Hoe zorgt u ervoor dat uw algemene voorwaarden van toepassing zijn?

Uw algemene voorwaarden bevatten vaak belangrijke bepalingen, bijvoorbeeld met betrekking tot de gevolgen bij voortijdige contractsbeëindiging, de wijze waarop de omvang van het verbruik wordt bepaald, uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid, alsmede bepalingen omtrent de verschuldigdheid van rente en buitengerechtelijke incassokosten bij niet tijdige nakoming van de betalingsverplichtingen door de klant.

U gaat ervan uit dat deze voorwaarden voor u voldoende bescherming bieden indien er discussies ontstaan met de klant. Maar zijn uw algemene voorwaarden eigenlijk wel van toepassing op de met de klant gesloten overeenkomst en kunt u met succes een beroep doen op de inhoud van deze voorwaarden?

Toepasselijkheid

Om ervoor te zorgen dat uw algemene voorwaarden van toepassing zijn, is het voldoende dat u in de offerte of leveringsovereenkomst naar deze algemene voorwaarden verwijst. In de wet en jurisprudentie wordt uitgegaan van een snelle toepasselijkheid van algemene voorwaarden. Indien u een klant, onder verwijzing naar uw algemene voorwaarden, aanbiedt om energie te leveren en de klant accepteert dit aanbod, dan staat de toepasselijkheid van uw algemene voorwaarden vast. Hiermee staat echter nog niet vast, dat de klant ook daadwerkelijk akkoord gaat met de inhoud van uw algemene voorwaarden.

Terhandstelling

Als energieleverancier dient u uw klant een redelijke mogelijkheid te bieden om van de inhoud van uw algemene voorwaarden kennis te kunnen nemen. Dit kunt u het beste doen door uw algemene voorwaarden vóór of bij het sluiten van de leveringsovereenkomst aan uw klant ter hand te stellen. Dat betekent dat u de algemene voorwaarden aan uw klant moet overhandigen of toezenden.

Het is onvoldoende dat u de klant verwijst naar uw website of naar de kamer van koophandel waar u eventueel uw voorwaarden heeft gedeponeerd. Ook de mededeling dat de algemene voorwaarden op verzoek kosteloos zullen worden toegezonden, volstaat niet. Heeft u de algemene voorwaarden niet aan uw klant ter hand gesteld, dan kan de klant op grond van artikel 6:233 BW uw algemene voorwaarden vernietigen.

Indien u vervolgens niet kunt bewijzen dat u de klant een redelijke mogelijkheid heeft geboden om van uw algemene voorwaarden kennis te nemen, dan zult u niet met succes een beroep kunnen doen op de inhoud van uw algemene voorwaarden. In de praktijk kunt u dit bewijsprobleem oplossen door in de overeenkomst een zinsnede op te nemen als:

‘Op deze overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van de energieleverancier van toepassing, die als bijlage aan de overeenkomst zijn gehecht. Middels ondertekening van deze overeenkomst verklaart de klant deze voorwaarden te hebben ontvangen en te hebben gelezen en verklaart hij/zij tevens akkoord te zijn met de inhoud daarvan.’

Indien de klant de overeenkomst waarin deze bepaling is opgenomen heeft ondertekend, dan heeft deze verklaring dwingende bewijskracht en wordt in beginsel aangenomen dat de klant de voorwaarden heeft ontvangen en dat aldus is voldaan aan het vereiste van terhandstelling.

Wees er dus alert op dat u de algemene voorwaarden vóór of bij het sluiten van de overeenkomst aan de klant ter hand stelt. Indien u dit verzuimt, loopt u immers het risico dat u in een procedure niet met succes een beroep kunt doen op de inhoud van uw zorgvuldig samengestelde algemene voorwaarden.

Bron: http://blog.bierens-incasso-advocaten.com