De voor een organisatie direct (binnen 24 uur) en/of op korte termijn beschikbare gelden. De liquide middelen van een organisatie maken deel uit van de vlottende activa en worden conform de wet (art. 372 BW B2) nader onderverdeeld naar:

–  kasmiddelen,
–  tegoeden bij banken
–  wissels en cheques
–  kort opeisbare deposito`s (eventueel na aftrek van boete opeisbaar)

Wanneer deposito`s langer dan twaalf maanden niet ter vrije beschikking staan, dienen zij onder de financiële vaste activa (FVA) te worden opgenomen.

Indien liquide middelen niet ter vrije beschikking staan, bijvoorbeeld door een beslag, dient dit te worden vermeld in de toelichting op de balans. Het geblokkeerde saldo op een G-rekening ingevolge de Wet Ketenaansprakelijkheid dient eveneens in de toelichting te worden vermeld.