Op donderdag 9 mei 2019 vindt het Jaarcongres Credit Management in de Publieke Sector plaats in het Spant! te Bussum. Het jaarcongres is een voortzetting en uitbreiding van het Huurincasso Congres en richt zich op optimalisatie van het creditmanagement voor de sectoren wonen, energie, zorg, water, gemeenten en landelijke overheid. Het thema staat dit jaar in het teken van klantbehoud en financieel resultaat met als doel om escalatie van betalingsachterstanden te voorkomen en de klant te behouden. Het Jaarcongres wordt financieel mogelijk gemaakt door de partners, waaronder Jongerius │ Huur- & Overheidsincasso. Voor dit artikel hebben we Richard de Bruijn, Business Development Manager bij Jongerius │ Huur- & Overheidsincasso, vijf vragen gesteld inzake hun activiteiten en dienstverlening en hoe dit voor hun opdrachtgevers bijdraagt aan klantbehoud en de financiële resultaten.

Welke producten en/of diensten levert jullie organisatie om het creditmanagement van organisaties binnen de publieke sector te verbeteren? 

Richard: “Om deze, op het oog eenvoudige vraag, zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden is een korte toelichting vooraf op zijn plaats. Jongerius is mogelijk de meest atypische Gerechtsdeurwaardersorganisatie die ik in mijn carrière ben tegengekomen. Waarom atypisch zult u misschien denken, een gerechtsdeurwaarder is toch een gerechtsdeurwaarder? Algemeen gezien misschien wel, maar in de totale aanpak en in de finesses zeker niet! We zijn om te beginnen een organisatie die zich reeds jaren geleden steeds meer is gaan toeleggen op een heel duidelijk expertisegebied, namelijk Huurincasso en Overheidsincasso. Dit zijn wij als dusdanig in de markt verder gaan uiten door middel van onder andere het label Jongerius Huurdesk en we geven daar ook daadwerkelijk gevolg aan. Daar is wel lef voor nodig. Zeker in een gespannen incassomarkt en helemaal om binnen de gerechtsdeurwaarderij een scherpe focus en koers te kunnen houden. Wat hier feitelijk mee samenhangt is dat wij als Jongerius graag als partner gezien worden door onze opdrachtgevers en niet enkel als een dienstverlener. Wij willen samen met de opdrachtgever blijven kijken náár, en blijven ontwikkelen bínnen elkaars processen, om zo de aanpak van de schuldenproblematiek in positieve zin naar een hoger niveau te brengen. Op die manier streven we ernaar om dichter bij een duurzamere oplossing te komen. Alles dat binnen onze mogelijkheden ligt gebruiken wij om de schuldenproblematiek duurzamer aan te pakken, samen met de schuldenaar en de opdrachtgever. Denk daarbij aan de inzet van buitendienstmedewerkers via de Jongerius Bezoekservice, die op verschillende momenten binnen het proces en voor velerlei doeleinden ingezet kunnen worden. Daarnaast zetten we ook de telefoonservice van Jongerius Teledesk in, die door gekwalificeerde en gespecialiseerde (incasso)medewerkers bemand wordt. Verder verzorgen we o.a. kennis- en vaardigheidstrainingen.”

Kun je een concreet voorbeeld van een case geven waarin jullie organisatie aantoonbaar heeft bijgedragen om klanten te behouden? 

