Procederen kost geld, maar per 1 januari 2019 kost procederen minder geld dan voorheen. Vanaf deze datum is het zogenaamde salaris gemachtigde voor gerechtelijke procedures bij de sector kanton van de rechtbank namelijk voor het eerst in 14 jaar opnieuw geïndexeerd met maar liefst 20,1%. Dit geldt zowel voor bodemprocedures als voor gerechtelijke procedures in kort geding bij de kantonrechter.

Door deze indexatie worden de kosten in gerechtelijke procedures bij de kantonrechter ruimer vergoed dan voorheen het geval was. Dit is goed nieuws voor procespartijen die in rechte hun gelijk willen halen, want zij krijgen voortaan een groter deel van de proceskosten in hun rechtszaak vergoed.

De recente indexatie bij de kantonrechter volgt hiermee de eerdere indexatie van de liquidatietarieven bij rechtbanken en gerechtshoven per 1 mei 2018. Deze eerdere indexatie van de liquidatietarieven kwam vooralsnog enkel ten goede aan procespartijen die met een advocaat procederen, aangezien deze indexatie uitsluitend toezag op de advocaatkosten en niet op het salaris gemachtigde bij de sector kanton van de rechtbank.

Deze ongelijkheid in zaken waarin procespartijen met of zonder advocaat procederen is nu gladgetrokken. Dit laatste geldt ook voor kort geding. Het salaris gemachtigde voor kort gedingen bij de kantonrechter is namelijk ook opnieuw geïndexeerd per 1 januari 2019. Procespartijen die een kort geding aanspannen zonder advocaat zien hun kosten voortaan dus ook ruimer vergoed.

De nieuwe gemachtigdensalarissen zijn gepubliceerd in de Liquidatietarieven Kanton 2019 en voor kort geding in de Aanbeveling tarieven kort gedingen kantonzaken en handelszaken per 1 januari 2019

Overige liquidatietarieven, zoals het salaris advocaat voor gerechtelijke procedures bij de rechtbank en het gerechtshof, zijn niet gewijzigd per 1 januari 2019. De griffierechten en deurwaarderskosten zijn zoals gebruikelijk wel weer jaarlijks geïndexeerd binnen de gebruikelijke marges.

Zie hieronder voor een overzicht van alle kosten in civielrechtelijke gerechtelijke procedures per 2019.

Dit kost een rechtszaak in 2019

Voor een overzicht van alle kosten in een gerechtelijke procedure in civiele zaken per 2019 kan de nieuwste versie van ons proceskostenoverzicht (PDF) worden gedownload:

Download het proceskostenoverzicht 2019

Kosten rechtszaak gerechtelijke procedure kanton

Hieronder worden de oude en de nieuwe tarieven per 1 januari 2019 vermeld voor rechtszaken bij de kantonrechter voor zowel bodemprocedures als kort gedingen. De volgende kosten worden vergeleken:

Salaris gemachtigde kanton in bodemprocedure

Hoogte vordering Salaris oud Salaris nieuw
Van € 0,01 t/m € 250,00 € 30 € 36
Van € 250,01 t/m € 500,00 € 60 € 72
Van € 500,01 t/m € 1.250,00 € 100 € 120
Van € 1.250,01 t/m € 2.500,00 € 150 € 180
Van € 2.500,01 t/m € 3.750,00 € 175 € 210
Van € 3.750,01 t/m € 5.000,00 € 200 € 240
Van € 5.000,01 t/m € 10.000,00 € 250 € 300
Van € 10.000,01 t/m € 20.000,00 € 300 € 360
Van € 20.000,01 t/m € 40.000,00 € 400 € 480
Van € 40.000,01 t/m € 100.000,00 € 600 € 721
Van € 100.000,01 t/m € 200.000,00 € 700 € 841
Van € 200.000,01 t/m € 400.000,00 € 800 € 961
Van € 400.000,01 t/m € 1.000.000,00 € 1.000 € 1.201
Vanaf € 1.000.000,01 € 1.200 € 1.441
Van onbepaalde waarde € 60 – € 800 € 72 – € 961
Ontruiming € 150 € 180
Kort geding (m.u.v. verstek incasso) € 200 – € 400 € 240 – € 360 – € 480
Overige verzoeken € 200 €240

