De gezamenlijke Europese toezichthouders (ESA’s) hebben op 4 juni drie rapporten over greenwashing gepubliceerd. Het ESMA Final Report on Greenwashing, de EBA Final Report on Greenwashing en het EIOPA Final Report on Greenwashing. Uit de rapporten blijkt dat toezichthouders concrete stappen ondernemen op het gebied van toezicht op duurzaamheidsuitingen. Daarnaast bieden de ESA’s een vooruitblik hoe toezicht op duurzaamheid geleidelijk kan worden verbeterd in de komende jaren.

In het kort

• ESMA: nationale toezichthouders prioriteren greenwashing-risico’s en bevelen graduele verdieping en versterking van toezicht op duurzaamheidsclaims aan.
• Kansen en uitdagingen op gebied van data en technologie.
• EBA en EIOPA adviseren partijen om concrete, onderbouwde en begrijpelijke duurzaamheidsclaims te borgen op zowel het entiteits- als het productniveau.

ESMA: nationale autoriteiten prioriteren duurzaamheidstoezicht; kansen en uitdagingen op gebied van data en technologie.

Het ESMA-rapport richt zich op de kapitaalmarkten. Het rapport stelt vast dat het toezicht op duurzaamheidsclaims een prioriteit is geworden voor nationale toezichtautoriteiten. Samen met ESMA ondernemen zij acties om greenwashing-risico’s tegen te gaan en duurzaamheidsclaims kritisch tegen het licht te houden, en een effectief en consistent Europees toezicht te borgen. Uitdagingen zijn er ook, onder meer op gebied van expertise en toegankelijke data. Algemene aanbevelingen in het rapport betreffen onder meer een versterking van resources en expertise en het gestructureerd inbedden van toezicht op duurzaamheidsinformatie in de organisatie. Daarnaast wordt aanbevolen te investeren in toegang tot data en technologische toezichtinstrumenten.

EIOPA: vier principes voor duurzaamheidsclaims

Het rapport van de EIOPA richt zich op misleidende of ongefundeerde duurzaamheidsclaims in de verzekerings- en pensioensector. EIOPA heeft gemerkt dat steeds meer nationale toezichtautoriteiten potentiële gevallen van greenwashing melden. EIOPA geeft daarnaast een aantal aanbevelingen ten aanzien van duurzaamheidsclaims. Dit doen ze aan de hand van vier principes: deze moeten 1) juist, precies en consistent zijn, 2) actueel, 3) onderbouwd met feiten en argumenten, en 4) claims en onderbouwing moeten toegankelijk zijn voor de beoogde lezers. EIOPA identificeert ook good en bad practices.

EBA: borg concrete, onderbouwde en begrijpelijke duurzaamheidsclaims op zowel het entiteits- als het productniveau

Het EBA-rapport richt zich op het risico van greenwashing in de bankensector. Het bevat ook aanbevelingen voor instellingen, toezichthouders en beleidsmakers. Reputatie- en operationele risico’s worden het meest beïnvloed door greenwashing, waarbij een stijgend risico op juridische procedures in de afgelopen jaren is waargenomen. De EBA adviseert instellingen om nauwkeurige, onderbouwde en begrijpelijke duurzaamheidsclaims te waarborgen op zowel het entiteits- als het productniveau. Nationale toezichthouders moeten actief toezicht houden op greenwashing-risico’s. In Nederland richt de AFM zich op transparantie en consumentenbescherming. DNB kijkt naar greenwashing in relatie tot prudentiële risico’s.

Bron: AFM