Op 17 april 2018 vindt alweer het derde Huurincasso Congres plaats in het Spant! te Bussum. Het congres staat geheel in het teken van ketensamenwerking, waarbij onderwerpen als vroegsignalering, gemeentelijke convenanten, privacy (AVG) en uiteraard (huur)incasso de revue zullen passeren. Het Huurincasso Congres wordt financieel mogelijk gemaakt door de partners, waaronder creditmanagement softwareleverancier IMPact. Voor dit artikel hebben we IMPact vijf vragen gesteld inzake hun activiteiten en dienstverlening met betrekking tot huurincasso en ketensamenwerking.

Welke producten en/of diensten levert jullie organisatie om het huurincassoproces binnen de corporatiesector te verbeteren? 

IMPact: “Voor de woningcorporaties hebben wij het debiteurenpakket MAXIM ontwikkeld. Deze debiteurenbeheersoftware onderscheid zich als expert in de branche. Door het gebruik van MAXIM kunnen woningcorporaties hun debiteurenbeheer efficiënter uitvoeren. Maxim neemt repeterende werkzaamheden uit handen, waardoor de medewerkers tijd hebben persoonlijke aandacht te schenken aan die huurders die dit nodig hebben. MAXIM creëert op deze manier de mogelijkheid voor sociaal-maatschappelijk verantwoord debiteurenbeheer. Wat IMPact onderscheid van andere softwareleveranciers is dat het afsluiten van een prestatieovereenkomst tot de mogelijkheden behoort.”

Kun je een concreet voorbeeld van een case geven waarin jullie organisatie aantoonbaar heeft bijgedragen om het huurincassoproces te optimaliseren?

IMPact: “MAXIM is inmiddels een jaar in gebruik bij de woningcorporatie Nijestee in Groningen. De casus en de resultaten zullen tijdens de presentatie op het Huurincasso Congres met medewerking van Nijestee aan bod komen.”

Het Huurincasso Congres 2018 staat in het teken van het thema ketensamenwerking met als doel het voorkomen van problematische schulden. Wat is jullie visie op dit thema?

IMPact: “Ketensamenwerking vraagt ook om ondersteuning vanuit de software. Software is essentieel om resultaten te kunnen boeken, samenwerking te kunnen monitoren en analyse en rapportages te kunnen leveren. MAXIM faciliteert woningcorporaties in deze behoeften.

Onze visie is dat de reden van non-betaling door de huurder centraal dient te staan in het inningsproces. Wij zijn van mening dat je het betaalgedrag van de huurder hiervoor moet monitoren en hierop continu moet meten en/of scoren. Vanuit deze werkwijze kun je namelijk de aandacht focussen op de huurders die de aandacht écht nodig hebben. Zo wordt het mogelijk gemaakt specifieke hulp te bieden m.b.t. de betalingsproblematiek van de individuele huurder. Dit is van essentieel belang in het kader van het bieden van structurele oplossingen. Verder zijn wij ervan overtuigd dat MAXIM een bijdrage levert aan de samenwerking. MAXIM kan de samenwerking namelijk monitoren. Op basis van de rapportages (feitelijke cijfers) die hieruit voortkomen kan er geëvalueerd worden en kunnen er concrete doelstellingen opgesteld worden.”

Welke trends en ontwikkelingen zien jullie voor de nabije toekomst met betrekking tot huurincasso?

IMPact: “Wij zien het als missie aan te tonen dat het niet effectief is huurders met betalingsachterstanden te beboeten met rente, buitengerechtelijke incassokosten, griffierechten, gerechtsdeurwaarders-en executiekosten. Want is het niet volstrekt onlogisch iemand die al niet kan betalen te beboeten met nog meer kosten? Ons streven is de woningcorporaties en haar huurders te voorzien van doeltreffende hulpmiddelen die tijd vrij maken voor communicatie met de huurder. Wie namelijk goed met de huurder communiceert, is in staat erachter te komen wat de problemen zijn. Vanaf dat moment kan er gewerkt worden aan een structurele oplossing m.b.t. de betalingsproblematiek. Door intensief én op een prettige wijze te communiceren met de huurder ontstaat er een vorm van loyaliteit wat uiteindelijk ten goede komt aan het betaalgedrag (en het openstaande saldo). Op deze manier is er sprake van een win-win situatie én wordt het vak huurincasso ook inhoudelijk aantrekkelijker.

Woningcorporaties zouden de waarde moeten inzien huurincasso in eigen beheer te houden. Idealiter zou enkel de huurder die slechts voor uitzettingsdruk bezwijkt uit handen gegeven moeten worden.”

Welke tips hebben jullie voor de bezoekers van het Huurincasso Congres?

IMPact: “Probeer tijdens het bezoek aan het congres te kijken door de bril van de huurder met betalingsproblemen. Stel dat u die huurder bent, hoe zou u benadert of geholpen willen worden door de woningcorporatie en/of daar haar ketenpartners? Tenslotte gaat het op dit congres over die huurder!”

IMPact is als partner aanwezig op het Huurincasso Congres 2018 op dindag 17 april aanstaande in het Spant! te Bussum. Kijk voor meer informatie op www.huurincasso-congres.nl