Salaris gemachtigde kanton in kort geding

Soort kort geding Salaris oud Salaris nieuw
Kanton verstek € 400 € 480
Kanton eenvoudig € 400 € 480
Kanton gemiddeld € 600 € 720
Kanton complex € 800 € 960

De bovenvermelde tabellen vermelden de hoogte van de oude salarissen waarin vonnis wordt gewezen vóór 1 januari 2019 en de nieuwe salarissen waarin vonnis wordt gewezen vanaf deze datum.

Griffierecht kanton 2018

Hoogte vordering Niet-natuurlijke personen Natuurlijke personen
Van onbepaalde waarde € 119 € 79
Van € 0,00 t/m € 500,00 € 119 € 79
Van € 500,01 t/m € 12.500,00 € 476 € 226
Van € 12.500,01 t/m € 25.000,00 € 952 € 476

Griffierecht kanton 2019

Hoogte vordering Niet-natuurlijke personen Natuurlijke personen
Van onbepaalde waarde € 121 € 81
Van € 0,00 t/m € 500,00 € 121 € 81
Van € 500,01 t/m € 12.500,00 € 486 € 231
Van € 12.500,01 t/m € 25.000,00 € 972 € 486

De griffierechten voor 2019 gelden voor dagvaardingszaken waarvan de (rol)zitting plaatsvindt vanaf 1 januari 2019 en voor verzoekschriften die worden ingediend vanaf 1 januari 2019.

 

Deurwaarderskosten

Hieronder worden de oude en de nieuwe deurwaarderskosten per 1 januari 2019 vergeleken.

Soort ambtshandeling Tarief oud Tarief nieuw
Dagvaarding € 81,00 € 81,83
Betekening titel met/zonder bevel € 77,95 € 78,75
Betekening verzoekschrift met oproeping € 64,08 € 64,74
Overige betekeningen (zoals overbetekening) € 68,58 € 69,28
Beslag op roerende zaken € 106,54 € 107,63
Beslag op onroerende zaken of luchtvaartuigen € 146,40 € 147,90
Beslag op schepen € 322,68 € 325,98
Beslag op aandelen in B.V. of N.V. € 231,44 € 233,81
Beslag op rechten € 210,85 € 213,01
Beslag onder derden op periodieke betalingen € 120,84 € 122,08
Beslag onder derden op niet-periodieke betaling € 169,78 € 171,52
Beslag tot verkrijging van afgifte of levering roerende zaken € 105,76 € 106,84
Gerechtelijke inbewaringgeving € 219,57 € 221,82
Aanslaan biljetten aankondiging openbare verkoop € 80,15 € 80,97
Executoriale openbare verkoop van roerende zaken € 280,49 € 283,36
Aanzegging hypotheekhouder overname executie € 75,33 € 76,10
Executie tot afgifte van roerende zaken € 245,93 € 248,45

Dit overzicht vermeldt de deurwaarderskosten voor veelvoorkomende ambtshandelingen. Voor de kosten van de overige ambtshandelingen zie het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders (BTAG)

Wat kost een rechtszaak in uw situatie?

De kosten van een rechtszaak in uw specifieke situatie zijn afhankelijk van de volgende factoren:

 • de soort rechtszaak (familiezaak, strafzaak, bestuurszaak of handelszaak)
 • de soort rechter (kantonrechter, rechtbank, gerechtshof of Hoge Raad)
 • de soort rechtsbijstand (zelf procederen of met bijstand van een jurist of advocaat)
 • de bewerkelijkheid van de zaak (eenvoudig of complex)
 • het financiële belang van de zaak (laag of hoog)
 • het verloop en de duur van de gerechtelijke procedure (kort of langdurig)
 • eventuele derden (deskundigen, tolken of getuigen)

Rekenvoorbeelden rechtszaken bij kanton

Hieronder zijn rekenvoorbeelden opgenomen met de kosten van rechtszaken bij kanton.

