In april vierde de Nederlandse Vereniging van Incasso-ondernemingen (NVI) haar 20ste verjaardag. Een feestelijke mijlpaal. Wel met een grijs tintje, want de incassobranche ligt momenteel flink onder vuur.

Ten onrechte, vindt NVI-voorzitter Jet Creemers. “In het denken in ons land staat de zieligheid van de wanbetaler centraal.”

De NVI is in 1989 opgericht op initiatief van een aantal incasso-ondernemingen in Nederland bij gebrek aan regelgeving door de Nederlandse overheid. De vereniging heeft als doel een verantwoorde werkwijze van incasso-ondernemingen in het maatschappelijk bestel te bewerkstelligen en de beroepsbelangen van incasso-ondernemingen in de meeste uitgebreide zin van het woord te behartigen. De NVI streeft naar een verdere professionalisering van de branche en het verbeteren van het imago.

Wat is er in de afgelopen 20 jaar bereikt?

‘Bij de oprichting van de NVI stond het vak in de kinderschoenen. Nu is de incassobranche een volwassen speler en een van de belangrijktse pijlers onder de economie. Slecht betaalgedrag kost het bedrijfsleven miljarden. Invordering is hierdoor onmisbaar geworden. Vroeger deden vrijwel alle bedrijven het zelf, tegenwoordig wordt het debiteurenbeheer steeds vaker uitbesteed. De NVI heeft een grote bijdrage geleverd aan de professionalisering van de incassobranche met als belangrijkste wapenfeit de invoering van het Incasso-Keurmerk.

Voor opdrachtgevers biedt dit keurmerk de garantie dat men de incassoactiviteiten uitbesteedt aan een betrouwbare partner aan wie hoge eisen worden gesteld. Voor debiteuren is het de waarborg voor een correcte benadering, reële doorbelasting van incassokosten en een onafhankelijke geschillenregeling. Ook de vereniging zelf is de pubertijd ontgroeid. We hebben inmiddels dertig leden. Dat lijkt weinig, maar gezamenlijk coveren zij 70% van de markt.’

Toch kampt de incassobranche nog steeds met een slecht imago

‘Ja, dat is een punt van zorg. Van binnenuit bekeken, stel ik vast dat er al veel is verbeterd, maar we hebben nog een lange weg te gaan. Dat geldt overigens niet alleen voor incasso-ondernemingen. Ook deurwaarders hebben een slecht imago. De negatieve beeldvorming hangt nauw samen met de cultuur in ons land. In het denken ligt de focus op de zieligheid van de niet-betaler. Iemand die niet aan z’n financiële verplichtingen voldoet, wordt aangemerkt als slachtoffer.

De politiek, en vooral de partijen aan de linkerzijde, heeft er alle baat bij om dit beeld in stand te houden. En als je slachtoffer bent, wat is er dan makkelijker dan de schuld van je eigen falen bij een ander neer te leggen. Wij zijn wat dit betreft een makkelijke prooi. Wanbetaling is bovendien gemeengoed geworden in onze samenleving, het is maatschappelijk geaccepteerd. Kijk alleen maar naar de overheid. Die loopt als slechte betaler voorop.’

Dus de discussie over de incassokosten is uit de lucht gegrepen?

‘Dat hoor je mij niet zeggen. Het is goed dat zaken tegen het licht worden gehouden. Als NVI vinden we het ook uitstekend dat gewerkt wordt aan een uniforme wettelijke regeling voor buitengerechtelijke kosten, mits sprake is van een reële vergoeding. Op dit punt wringt echter de schoen. Ik constateer dat er veel misverstanden de ronde doen en dat een gebrek aan inzicht bestaat in hoe de incassopraktijk feitelijk werkt.

De tariefstructuur die nu op tafel ligt, is voor ons niet kostendekkend. Het zal leiden tot meer gerechtelijke invorderingen, met alle ongewenste neveneffecten van dien. Die kant moeten we niet op. Dan zijn we alleen maar verder van huis.’

Wat is volgens u dan wel de juiste koers?

‘We moeten de kern van het probleem aanpakken en het betaalgedrag in Nederland verbeteren. Ten eerste door af te stappen van het slachtofferdenken. Van zielig zijn, is nog nooit iemand beter of wijzer geworden. In de tweede plaats is een omslag nodig van repressie naar stimuleren. De overheid kan hierbij het initiatief nemen door de betaaltermijnen naar voren te brengen. Goed voorbeeld doet goed volgen.’

Welke ambities heeft de NVI voor de komende jaren?

‘Onze primaire doelstelling is om zowel de vereniging als de incassobranche verder te professionaliseren. We voeren al geruime tijd gesprekken met de politiek over de doorontwikkeling van het NVI-keurmerk naar een erkende vergunning om het incassovak te mogen uitoefenen. Zo’n ‘licence to operate’ is hét instrument om de markt te ordenen en het kaf van het koren te scheiden. Ook kan het bijdragen aan een wettelijke gelijkwaardigheid van de gerechtsdeurwaarders en de incasso-ondernemingen, bijvoorbeeld in de toegang tot de Gemeentelijke Basisadministratie.

Verder streven we ernaar om onze basis als platform te verbreden, onder andere door samenwerking te zoeken met andere brancheverenigingen. Zo is sinds 2007 de Receivables Buyers Division (RBD) een sub-onderdeel van de NVI. De RBD is het kenniscentrum voor het kopen van debiteurenportefeuilles in Nederland. Uitbreiding van het ledenaantal van de NVI heeft ook onze aandacht, maar kwaliteit gaat voor op kwantiteit.
We doen geen enkele concessie aan de criteria van het Incasso-Keurmerk. NVI incasso-keurmerk

Incasso-ondernemingen die het Incasso-Keurmerk willen voeren moeten voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Deze eisen betreffen:

– De organisatie & bedrijfsvoering; de continuïteit; de kwaliteit van het management; registratie; naleving van de Privacy Wetgeving; klachtenprocedure.
– Een zorgvuldige benadering van debiteuren; correct en transparant; naleving van een gedragscode voor debiteurenbezoekers; maximaal door te rekenen kosten.
– De relatie en afspraken met de opdrachtgever; overeenkomsten; rapportages; afdracht van gelden; algemene incassovoorwaarden.
– Bescherming van de gelden van opdrachtgevers door een Stichting Derdengelden of een 403 verklaring.

Periodieke toetsing van de criteria vindt onafhankelijk plaats van het bestuur en de leden van de NVI door het Keurmerk Instituut te Zoetermeer. Het Incasso-Keurmerk kent ook een geschillenregeling.

Eventuele klachten c.q. geschillen kunnen worden voorgelegd aan een onafhankelijke commissie. Overigens heeft ieder NVI-lid een interne klachtenprocedure om eventuele geschillen voortijdig op te kunnen lossen. Kijk voor meer informatie op: www.nvio.nl

Dit interview is eerder verschenen in De Credit Manager, het magazine van de VVCM. Tekst: Geert de Vries, eindredacteur.

 

Bron: De Credit Manager