Het ministerie van Binnenlandse Zaken is voor alle dertien ministeries, een aanbesteding gestart voor elektronisch bestellen en factureren. Deze aanbesteding geldt ook voor de agentschappen en dienstonderdelen die tot deze ministeries behoren. Met het invoeren van elektronisch bestellen en factureren wordt het onder andere mogelijk leveranciers sneller te betalen.

Nu hebben vijf ministeries (Financiën, Defensie, Verkeer en Waterstaat, Onderwijs Cultuur en Wetenschap en Volksgezondheid Welzijn en Sport) het elektronisch bestellen en factureren al ingevoerd. Deze vijf ministeries schrijven in juli 2009 een aparte aanbesteding uit, met als doel de huidige dienstverlening, die dit jaar contractueel afloopt, voort te zetten tot het moment waarop de rijksbrede aanbesteding voor alle dertien ministeries en haar dienstonderdelen en agentschappen medio 2010 is afgerond.

Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken