gemaakt door een subsidie van Instituut Gak.

Het rapport kan je hieronder  inkijken.

Schulden en Werk – deelrapport I.pdf (PDF, 79 pagina’s)

Onderzoeksuitkomsten.pdf (overzicht, PDF, 1 pagina)

Dit onderzoek wordt vervolgd met een onderzoek naar de problematiek van werknemers met schulden.

Bron: Panteia