Veel bedrijven streven naar duurzaamheid in hun bedrijfsactiviteiten. De redenen daarvoor variëren. Voor sommigen is het een noodzaak die verankerd is in hun doel; voor anderen zijn goede praktijken of het vermijden van risico’s de belangrijkste redenen. De vraag is: “Hoe doe je dat? En welke rol kan de credit manager spelen?”

ESG-onderwerpen (environmental, social, governance) worden steeds belangrijker voor bedrijven. Ongeacht het land waarin ze actief zijn, hun sector of omvang: steeds meer bedrijven nemen ESG mee in hun positionering.

Zowel interne als externe factoren drijven hun motivatie om dit te doen, legt Carine Cavallier, hoofd ESG bij Atradius, uit. “Ten eerste is er een groeiend bewustzijn van klimaatverandering en milieuproblemen, waardoor bedrijven zich richten op duurzame praktijken om hun impact te beperken. Daarnaast evolueren de verwachtingen van stakeholders, waardoor bedrijven worden gedwongen om sociale en milieukwesties aan te pakken, zoals diversiteit, het welzijn van werknemers en maatschappelijke betrokkenheid of de circulaire economie. Bedrijven worden ook steeds vaker gevraagd om hun ESG-beleid en -strategie ter overweging mee te delen of als onderdeel van due diligence-controles voor partnerschappen. Tot slot erkennen beleggers dat sterke ESG-prestaties vaak correleren met financieel succes op de lange termijn en lagere risico’s. Daarom integreren de meeste bedrijven ESG ook in hun bedrijfsvoering: niet alleen omdat ze overtuigd zijn dat zakendoen op een ethische manier moet gebeuren, maar ook omdat het een concurrentievoordeel kan bieden.”

Daarnaast kunnen en zullen regelgevende kaders de integratie van ESG-principes in bedrijfspraktijken waarschijnlijk versnellen. “Aan de ene kant kan de toenemende ontwikkeling van regelgeving met betrekking tot sociale en milieuaspecten bedrijven ertoe aanzetten om hun koolstofuitstoot te verminderen en schonere energiebronnen te gebruiken. Dit kan invloed hebben op hun diversiteits- en arbeidspraktijken”, vervolgt Cavallier. “Aan de andere kant zullen openbaarmakingsvereisten met betrekking tot ESG, in het bijzonder met de Corporate Sustainability Reporting Directive die vanaf begin 2023 van kracht is, de transparantie en verantwoordingsplicht vergroten, waardoor belanghebbenden beter geïnformeerde beslissingen kunnen nemen.”

Volgens de nieuwe Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) moeten niet alleen grote bedrijven, maar ook middelgrote bedrijven (met meer dan 250 werknemers) rapporteren over belangrijke ESG-KPI’s op basis van de dubbele materialiteitsanalyse. Dit zal ertoe leiden dat meer bedrijven hun ESG-activiteiten zullen structureren als ze dat nog niet hebben gedaan en deze zullen ontwikkelen als ze dat nog niet hebben gedaan.

Meer impact maken

“De vraag die nog moet worden beantwoord is: hoe doe je dat? Om te beginnen moet duurzaamheid worden opgenomen in het doel en de visie van een bedrijf, niet alleen om aan te sluiten bij de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling, maar ook om tastbare voordelen te bieden die kunnen bijdragen aan het succes van het bedrijf. Atradius heeft duurzaamheid centraal gesteld in de visie van het bedrijf door het te verankeren in de doelstelling om risico’s te beheren en handel mogelijk te maken. Wij geloven in een toekomst die gebaseerd is op duurzame wereldhandel met positieve resultaten voor mensen en de planeet”, zoals Cavallier het formuleert.

“Net als de markt in het algemeen heeft Atradius net de eerste stappen gezet op een ‘lange reis'”, benadrukt ze. “We zijn begonnen met het formuleren van ambities en doelstellingen op basis van drie pijlers (planet, people en prosperity) van het ESG-raamwerk. Met betrekking tot onze milieu-initiatieven ontwikkelt Atradius bijvoorbeeld programma’s om de milieu-impact van onze faciliteiten te minimaliseren en om in de toekomst CO2-neutraal te kunnen opereren. Zo hebben we onlangs 112 zonnepanelen geïnstalleerd op het dak van ons hoofdkantoor in België, waarmee het equivalent van 30 procent van het energieverbruik van het gebouw kan worden opgewekt.”

“Wat betreft sociale aspecten richten onze doelen zich op het bevorderen van gendergelijkheid, diversiteit en inclusie. Op het gebied van gendergelijkheid streven we naar een evenwichtigere verdeling tussen mannen en vrouwen op leidinggevend niveau; onze acties om dit te bereiken omvatten bijvoorbeeld een opvolgingsplan en specifieke doelen op verschillende managementniveaus. Verder hebben we een verplichte duurzaamheidstraining ontwikkeld voor alle medewerkers, om een gemeenschappelijke taal en bewustzijn te creëren. Aangezien Atradius wereldwijd actief is, is het van vitaal belang dat iedereen begrijpt wat duurzaamheid betekent en hoe het van invloed kan zijn op onszelf en op de bedrijven waarmee we zaken doen. Tot slot hebben we passende governancestructuren geïmplementeerd, zoals het installeren van een ESG-commissie”, besluit Cavallier.”

