De openbare consultatie van het voorontwerp voor het wetsvoorstel tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het financieel toezicht ter implementatie van de richtlijn 2008/48/EG inzake kredietovereenkomsten voor consumenten is gestart.
Doel van de richtlijn is verbetering van de werking van de interne markt voor consumentenkrediet. Daarnaast beoogt de richtlijn de consument bescherming te bieden bij het sluiten van kredietovereenkomsten, teneinde diens vertrouwen niet te schaden en het vrije verkeer van kredietaanbiedingen voor zowel kredietgevers als kredietnemers optimaal te laten functioneren.

De richtlijn bevat regels die betrekking hebben op de relatie tussen de aanbieder van krediet en de consument, waaronder regels inzake kredietreclame, informatieverstrekking, de beoordeling van de kredietwaardigheid en de inhoud van de kredietovereenkomst. Sommige bepalingen van de richtlijn gelden ook voor kredietbemiddelaars of zijn daar uitsluitend op van toepassing. Tevens wordt de toegang tot gegevensbanken voor kredietaanbieders uit andere lidstaten geregeld.

In het voorontwerp wordt voorgesteld om de privaatrechtelijke bepalingen van de richtlijn een plaats te geven in een nieuwe titel 2A van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de bestuursrechtelijke bepalingen in de Wet op het financieel toezicht en het daarop stoelende Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (BGfo) waarvan een concept tot wijziging tevens in deze consultatie is opgenomen.

De voorgestelde wijzigingen in titel 2A van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek hebben betrekking op de informatie en rechten betreffende kredietovereenkomsten (o.a. de inhoud van de overeenkomst, het herroepingsrecht, vervroegde aflossing, overdracht van rechten). De voorgestelde wijzigingen in de Wft hebben betrekking op de kredietreclame, de precontractuele informatie en de kredietwaardigheidstoets. De regels met betrekking tot kredietreclame en precontractuele informatie worden nader uitgewerkt in het BGfo.

Marktpartijen, toezichthouders, brancheorganisaties en andere relevante partijen hebben tot en met 17 juli 2009 de gelegenheid om te reageren op het voorontwerp van het wetsvoorstel en het voorontwerp van het besluit tot wijziging van het BGfo. 

Kijk voor meer informatie op de website van het Ministerie van Financien

Bron: creditexpo.nl