Kredietverstrekkers maken wel degelijk onderscheid tussen consumenten met tijdelijke en langdurige betalingsproblemen

Het is een misverstand dat consumenten met een negatieve kredietregistratie, gedurende de periode dat zij geregistreerd staan, geen kredieten kunnen afsluiten. Uit het kredietregister van BKR blijkt dat kredietverstrekkers in de eerste vijf maanden van 2018 gemiddeld 5808 keer per maand een krediet hebben verstrekt aan consumenten met een actuele betalingsachterstand van meer dan drie maanden of een herstelde betalingsachterstand.

 

“Uit het kredietregister blijkt dat ook consumenten met een negatieve registratie in aanmerking komen voor een financiering. Bijvoorbeeld voor de financiering van een telefoon, creditcard, of een consumptief krediet. Het statement dat consumenten in zo’n geval geen krediet kunnen krijgen behoeft dus enige nuance. De keren dat er geen krediet wordt verstrekt, leert ons dat er dan vaak echt sprake is van schuldenproblematiek. Dit geeft aan dat de kredietverstrekkers in staat zijn onderscheid te maken tussen consumenten met tijdelijke en langdurige betalingsproblemen”, aldus Peter van den Bosch, algemeen directeur van BKR.

 

Verleend krediet 2018 Januari/mei januari februari maart april mei
Kredieten verstrekt bij geregistreerde kredietnemers in deze periode * 574.255 121.419 108.503 115.700 108.488 120.145
Kredieten verstrekt aan kredietnemers met een negatieve registratie 29.040 6.290 5.534 5.665 5.749 5.802

*BKR weet alleen hoeveel aanvragen kredietverstrekkers hebben geaccepteerd.

 

Al eerder bleek uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis** dat de meeste hypotheekverstrekkers in hun voorwaarden al op voorhand aangeven dat zij krediet kunnen verstrekken, ondanks betalingsproblemen in het verleden. Ook geven de voorwaarden die gelden bij het verkrijgen van een hypotheekgarantie (NHG) aan dat een ontstane achterstand in het verleden geen belemmering vooraf is. Het kredietregister van BKR geeft geen inzicht in hoeveel mensen met een negatieve registratie ook daadwerkelijk een kredietaanvraag bij een kredietverstrekker hebben gedaan.

 

Met de publicatie van deze cijfers maakt BKR een start met het regelmatig publiceren van cijfers uit het stelsel van kredietregistratie. “Partijen hebben ons erop gewezen dat we hier een stap kunnen maken. Die handschoen pakken we op”, aldus Van den Bosch.

 

**eigenhuis.nl/downloads/actueel/hypotheek-met-bkr-notering.pdf


Boilerplate

BKR beheert kredietgegevens in Nederland waardoor kredietverstrekkers op basis van de actuele situatie een goede kredietbeslissing kunnen nemen. Hierdoor draagt BKR bij aan verantwoorde kredietverlening en daardoor aan een gezonde financiële huishouding in Nederland.  Kredietverstrekkers zoals banken en webwinkels zijn wettelijk verplicht elke lening die zij verstrekken aan te melden bij BKR. Hierdoor ontstaat een database met een overzicht van alle leningen en betalingsverplichtingen van consumenten in Nederland.  BKR beheert 20 miljoen registraties van kredietcontacten van 11,5 miljoen consumenten in haar database. Daarvan betaalt 93% zijn aflossingen op tijd.

 

Indien een kredietverstrekker een nieuwe lening wil verstrekken aan een consument is zij vanaf een bedrag van euro 250 verplicht de database van BKR te raadplegen. Daardoor krijgt zij inzicht in de lening(en) en het betalingsgedrag van de betreffende consument. Zij kan mede op basis hiervan een inschatting maken of het verstrekken van de lening verantwoord is. Bij de beslissing van de kredietverstrekker om wel of geen lening te verstrekken, heeft BKR geen rol.

 

De consument kan de database van BKR ook raadplegen. Hierdoor krijgt hij actueel inzicht in zijn situatie, bijvoorbeeld hoeveel registraties van leningen hij heeft en of er door de kredietverstrekker een achterstand is gemeld met het terugbetalen van de lening(en). Indien er achterstand in betalingen is ontstaan van meer dan drie maanden, krijgt de consument een negatieve registratie. Dit is op zich geen beletsel om een nieuwe lening aan te gaan. Wel zal de kredietverstrekker zich in beeld vormen in hoeverre de achterstanden van tijdelijke aard waren.

 

Naast het beheren van kredietgegevens, richt BKR zich in bredere zin op het voorkomen van problematische schuldsituatie, fraudepreventie, en het beperken van financiële risico’s bij kredietverlening. Deze taken dragen ook bij aan een gezonde financiële huishouding in Nederland.

 

BKR voert met de kredietregistratie een wettelijke taak uit. Deze is vastgelegd in Wet op het financiële toezicht (Wft). BKR is een stichting zonder winstoogmerk en bestaat sinds 1965. BKR is onafhankelijk van de kredietverstrekkers en staat onder toezicht van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Bron: BKR