De kapitaaleisen voor het verlenen van hypotheken met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) door verzekeraars worden minder streng, aldus het Verbond van Verzekeraars in een reactie op de door de Europese Commissie voorgestelde herziening (Review 2018) van de Solvency II-regelgeving. Daarnaast gaan de kapitaaleisen voor aandelenbeleggingen omlaag.

Algemeen directeur van het Verbond, Richard Weurding, is verheugd dat (Europese) verzekeraars bij de Europese Commissie (EC) gehoor hebben gevonden voor beter passende kapitaaleisen. “Door de verruiming van de eisen hoeven verzekeraars minder bufferkapitaal aan te houden voor NHG-hypotheken. Hierdoor gaan de kosten voor verzekeraars omlaag. En dat kan weer schelen in de rente die klanten betalen voor een NHG-hypotheek: een woning is al kostbaar genoeg.”

Positief voor huizenkopers

De aanpassing in de Solvency II-regels (PDF, Engelstalig, 64 pagina’s) scheelt de verzekeraars enkele tientallen miljoenen euro’s kapitaalbeslag op jaarbasis. Dit kan positief uitpakken voor huizenkopers omdat hierdoor verzekeraars mogelijk actiever kunnen worden op NHG-hypothekenmarkt in concurrentie met de banken.

Overige verbeteringen

Verder bevat de herzieningstekst verschillende verbeteringen voor verzekeraars die het standaard Solvency II model hanteren. Zo gaat de kapitaaleis voor verzekeraars om te kunnen beleggen in aandelen van 42% naar 22%. Een belangrijke voorwaarde hierbij is dat beleggingen minimaal vijf jaar worden aangehouden. Positief gevolg hiervan is dat verzekeraars als institutionele belegger meer kunnen investeren in de reële economie. Met de huidige eis van 42% waren verzekeraars vooral aangewezen op obligatiebeleggingen die onder Solvency II onder een gunstiger regime vallen.

Lagere kapitaaleisen door clearing derivaten

Om verzekeraars aan te moedigen de risico’s van beleggingen (en vooral het renterisico) af te dekken met derivaten (waardoor de algehele risico’s verlaagd worden) staat tegenover clearing van derivaten een lagere kapitaaleis. Dit kan zich vertalen in verbeterde rendementen en lagere verzekeringspremies.

Verdere proces

Het Verbond pleit ervoor dat het Europees Parlement (EP) en de Raad van Ministers (Raad) deze teksten snel goedkeuren. Door de voorgestelde verbeteringen sluiten de kapitaaleisen beter aan bij de economische werkelijkheid. Dit heeft voordelen voor polishouders, verzekeraars en hun aandeelhouders. Het voorstel van de EC ligt nu ter beoordeling bij het Europees Parlement en de Raad van Ministers. Zij hebben drie maanden de tijd om het voorstel goed te keuren of af te wijzen. De aangepaste regelgeving wordt bij een akkoord naar verwachting uiterlijk per 1 januari 2020 van kracht.

Herziening 2020

Verdere verbeteringen en vereenvoudigingen binnen Solvency II kunnen volgens het Verbond bereikt worden bij de herziening van de Solvency II verordening die voor 2020 is voorzien.

Bron: Verbond van Verzekeraars