De som van de vlottende activa van een organisatie. Deze vlottende activa worden op de debetzijde van de balans aangetroffen. De vlottende activa worden conform artikel 364 lid 3 Burgerlijk Wetboek Boek 2 onderverdeeld naar de vier categorieën: voorraden, vorderingen inclusief overlopende activa, effecten en liquide middelen. De overlopende activa kunnen eventueel separaat van de vorderingen worden vermeld op de balans. De onderscheiden categorieën van vlottende activa kunnen nader worden onderverdeeld. Raadpleeg hiertoe de vaktermen: voorraden, vorderingen, effecten en liquide middelen.