De goedkeuringscriteria die Nederlandse banken hanteren bij de beoordeling van verzoeken tot verstrekking van kortlopende leningen aan ondernemingen zijn in het derde kwartaal van 2010 enigszins versoepeld. Dit is de eerste versoepeling sinds medio 2006, zo blijkt uit de ECB-Bank Lending Survey (BLS), uitgevoerd door De Nederlandsche Bank.

De banken melden in de BLS bovendien dat zij verwachten dat zij de criteria die ze hanteren bij het verstrekken van kortlopende leningen in de komende drie maanden enigszins verder zullen versoepelen. Overigens geven de banken aan dat hun beoordelingscriteria voor langlopende leningen nog altijd iets worden verscherpt, maar dat dit naar hun verwachting over het vierde kwartaal van dit jaar niet meer het geval zal zijn. Het minder stringente kredietbeleid voor ondernemingen komt tot nu toe vooral tot uitdrukking in een verlaging van de gemiddelde marges op bedrijfsleningen. Zoals uit de enquête ook blijkt, blijven de banken terughoudend met betrekking tot de omvang van de verstrekte leningen.

De banken geven aan dat een belangrijke oorzaak van deze wijziging in hun kredietbeleid ligt in concurrentiedruk van andere – al dan niet Nederlandse – banken, en in toenemende mate ook van andere marktpartijen. Daarnaast zien banken enigszins afgenomen risico's voor kredietverlening aan grote ondernemingen. Volgens de geënquêteerde banken is hun inschatting van afgenomen risico's zowel gebaseerd op hun verwachtingen over de algemene economische bedrijvigheid, als op hun beoordeling van de vooruitzichten voor de betrokken onderneming of de desbetreffende bedrijfstak.

Voor het eerst sinds de start van de financiële crisis geven banken ook aan dat de mate waarin zij in staat zijn vermogen aan te trekken op de financiële markten geen verder verkrappend effect meer heeft op hun beleid ten aanzien van bedrijfskredietverlening.
De deelnemende banken geven in de BLS echter wel aan goed gedekt te willen zijn voor eventuele risico's en hebben daarom wel voor alle typen bedrijfsleningen hun voorwaarden met betrekking tot het onderpand van de leningen verder verscherpt.

Bron: De Nederlandse Bank