Minister van der Hoeven heeft 745.000 euro uitgetrokken voor twee proefprojecten die er uiteindelijk toe moeten leiden dat ongeveer 2000 MKB-ondernemers makkelijker aan krediet geholpen worden. Beide pilots hebben als doel na te gaan of niet bancaire tussenschakels tussen ondernemers en banken leiden tot kostenbesparingen en efficiëntie bij kredietaanvragen tot 250.000 euro. Het gaat om de CCQ Ondernemersdesk en de MKB'er Kredietintermediair.

CCQ Ondernemersdesk
In de pilot zal een platform worden ingericht dat de aanvraag, administratie en het beheer van kredieten verzorgt. Het platform zal zorgen voor de compleetheid van de kredietaanvraag van de ondernemers, het opstellen van een concept offerte krediet en het ter fiattering aanbieden aan een financier. Na de kredietverlening door de financier zal het platform zorgen voor de monitoring van de kredietafspraken en de rapportage aan de bank.
Het platform richt zich in eerste instantie op kredietaanvragen die onder de borgstellings- regeling kunnen worden gebracht (BMKB). Daardoor wordt het gebruik van deze regeling tevens gestimuleerd. De verwachting is dat het platform 1000 kleinere kredietaanvragen kan helpen indienen bij financiers. Het platform start naar verwachting op 1 juli 2010.

MKB'er Kredietintermediair
In deze pilot zullen niet bancaire intermediaire partijen (met name adviseurs bij brancheorganisaties) worden opgeleid in de kredietaanvraag. Verder worden zij met tools en software gefaciliteerd, zodat ze kleinere ondernemers op individueel niveau kunnen helpen bij het formuleren van een goede kredietaanvraag. Hierdoor wordt het kredietaanvraag- proces voor de kleine ondernemer goedkoper en toegankelijker.
De verwachting is dat ook via deze pilot 1000 kleine kredietaanvragen worden begeleid naar financiële instellingen. Deze pilot start naar verwachting op 1 april 2010.

Praktische kant
Van der Hoeven vindt al langere tijd dat de kredietverlening aan bedrijven niet mag stokken vanwege de crisis. Sinds het uitbreken van de crisis heeft ze zich er hard voor gemaakt dat ondernemers die goede investeringsplannen hebben, voor krediet in aanmerking moeten kunnen blijven komen. 'Ik heb daartoe niet alleen het beschikbare bedrag voor garantie- stellingen vanuit de overheid opgerekt, maar ik heb ook de criteria verruimd zodat meer bedrijven in aanmerking kunnen komen. Deze pilots kijken vooral naar de praktische, administratieve kant. Die blijkt voor ondernemers soms lastig te zijn. Daarom moeten we de obstakels die op dit terrein liggen uit de weg ruimen,' aldus de minister. 

Bron: Ministerie van Economische Zaken