Vergeleken met 2021 hadden vorig jaar net iets meer huurders van woningcorporaties een huurachterstand. Het totale bedrag aan huurachterstanden liep wel iets terug. De slechtere economische situatie leidde dus niet tot veel meer huurachterstanden. Het aantal huisuitzettingen door corporaties daalde met bijna 15% verder naar 1.200. Dit blijkt uit de jaarlijkse enquête van Aedes onder woningcorporaties.

Beperkte toename huurders met huurachterstand

Hoge energieprijzen en inflatie zorgden er in 2022 voor dat veel huurders minder te besteden hadden. Toch leidde dat niet tot veel meer en grotere huurachterstanden. Net iets meer huurders (135.000) van woningcorporaties had een huurachterstand (2021: 130.000). Wel viel de totale huurachterstand van alle corporaties samen € 1 miljoen lager uit dan in 2021. Deze bedroeg in 2022 € 173 miljoen. In 2020 was de totale huurachterstand nog € 227 miljoen.

Afname in totale huurachterstand bij corporaties

Grafiek: Ontwikkeling totale huurachterstand bij corporaties

Betaalbaar wonen en bestaanszekerheid

Gelet op de energiecrisis en oplopende inflatie was een toename van huurachterstanden goed denkbaar geweest. Die bleef echter uit. Corporaties leveren hun bijdrage doordat ze hun huren betaalbaar houden. Het is aan de overheid te zorgen dat iedereen een inkomen heeft dat bestaanszekerheid biedt. Zo kan een hogere huurtoeslag voorkomen dat mensen in financiële problemen komen.

Risicogroepen en aanpak

In de eerste maanden van 2023 kregen corporaties wel meer verzoeken van huurders voor een betalingsregeling. Corporaties zien dat sommige mensen sneller en langer in problemen komen en blijven. Het betreft vaak mensen met beperkte taal- en rekenvaardigheden, een migratieachtergrond, een verstandelijke beperking of een wisselend inkomen.

Corporaties anticiperen in hun aanpak op de effecten van de economische omstandigheden, er is hen veel aan gelegen te voorkomen dat huurders in betalingsproblemen komen. Als een betaling achterwege blijft, nemen corporaties snel contact op met een huurder. Ze pauzeren de incasso en spreken een betalingsregeling af. Ook gaan veel corporaties op huisbezoek en schakelen via de gemeente schuldhulpverlening in. Huurders met risico’s op schulden verdienen persoonlijke aandacht.

Aantal huisuitzettingen daalt verder

Corporaties doen er alles aan om een huisuitzetting te voorkomen. De praktijk wijst uit dat een oplossing gevonden kan worden als huurders meewerken. Een huisuitzetting is de laatste optie als een situatie niet langs andere weg op te lossen blijkt.

Het aantal huisuitzettingen door woningcorporaties daalt al jaren. Deze ontwikkeling zette zich in 2022 voort: het aantal huisuitzettingen daalde verder naar 1.200. Huurachterstand is in de helft van de gevallen een aanleiding tot een huisuitzetting, maar er is altijd meer aan de hand. Andere redenen zijn veelvuldig veroorzaken van overlast (22%) , illegale onderverhuur en drugs in de woning.

Afname totaal aantal vonnissen en huisuitzettingen bij corporaties

Grafiek: Ontwikkeling totaal aantal vonnissen en huisuitzettingen bij corporaties

Corporaties kunnen een huurder pas uitzetten na een uitspraak van een rechter. Ook het aantal vonnissen daalde weer. Overigens leidt slechts een kwart van de vonnissen daadwerkelijk tot uitzetting. Corporaties blijven zich namelijk ook na een vonnis inzetten om de huisuitzetting te voorkomen. Voor sommige huurders is een vonnis aanleiding alsnog in actie te komen. Als er na een vonnis geen oplossing wordt gevonden, is in bijna 6 van de 10 gevallen een gedwongen huisuitzetting nodig. Anderen verlaten dan zelf de woning.

Bron: Aedes