Er komt een centraal aandeelhoudersregister. In de aanpak van financieel-economische fraude blijkt dat het nu veel tijd kost om te achterhalen wie zich schuilhoudt achter een Besloten Vennootschap (BV), niet-beursgenoteerde Naamloze Vennootschap (NV) of een constructie met meerdere vennootschappen.

Dit legt een aanzienlijk beslag legt op de opsporingscapaciteit. Het voordeel van een centraal aandeelhoudersregister is dat het transparant maakt wie als aandeelhouders betrokken is bij een BV en niet beursgenoteerde NV.

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie schrijft dit mede namens de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en de bewindspersonen van Financiën en Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. De minister noemt de keuze voor centrale registratie van aandeelhouders een belangrijke mijlpaal. ,,Een veilig en fraudebestendig handelsklimaat is gebaat bij de instelling van een centraal aandeelhoudersregister’’, aldus Opstelten.

Met een centraal aandeelhoudersregister is informatie over BV’s en niet-beursgenoteerde NV’s op één plaats beschikbaar. Dat is een belangrijke meerwaarde ten opzichte van de huidige situatie, omdat de registratie van aandeelhouders op dit moment door verschillende partijen gebeurt en dit geen volledig beeld geeft, niet altijd actueel is of niet toegankelijk voor het uitvoeren van controle en toezicht door de overheid.

Het register wordt niet openbaar toegankelijk omwille van de privacy, maar slechts voor overheidsdiensten in het kader van het uitvoeren van controle, toezicht en handhaving. Daarbij gaat het in elk geval om de volgende overheidsinstanties: Dienst Justis, Bureau Bibob, de Belastingdienst, bijzondere opsporingsdiensten, veiligheids- en inlichtingendiensten, politie en Openbaar Ministerie.

Bij de uitwerking van wetgeving wordt nog bekeken of andere instanties moeten worden toegevoegd. Ook krijgt het notariaat toegang, omdat daarmee de tijdrovende recherchewerkzaamheden die de notaris in het kader van een aandelenoverdracht moet verrichten in belangrijke mate kunnen worden gereduceerd. Ook de aandeelhouder zal inzage hebben in informatie die over hem is opgenomen.

Verder heeft minister Opstelten eerder aangegeven bij het instellen van een centraal aandeelhoudersregister oog te hebben voor de administratieve lastendruk voor ondernemers. Registratie van overdracht van aandelen op naam in BV’s en niet-beursgenoteerde NV’s zal plaatsvinden door aan te sluiten bij informatie uit de verplichte notariële akte van overdracht. De notaris krijgt een rol bij het aanleveren van informatie aan het centrale register. Over waar het centraal aandeelhoudersregister wordt ondergebracht, moet nog een besluit worden genomen.

Voor de implementatie van het register wordt nader overleg gevoerd met de Kamer van Koophandel, het notariaat en ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland.

Bron: Rijksoverheid.nl