Naar verwachting bereikt de economische groei in 2017 een piek van 2,5%; een groeicijfer dat sinds 2007 niet meer is voorgekomen. Ook de komende twee jaar laten de ramingen een robuuste groei zien, van respectievelijk 2,1% en 1,9%. De economische groei is breed gedragen en wordt ondersteund door alle bestedingscategorieën. Het begrotingsoverschot profiteert hiervan en loopt gedurende de ramingsjaren geleidelijk op van 0,4% bbp in 2016 tot 1,1% bbp in 2019. De werkloosheid neemt af tot 5,0% dit jaar en daalt geleidelijk verder naar 4,4% in 2019. Dit blijkt uit de nieuwe halfjaarlijkse ramingen van De Nederlandsche Bank (DNB), die vandaag zijn gepubliceerd.

Groei blijft komende jaren hoog en zorgt voor aanhoudend begrotingsoverschot

 

Dit jaar komt de groei van het bruto binnenlands product (bbp) alweer voor het vijfde opeenvolgende jaar hoger uit dan in het voorafgaande jaar. De sterke economische prestatie in 2017 is onder andere te danken aan de aantrekkende wereldhandel en het herstel van de bedrijfsinvesteringen. De bbp-groei ligt in de hele voorspelperiode boven de potentiële groei. Daardoor verbetert de zogenaamde output gap: van gemiddeld -3% in de jaren 2013-2016, naar 0% in 2019. Dit betekent dat de Nederlandse economie in 2019 op haar potentiële niveau draait volgens de raming.

 

Het begrotingsoverschot van 0,4% bbp in 2016 loopt gedurende de ramingsjaren geleidelijk op, tot 1,1% bbp aan het einde van de ramingsperiode. Dit komt vooral door hogere inkomsten uit de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en btw. De sterke afname van de overheidsschuld bedraagt ruim 10 procentpunten van het bbp; van 62,3% bbp in 2016 naar 51,3% bbp in 2019, waarmee de schuld ruim onder de Europese schuldennorm van 60% komt. Deze positieve cijfers voor de begroting geven een nieuw kabinet de kans om een buffer op te bouwen voor slechtere tijden.

 

Grafiek 1: Bruto binnenlands product

 

Volume; 2008 = 100 en procentuele mutaties jaar op jaar

Grafiek 1: Bruto binnenlands product

Verbetering van de arbeidsmarkt leidt nog niet tot loondruk

 

De werkloosheid daalt naar gemiddeld 4,4% van de beroepsbevolking in 2019, ofwel krap 400 duizend personen. De daling van de werkloosheid gaat in de ramingsjaren minder snel dan in 2016, ondanks de sterke groei van de werkgelegenheid in 2017. Dat komt doordat de groei van het aantal mensen dat wil werken oploopt. Het gunstigere arbeidsmarktbeeld motiveert degenen die nog niet actief zijn om tot de arbeidsmarkt toe te treden. Tot nu toe is er nog geen algehele krapte op de arbeidsmarkt; aan de groeiende vraag naar arbeid kan worden voldaan door een ruimere groep personen dan alleen werklozen. Dit gaat vooral om werkenden met een deeltijdbaan die meer uren zouden willen werken. Mede hierdoor neemt de loondruk op dit moment niet toe.

 

Grafiek 2: Vraag en aanbod arbeidsmarkt

 

Procentuele mutaties jaar op jaar en procenten beroepsbevolking

Grafiek 2: Vraag en aanbod arbeidsmarkt

Toenemend protectionisme vanuit de VS werkt averechts uit

 

Een alternatief scenario toont de potentiële negatieve gevolgen voor de Nederlandse economie van toenemend protectionisme, beginnend met hogere Amerikaanse importtarieven en exportsubsidies. Zonder tegenmaatregelen in andere landen blijft de schade hiervan voor de Nederlandse economie redelijk beperkt. Met tegenmaatregelen zijn de mondiale economische gevolgen veel negatiever, ook voor de Amerikaanse economie.

Bron: DNB