Vandaag is de ‘Handreiking Belangenafweging’ gepubliceerd. Deze handreiking is een hulpmiddel voor organisaties die zijn aangesloten bij het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) van Stichting BKR.

Met behulp van deze handreiking kunnen verzoeken van consumenten tot (gedeeltelijke) verwijdering van gegevens op een eenduidige wijze door kredietverleners worden beoordeeld. De handreiking is tot stand gekomen in nauwe samenspraak met de brancheorganisaties van alle deelnemende kredietverstrekkers van Stichting BKR, na zorgvuldige bestudering van jurisprudentie rondom BKR-registraties.

Aanpassen registratie en individuele belangenafweging

Bij een belangenafweging wordt het individuele belang van de consument afgewogen tegen het belang van de kredietverlener en de samenleving. Doelstelling is immers zoveel mogelijk overkreditering en problematische schulden te voorkomen en te verhelpen (het algemeen belang). Als een consument van mening is dat de BKR-registratie feitelijk onjuist, en daarmee onterecht is, meldt hij of zij dit bij de kredietverlener. Wanneer deze het hiermee eens is, wordt de registratie in het register van Stichting BKR aangepast. In uitzonderlijke gevallen kan een consument verzoeken om een aanpassing van een feitelijk juiste en daarmee terechte registratie. Dan maakt de kredietverlener een nieuwe belangenafweging in verband met bijzondere individuele omstandigheden van de betrokken consument.

Uniforme kaders

Uit jurisprudentie rondom BKR-registraties blijkt geen absolute eenduidigheid in de factoren die wel en niet doorslaggevend zijn bij een individuele belangenafweging. Dit is in alle gevallen maatwerk. Om dit ‘maatwerk’ voortaan te kunnen beoordelen binnen uniforme kaders is de ‘Handreiking Belangenafweging’ ontwikkeld.

De praktijk

Het is belangrijk dat de consument alle relevante gegevens aanlevert ten behoeve van een zorgvuldige belangenafweging. De kredietverlener zorgt voor verzameling van de ‘voors’ en ‘tegens’ en maakt een belangenafweging. Op het moment dat de kredietverlener en de consument het niet eens zijn, kan de consument de beoordeling voorleggen aan een onafhankelijke geschillencommissie of de rechter.

De ‘Handreiking Belangenafweging’ wordt verspreid onder alle CKI-deelnemers en is te downloaden op de website van Stichting BKR. De handreiking kan op basis van nieuwe jurisprudentie en/of periodieke evaluatie worden geactualiseerd. Voor consumenten is tevens een geactualiseerde brochure ‘Aanpassing Registratie’ op de website beschikbaar.

Het Centraal Krediet Informatiesysteem

Het Centraal Krediet Informatiesysteem van Stichting BKR bevat circa 20 miljoen kredieten op naam van circa 10 miljoen consumenten. Het gaat daarbij om registratie van zowel feitelijk verstrekte kredieten als feitelijk ontstane betalingsachterstanden. Veruit de meeste consumenten (94%) staan ‘positief’ bij Stichting BKR geregistreerd als ‘goede betalers’.

Negatieve registratie betekent niet automatisch geen krediet

Een negatieve registratie in het CKI staat het afsluiten van een krediet op zichzelf niet in de weg. Regelgeving vereist dat de kredietverstrekker beoordeelt of kredietverlening verantwoord is. Kredietverlening kan ondanks een negatieve registratie onder omstandigheden immers wel verantwoord zijn. Uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis blijkt dat een groot deel van de hypotheekverstrekkers op basis van hun acceptatiecriteria consumenten met een negatieve BKR-registratie niet per definitie uitsluiten. Vaak wordt wel vereist dat de achterstand is ingelopen en/of het krediet inmiddels is terugbetaald.

Over Stichting BKR

Stichting BKR beheert het stelsel van kredietregistratie in Nederland en biedt verstrekkers en consumenten betrouwbare en veilige informatie. Daarvoor beheert de organisatie diverse databases waarvan het CKI de meest bekende is.

Als onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk draagt de organisatie al meer dan 50 jaar bij aan een financieel gezonde wereld. Dat doet zij onder andere door het initiëren van maatschappelijke projecten op het gebied van vroegsignalering en schuldhulpverlening. Zo werkt de stichting samen met ministeries, gemeenten en schuldhulpverleningsinstanties aan de ‘Vindplaats van Schulden’: een samenwerkingsverband om in een vroegtijdig stadium hulp te bieden bij het oplossen van problematische schulden.

Stichting BKR werkt binnen de hoogst mogelijke (ISO) normen voor privacy- en databescherming en volgt het ‘Society Trusted Data’ principe. Er wordt geen gebruik gemaakt van data die verkregen kan worden via bijvoorbeeld het internet, social media en derden.

Bron: BKR