Minister Lilianne Ploumen vindt dat de Europese Commissie een heel goed resultaat heeft bereikt met de vandaag bekendgemaakte overeenkomst tussen de EU en Canada over het bilaterale handelsverdrag Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA.

De Commissie heeft vandaag de lidstaten van de Europese Unie ingelicht over de met Canada afgesproken aanpassingen van de verdragstekst.

Een van de belangrijkste openstaande kwesties was de aanpassing van de bepalingen over investeringsbescherming in het verdrag. Nederland heeft zich samen met een aantal andere lidstaten ingezet voor een eerlijker en transparanter mechanisme van investeringsbescherming, met waarborgen voor de vrijheid van lidstaten om hun eigen regels vast te stellen of aan te passen. De vandaag gepresenteerde tekst lijkt alle voor Nederland belangrijke zorgpunten weg te nemen.

Door aanpassingen in het investeringshoofdstuk in CETA wordt de beleidsruimte van overheden versterkt en wordt een permanent tribunaal opgericht dat investeringsgeschillen op transparante wijze zal beslechten, met een mogelijkheid voor hoger beroep. De leden van het tribunaal moeten aan hoge kwalificatievereisten voldoen en worden benoemd door de staten. Partijen in een geschil hebben geen invloed op de keuze van het tribunaal.

Ploumen: ‘Dit is een grote mijlpaal. Het verdrag bevatte al belangrijke hervormingen in het mechanisme van de beslechting van investeringsgeschillen, maar neemt nu ook volledig de nieuwe EU-standaard over van het Investment Court System. We kunnen nu met de Canadezen samenwerken aan de oprichting van een multilateraal investeringshof. Dit is ook een opsteker voor alle maatschappelijke organisaties die hiervoor geijverd hebben.’

De details van het akkoord worden nog verder bestudeerd, maar het is al wel duidelijk dat met de wijzigingen de CETA-tekst in lijn is met de door de EU voorgestelde moderne aanpak op het gebied van investeringsbescherming. Deze is onder andere eerder al opgenomen in het vrijhandelsakkoord met Vietnam en is door de Europese Commissie tevens voorgesteld in het kader van de onderhandelingen met de VS over een handelsverdrag (TTIP) en aan Japan.

Ploumen: ‘Met het overnemen van ons nieuwe model geeft Canada een duidelijk signaal, dat investeringsbescherming anders en beter moet. Dat versterkt de positie van de EU, die hierover onderhandelt met de VS. Uiteindelijk is ons doel dat dit model voor investeringsbescherming de nieuwe wereldstandaard wordt. Dat is nu een stapje dichterbij.’

Nu er een definitieve overeenkomst is met Canada over de inhoud van de tekst kan het afrondingsproces van CETA starten. Nu de juridische revisie klaar is moet de tekst vertaald moet worden in alle officiële EU-talen. Hierna komt de Europese Commissie met een voorstel aan de Raad om ondertekening van het verdrag door de Europese Unie in gang te zetten. Het voorstel tot ondertekening door de EU kan gepaard gaan met een voorstel voor voorlopige toepassing van het verdrag door de EU. Het uiteindelijke Commissievoorstel zal ook besproken worden met de Tweede Kamer. Nederland vindt dat het akkoord beleidsterreinen raakt waar niet alleen de Europese Unie, maar ook de lidstaten over gaan, zoals op het gebied van transport en investeringsbescherming. Dit betekent dat niet alleen het Europees Parlement maar ook alle nationale parlementen van de lidstaten het verdrag moeten goedkeuren.

‘De bescherming van Nederlandse en Europese grondbeginselen staat voorop. Ik heb er alle vertrouwen in dat de Commissie dit ook vindt en dat deze visie ook in de overeenkomst met Canada terug komt. Met deze overeenkomst komt de afronding van het akkoord in zicht’, aldus Ploumen, die vanmiddag nog met Eurocommissaris Malmström sprak.

Minister Ploumen is verder zeer tevreden met het besluit dat de onderhandelingsresultaten ter inzage liggen voor iedereen die daar belang aan hecht. Nederland heeft erop aangedrongen dat dit gebeurt. ‘Wij hechten grote waarde aan openheid bij dit soort handelsakkoorden. Dat voorkomt nodeloze misverstanden’, aldus de minister.

De onderhandelingen tussen de EU en Canada over een handelsakkoord zijn in augustus 2014 afgerond. Het akkoord biedt vele kansen voor Nederland, dat als handelsland sterk gebaat is bij een verdere vrijmaking van de handel. Het akkoord is het meest veelomvattende en ambitieuze handelsakkoord uit de historie van de EU. Er is meer dan 5 jaar aan gewerkt en omvat de handel in diensten, goederen en investeringen. Voor Nederland betekent dit naar schatting een toename van de handel van 600 miljoen tot 1,2 miljard euro per jaar.

Bron: Rijksoverheid.nl