DNB had en heeft een genuanceerd standpunt over het gebruik van fair values. Bepalend daarvoor zijn sectorspecifieke ontwikkelingen, onder meer qua risicomanagement), het business model van individuele instellingen en de aard en complexiteit van financiële instrumenten. Dit heeft bijvoorbeeld geleid tot verschillen in de benadering bij banken en verzekeraars.

In een vroeg stadium heeft DNB de kwetsbaarheden van fair value accounting onderkend. De nadelen (en de voordelen) van fair value accounting zijn door velen, vaak, en uitgebreid in kaart gebracht. Toezichthouders hebben van meet af aan aangedrongen op een beheerste toepassing van fair values buiten het trading book. Overigens is Fair Value reeds integraal ingevoerd als toelichting op de jaarrekening. IFRS 7 schrijft immers voor dat in de toelichting alle instrumenten op fair value gewaardeerd worden.

DNB heeft bijgedragen aan een zorgvuldige implementatie van IFRS binnen de Nederlandse financiële sector in 2005, niet in de laatste plaats omdat IFRS de basis vormt voor prudentiële rapportages. De procylische werking van IFRS heeft DNB gematigd door het invoeren van prudentiële filters. Dit zijn aanpassingen op IFRS ten behoeve van de prudentiële rapportage. Door het prudentiële filter worden bijvoorbeeld obligaties die onder IFRS op marktwaarde gewaardeerd dienen te worden, voor prudentiële doeleinden op kostprijs gewaardeerd. Met het oog op de nieuwe IFRS 9 standaard, zal DNB in samenwerking met het Bazels Committee en CEBS opnieuw de filters bekijken. Daarnaast wordt er aan andere voorstellen gewerkt om de procycliteit in IFRS en Bazel 2 raamwerk te adresseren. Zie hiervoor het consultatiepaper van het Bazels Committee "Strengthening the resilience of the banking sector" dat in December 2009 is uitgebracht en waar sinds het uitbreken van de crisis door toezichtzouders mondiaal aan gewerkt wordt. Wat betreft de procylische werking van IFRS in inactieve/illiquide markten heeft DNB op het Fair Value Accounting seminar op 9 oktober 2008 bij accountants gepleit voor het niet krampachtig vasthouden aan level 1 waarderingen (marktprijzen), maar meer ruimte te geven aan level 3 waarderingen, waarbij een inschatting van de verwachte toekomstige kasstromen leidend is.

DNB staat geen afschaffing van IFRS voor. Dat zou een grote terugslag zijn voor de internationale convergentie en tevens leiden tot politisering van het standard setting process, lagere regelkwaliteit en hogere uitvoeringskosten. De voortgang van de convergentie tussen met name IFRS en US GAAP is daarbij van groot belang.

Tijdens de crisis heeft DNB banken, verzekeraars, pensioenfondsen en accountants bij elkaar gebracht om het belang van een constructieve dialoog tussen deze partijen te onderstrepen. Daarbij heeft DNB benadrukt dat de ruimte die IFRS biedt zoveel mogelijk benut moet worden (onder meer gericht op een beperking van de volatiliteit als gevolg van fair values).

Bron: De Nederlandse Bank