Vandaag heeft de Europese Commissie voorstellen gepubliceerd die betrekking hebben op de hoeveelheid kapitaal die banken moeten aanhouden ten opzichte van het risico dat zij lopen. De publicatie vormt de eerste stap om het internationale akkoord “Basel III: Finalising post-crisis reforms” (ook bekend als Bazel IV) om te zetten in een Europese regels.

Het is goed dat in de voorstellen op een aantal punten rekening gehouden wordt met de specifieke kenmerken van de Europese economie. Zo worden er bijvoorbeeld tijdelijk maatregelen genomen om de gevolgen voor het grote aantal Europese bedrijven zonder een kredietbeoordeling te beperken en om te vermijden dat het financieren van strategische projecten zoals infrastructuur worden ontmoedigd. Maar het is een gemiste kans dat sommige van dit soort maatregelen die helpen om de negatieve impact op kredietverlening te beperken slechts een tijdelijk karakter hebben.

Nederlandse banken houden verder zorgen over het loslaten van de risicosensitiviteit van hun kapitaalbuffers. Hierdoor moeten banken voor producten met een relatief laag risico, zoals bijvoorbeeld leningen aan boeren met grond als onderpand, meer kapitaal aanhouden met als gevolg dat de maatschappelijke kosten onnodig kunnen stijgen. Om een goed beeld te krijgen van de gevolgen van de voorstellen voor onze economie is het van belang dat de impact op specifieke sectoren zoals de landbouw verder in kaart worden gebracht.

De voorstellen komen tegemoet aan de wens om in landen met laag risico hypotheken -zoals Nederland- meer proportionele eisen te stellen dan voorgesteld door het Basels comite. Het is belangrijk dat deze maatregel, mits voldaan aan de voorwaarden, in alle EU-lidstaten op eenzelfde wijze worden toegepast. Op die manier voorkomen we dat er in ons land andere regels gelden dan in de ons omringende landen.

Kapitaalbuffers helpen banken om financiële schokken op te vangen. Banken hebben daarom sinds de kredietcrises uit volle overtuiging gewerkt aan het verhogen van hun buffers zoals afgesproken in het internationale Bazel 3 akkoord uit 2009. Tegelijkertijd zorgen hogere buffers bij banken ook voor maatschappelijke kosten omdat toenemende financieringskosten kunnen leiden tot hogere rentetarieven voor klanten, zo werd recent nog bevestigd in een studie van het Centraal Planbureau.

De Nederlandse Vereniging van Banken zal daarom in gesprek met beleidsmakers en politici aandacht vragen voor die maatschappelijke kosten zodat ze worden meegenomen in de besluitvorming. Het is daarbij onze inzet om de gevolgen van deze nieuwe regels voor de financierbaarheid van belangrijke maatschappelijke thema’s als de vergroening van de economie en de woningbouw zoveel mogelijk te beperken.

Bron: NVB