Ondernemers worden vaak gezien als een homogene groep. Hierdoor is er nog weinig bekend over de mate waarin verschillende typen ondernemers bijdragen aan de Nederlandse economie en samenleving.

Deze diversiteit in ondernemers, hun bijdrage aan Nederland en hun positie vergeleken met andere landen vraagt ook om maatwerk in het ondernemerschapsbeleid. Zo loopt het aantal vrouwelijke ondernemers met personeel in Nederland achter bij de rest van Europa, maar zien steeds meer vrouwen wel tijd om (parttime) te gaan ondernemen. Ook lijkt de nadruk op ondernemen in het onderwijs te leiden tot meer hoogopgeleide ondernemers. Aangezien de stijging in het aantal hoogopgeleide ondernemers op termijn mogelijk gepaard gaat met een stijgende vraag naar hoogopgeleid personeel, zou de focus in het onderwijs ook verplaatst kunnen worden naar ondernemend gedrag binnen bedrijven. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van Panteia in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.

Laag aantal ambitieuze ondernemers, groeiend aantal zzp’ers

Ambitieuze ondernemers dragen disproportioneel bij aan innovatie en groei van individuele bedrijven, maar het aantal ambitieuze ondernemers in Nederland is lager dan in vergelijkbare innovatie-gedreven landen. De groep zzp’ers heeft daarentegen de laatste vijftien jaar een snelle groei doorgemaakt in Nederland en gezorgd voor een flexibele schil op de economie. Deze groep stelde vooral andere ondernemers in staat om snel te groeien en hun productiviteit verder te verhogen. Ondernemerschap als zzp’er zorgde daarnaast voor een grotere tevredenheid van de arbeidspopulatie als geheel.

Duurzaam en inclusief ondernemerschap

Groene ondernemers leveren voornamelijk een bijdrage aan duurzame innovaties die zorgen voor een lagere negatieve impact van bedrijven en consumenten op het milieu. Nederland presteert op dit vlak ongeveer gelijk of iets boven het gemiddelde van EU-landen. Wat betreft inclusief ondernemerschap, gedefinieerd aan de hand van percentages gehandicapte of allochtone ondernemers, blijkt dat een relatief laag percentage van de immigranten als ondernemer aan de slag gaat in Nederland. Ook zijn deze ondernemingen vaak klein. Hoewel er geen nationale data beschikbaar is, blijkt uit internationale data dat relatief meer mensen met een handicap ondernemer worden dan mensen zonder handicap.

Leeftijd en opleidingsniveau van ondernemers

Oudere ondernemers leiden vaker langer bestaande ondernemingen, terwijl ondernemers van middelbare leeftijd zorgen voor de meeste werkgelegenheid. Ondernemingen van jonge ondernemers overleven de beginjaren relatief vaak niet. Beleid gericht op het stimuleren van jonge ondernemers is daarom ook belangrijk. Uit de studie komt naar voren dat de relaties tussen leeftijd en ondernemerschap voortkomen uit indirecte kanalen zoals gezondheid, kapitaal en ervaring. Gezien de toekomstige demografische wijzigingen in leeftijdssamenstelling van de Nederlandse bevolking zal de gemiddelde leeftijd van ondernemers in de toekomst stijgen. Ook zijn er relatief veel hoogopgeleide ondernemers in Nederland, wat kan komen door de nadruk op ondernemerschap in het onderwijs. Daarnaast blijkt dat hoogopgeleide ondernemers vaker ofwel als zzp’er actief zijn, ofwel leiding geven aan relatief grote bedrijven. De stijging van het aantal hoogopgeleide ondernemers leidt mogelijk tot zowel meer zzp’ers als tot een grotere vraag naar hoogopgeleid personeel. Beleid met betrekking tot onderwijs kan hierop inspelen door niet alleen te focussen op ondernemerschap met personeel, maar ook op ondernemerschap als zzp’er en op ondernemend gedrag binnen bedrijven.

Parttime vrouwelijke ondernemer in opkomst

Ongeveer een derde van de ondernemers in Nederland is vrouw, waarbij Nederland op de zevende plek in Europa staat. Dit staat gelijk aan ongeveer 11% van de actieve vrouwelijke beroepsbevolking, vergeleken met 18% van de mannen. Wat betreft het aantal vrouwelijke ondernemers met personeel loopt Nederland achter op de rest van Europa, hoewel er sinds 2008 wel enige vooruitgang zichtbaar is. Een op de vijf vrouwelijke ondernemers leidt een onderneming met personeel en de rest is actief als zzp’er. Verder is een relatief groot deel van de vrouwelijke ondernemers parttime werkzaam (64%), in vergelijking met de rest van Europa (30%).

Bron: www.ondernemerschap.nl