Samen duurzaam

Als eerste stap is het cruciaal voor een bedrijf om zich te richten op de eigen duurzaamheid, omdat dit een geloofwaardig voorbeeld is en een fundament vormt voor de betrokkenheid van het bedrijf bij verantwoorde praktijken. Door duurzame praktijken te laten zien, kan een bedrijf vertrouwen en geloofwaardigheid opbouwen bij klanten en andere belanghebbenden en met hen in gesprek gaan om hen te ondersteunen bij hun eigen overgang naar een duurzaam bedrijfsmodel. Dat is de tweede stap in het verduurzamen van het bedrijfsleven en de handel: verder kijken dan je eigen positie in de waardeketen en zakelijke partners helpen om ook duurzamer te worden.

“Als kredietverzekeraar kunnen we onze klanten op twee manieren ondersteunen”, zegt Rik Broekman, Hoofd Commercie Atradius Nederland. “Ten eerste moeten we kennis, begrip en inzichten ontwikkelen in hoe ESG-drivers en -onderwerpen zich vertalen in kredietrisico’s, en in welke mate ESG-prestaties van bedrijven gekoppeld zijn aan hun kredietwaardigheid. Zodra we dit inzicht hebben, kunnen we onze klanten ondersteunen bij het navigeren door de ESG-gerelateerde kredietrisico’s. Ten tweede kunnen we onze klanten ondersteunen door de ESG-inzichten te delen die we over hen verzamelen via externe ESG-rapporten of zelfgerapporteerde gegevens en vervolgens een open discussie te voeren over hun duurzaamheidsreis en transitieplannen naar een duurzamer bedrijf, ook door best practices aan te reiken. Betrokken blijven bij onze klanten is de sleutel tot succes. Zo hebben klantonderzoeken en interviews die we met onze klanten hebben gehouden al geleid tot verschillende duurzaamheidspilots. Ter ondersteuning van zowel het ontwikkelen van ESG-gelinkte kredietrisico-inzichten als het uitvoeren van klantpilots is Atradius vanaf begin dit jaar gaan samenwerken met een van de aanbieders van ESG-ratings.”

“Aan de andere kant kunnen we gerust zeggen dat we aan het begin van deze reis staan, gezien de beperkte beschikbaarheid van ESG-informatie, rapporten en scores in de markt op dit moment”,  vervolgt Broekman. “Het zal tijd kosten voordat we concrete acceptatiebeslissingen kunnen nemen of met een solide methodologie kunnen komen, aangezien wij en andere kredietverzekeraars de ESG-gegevens van meer bedrijven nodig hebben. Onze verwachting is dat meer bedrijven zullen beginnen met het publiceren van duurzaamheidsinformatie en -rapporten naar aanleiding van de Corporate Sustainability Reporting Directive en dat deze informatie beschikbaar zal komen in een gestandaardiseerde en gecontroleerde vorm, zodat we betrouwbare datamodellen kunnen bouwen.”

Daarnaast kunnen klanten de komende tijd van Atradius verwachten dat het bedrijf hen voorziet van informatie en begeleiding, met name op het gebied van creditmanagement. “De behoefte hieraan bij credit managers is enorm”, zegt Broekman. “Klanten zijn zich steeds meer bewust van het belang van duurzaamheid. Het is een onderwerp van gesprek, niet alleen bij grotere maar ook bij kleinere  bedrijven. Tegelijkertijd worstelen ze met vragen over ESG-kwesties: Wat moeten ze zelf doen op het gebied van ESG-kwesties om gezien te worden als een duurzame handelspartner? Waar moeten ze op letten bij het beoordelen van andere bedrijven? Wij willen hen helpen die vragen te beantwoorden en het voor hen makkelijker maken om verantwoorde beslissingen te nemen over met wie ze zaken willen doen. We willen samen duurzaam worden.”

De belangrijkste aanbeveling die Broekman en Cavallier op dit moment hebben voor klanten is om hun visie en doelstellingen op het gebied van ESG-kwesties duidelijk te definiëren en een duidelijke routekaart op te stellen om deze te bereiken. Vervolgens kunnen ze beginnen met interne initiatieven die duurzaamheid bevorderen en kijken naar partnerschappen die bijdragen aan de doelstellingen op het gebied van duurzaamheid. Kortom: neem niet lukraak wat maatregelen, maar gebruik dezelfde systematische aanpak als Atradius zelf heeft gedaan.


Atradius Nederland is hoofdsponsor van Credit Expo Nederland 2023, die dit jaar plaatsvindt op dinsdag 7 november in Congrescentrum 1931 in ‘s-Hertogenbosch. Wilt u meer weten over Atradius en medewerkers persoonlijk spreken? Bezoek dan standnummer 4. Klik hier om u aan te melden voor een bezoek aan Credit Expo Nederland 2023 (gratis toegang als u tot de doelgroep behoort).


Bron: Credit Expo / Atradius