In het eerste kwartaal van 2024 waren de cao-lonen (per uur inclusief bijzondere beloningen) 6,8 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Dit is iets minder dan de ontwikkeling van het laatste kwartaal in 2023, dat met 6,9 procent de grootste cao-loonstijging in ruim veertig jaar tijd kende. In 2022 en 2023 was de toename van de lonen elk kwartaal hoger dan die van het voorafgaande kwartaal. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

In de sector gesubsidieerde instellingen (met name in de zorg) zijn de cao-lonen in het eerste kwartaal van 2024 het hardst gestegen; 7,2 procent ten opzichte van een jaar eerder. In de sector overheid en bij particuliere bedrijven namen de lonen toe met respectievelijk 6,9 en 6,6 procent. In de eerste drie kwartalen van 2023 was de loonstijging in de sector gesubsidieerde instellingen nog het laagst.

Sterkste loonstijging in verhuur en handel van onroerend goed

In de bedrijfstak verhuur en handel van onroerend goed (woningcorporaties) stegen de cao-lonen in het eerste kwartaal van 2024 met 12,4 procent het meest. In hetzelfde kwartaal van 2023 was de loonontwikkeling in deze bedrijfstak nog het laagst (2,5 procent). Ook het onderwijs (10,2 procent) en de horeca (10,1 procent) behoren tot de grootste stijgers in het eerste kwartaal. In de financiële dienstverlening stegen de lonen met 4,2 procent het minst.

Contractuele loonkosten iets meer toegenomen dan cao-lonen

De contractuele loonkosten – de cao-lonen plus werkgeverspremies (pensioen, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en zorgverzekering) – stegen in het eerste kwartaal van 2024 met 6,9 procent. Dit is net iets meer dan de ontwikkeling van de cao-lonen. Dit komt voornamelijk doordat in 2024 de werkgeverspremie voor arbeidsongeschiktheid (AOF) is gestegen, terwijl de premie voor ziektekosten lager geworden is.

Reële loonstijging 4,3 procent

De reële cao-loonontwikkeling, waarbij het cao-loon wordt gecorrigeerd voor inflatie, lag het afgelopen kwartaal op 4,3 procent. Bij het bepalen van de reële loonstijging is net zoals in het vorige nieuwsbericht gebruikgemaakt van de ontwikkeling van de consumentenprijzen die is berekend met de daadwerkelijk betaalde energieprijzen.

De voorlopige cijfers over het eerste kwartaal van 2024 zijn gebaseerd op 97 procent van de cao’s waaruit de statistiek is opgebouwd. Drie kwart van de werknemers valt onder een cao.

In december 2023 is het CBS begonnen met een nieuwe reeks cao-lonen, met als basisjaar 2020. Meer informatie daarover is te lezen in het artikel CBS vernieuwt statistiek cao-lonen; basisjaar verschuift van 2010 naar 2020.

Bron: CBS