Rekenvoorbeelden kosten rechtszaak kanton in bodemprocedure

Rechtszaak bij kanton door eenmanszaak voor vordering van € 6.000,00

 • Griffierecht € 231,00
 • Kosten dagvaarding € 81,83
 • Salaris gemachtigde € 500,00
 • Totale kosten € 812,83

 

Rechtszaak bij kanton door B.V. voor vordering van € 18.000,00 

 • Griffierecht € 972,00
 • Kosten dagvaarding € 81,83
 • Salaris gemachtigde € 600,00
 • Totale kosten € 1.653,83

 

Rechtszaak bij kanton door particulier voor vordering van € 400,00

 • Griffierecht € 121,00
 • Kosten dagvaarding € 81,83
 • Salaris gemachtigde € 120,00
 • Totale kosten € 322,83

 

Rekenvoorbeelden kosten rechtszaak kanton in kort geding

Rechtszaak bij kanton door eenmanszaak voor vordering van € 6.000,00 in kort geding (eenvoudig)

 • Griffierecht € 231,00
 • Kosten dagvaarding € 81,83
 • Salaris gemachtigde € 480,00
 • Totale kosten € 792,83

 

Rechtszaak bij kanton door B.V. voor vordering van € 18.000,00 in kort geding (complex)

 • Griffierecht € 972,00
 • Kosten dagvaarding € 81,83
 • Salaris gemachtigde € 960,00
 • Totale kosten € 2.013,83

 

Rechtszaak bij kanton door particulier voor vordering van € 400,00 in kort geding (gemiddeld)

 • Griffierecht € 121,00
 • Kosten dagvaarding € 81,83
 • Salaris gemachtigde € 480,00
 • Totale kosten € 682,83

 

De rekenvoorbeelden zijn gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

 • De rekenvoorbeelden geven een globale indicatie van hoeveel een gerechtelijke procedure kost. Het is immers niet te zeggen hoeveel een gemiddelde rechtszaak ongeveer kost. Daarom wordt voor de kosten van de gemachtigde of advocaat uitgegaan van de salarissen conform het toepasselijke liquidatietarief per 1 januari 2019. De (uur)tarieven van juristen en advocaten verschillen immers en lopen sterk uiteen. De daadwerkelijke kosten in een specifieke situatie zijn dus sterk afhankelijk van de prijsafspraken met de jurist of advocaat.
 • Aangezien voor de kosten van de gemachtigde of advocaat wordt uitgegaan van de salarissen die rechters toekennen in het kader van de proceskostenveroordeling (zie hiervoor), geven de rekenvoorbeelden wel een goed beeld van de hoogte van de kosten die de wederpartij moet vergoeden als u de rechtszaak wint. Hetzelfde geldt overigens niet voor de proceskosten waartoe u kunt worden veroordeeld als u de rechtszaak verliest, want het griffierecht voor uw wederpartij kan hoger zijn dan uw eigen griffierecht. Niet-natuurlijke personen, zoals een B.V., betalen namelijk een hoger griffierecht dan natuurlijke personen, zoals een particulier of eenmanszaak. Meer informatie over proceskosten
 • Voor het salaris gemachtigde in een bodemprocedure is uitgegaan van een regulier verloop van de rechtszaak bestaande uit één schriftelijke ronde en één mondelinge behandeling, dus van 2 proceshandelingen. Voor het salaris gemachtigde in kort geding is uitgegaan van het totaalbedrag zoals vermeld in de Aanbeveling tarieven kort gedingen kantonzaken en handelszaken per 1 januari 2019
 • De kosten zijn gebaseerd op de geldende tarieven per 1 januari 2019. De deurwaarderskosten zijn exclusief BTW.
 • In de rekenvoorbeelden wordt geen rekening gehouden met gefinancierde rechtsbijstand (een toevoeging) voor particulieren, zoals voor rechtszaken over alimentatie en omgangsregelingen.
 • De rekenvoorbeelden zien toe op civielrechtelijke rechtszaken en dus niet op bestuursrechtelijke of strafrechtelijke rechtszaken.

Bron: E-Legal Incasso Advocaten