Richard: “In de praktijk zien wij diverse omstandigheden waardoor een persoon uiteindelijk in de financiële problemen terecht komt en bijvoorbeeld de maandelijkse huur niet meer kan betalen. In de meeste gevallen doet iedereen echt zijn best om tot het laatste moment de huur nog te betalen, want een dak boven het hoofd is uiteraard één van de basisbehoeften. Met één van onze partners (een Woningcorporatie) hebben wij al vele jaren een zeer intensieve samenwerking. Zo zetten wij bijvoorbeeld onze telefoonservice Jongerius Teledesk al in een zeer vroeg stadium in voor onze opdrachtgever (partner) richting de huurders. Hierbij bellen onze specialisten onder de noemer van servicemedewerker, direct na het ontstaan van een huurachterstand, de huurder op om te informeren wat er speelt. Deze acties vinden nog ruimschoots binnen het eigen proces van onze opdrachtgever plaats. Mede door deze aanpak behalen wij samen met onze partner het resultaat dat er al jaren een sterke daling van het aantal huurders met een huurachterstand is, dat uiteindelijk ook echt ter incasso wordt overgedragen. Een tweede gevolg is dat wij de betreffende huurder feitelijk al in een heel vroeg stadium beter leren kennen en daarmee de juiste tone of voice en middelen kunnen inzetten wanneer huurder toch ter incasso wordt aangeboden. Deze vergaande samenwerking en vertrouwensband met onze partner resulteert al jaren in een zeer stabiele score waarbij 94% van de daadwerkelijk overgedragen dossiers nog vóór dagvaarding minnelijk worden opgelost (over 2018 bedroeg dit zelfs 96% positief vóór dagvaarding). Over het behouden van klanten gesproken: wij krijgen met regelmaat een kaartje rond de kerst van diverse ex-huurdebiteuren die ons bedanken voor het geduld dat wij getoond hebben, het begrip voor hun situatie van destijds en de begeleiding om tot een passende oplossing voor hun probleem te komen. Juist deze kleine gebaren zijn de kroon op je werk en geven je het gevoel dat jouw werk ook echt ergens aan bijdraagt.”

Het Jaarcongres Credit Management in de Publieke Sector staat in het teken van het thema klantbehoud en financieel resultaat met als doel om escalatie van betalingsachterstanden te voorkomen. Wat is jullie visie op dit thema? 

Richard: “Onze organisatie heeft als filosofie dat wij alle mensen een toekomst zonder schulden gunnen. Wij geloven namelijk dat een toekomst zonder schulden mensen gelukkiger maakt. Bovendien is wetenschappelijk bewezen dat mensen met schulden doorgaans rationeel niet de beste beslissingen nemen in het dagelijks leven en juist daardoor dieper in de problemen geraken, met alle negatieve persoonlijke effecten en torenhoge kosten voor de maatschappij tot gevolg. Onze visie is dat sociaal & maatschappelijk verantwoord incasseren de enige effectieve manier is om problemen duurzamer aan te pakken en dat doen wij door een persoonlijke benadering.

Om in een zo vroeg mogelijk stadium een beter inzicht in de actuele omstandigheden van een persoon of bedrijf te krijgen en daadwerkelijk te kunnen interveniëren, is investeren in persoonlijk contact essentieel. Uiteindelijk moet het een gezamenlijk streven worden voor organisaties in de publieke sector om te komen tot duurzame oplossingen ten aanzien van mensen met betalingsproblemen. Dit vraagt in onze optiek nog het nodige “omdenken” binnen deze sector, waarbij de kanttekening gemaakt dient te worden dat er de laatste jaren gelukkig al de nodige positieve ontwikkelingen waarneembaar zijn.

De gedachte van ‘de vervuiler betaalt’ dient in dit kader naar onze mening losgelaten te worden. Schuldenaren in alle gevallen op laten draaien voor alle bijkomende kosten is in de meeste gevallen juist olie op het vuur gooien en draagt niet bij aan een duurzame oplossing van de problemen. Zeker niet wanneer in ogenschouw genomen wordt dat de uiteindelijke kosten van de grote groep schuldenaren die niet uit hun problemen weten te komen, via een andere weg leiden tot een veelvoud aan maatschappelijke kosten. Recent las ik dat er momenteel maar zo’n 100.000 mensen in de schuldhulpverlening zitten met een uitzicht op een ‘schuldenvrije’ toekomst, terwijl er zo’n 1,4 miljoen huishoudens risicovolle en problematische schulden hebben. Dit vraagt om een rigoureus andere aanpak van schulden en dat begint met een wezenlijk andere kijk op schulden. Hoe ontstaan schulden en hoe deze in veel gevallen voorkomen en/of beperkt kunnen worden, niet alleen binnen de incassobranche, maar juist ook bij de opdrachtgevers zelf. Het duurzaam en blijvend oplossen van schulden moet hét doel zijn, niet puur het incasseren van een vordering. Kortom, een behoorlijke uitdaging!”

Welke trends en ontwikkelingen zien jullie voor de nabije toekomst met betrekking tot credit management in het algemeen en de publieke sector in het bijzonder? 

Richard: “Mede in het licht van de vorige vraag, willen wij door partner te zijn van (semi)-overheid en non-profit organisaties de beweging van het sociaal verantwoord incasseren diepgaand beïnvloeden. Wij zijn overigens één van de partijen die zelf het SVI-Keurmerk dragen en zitten wij als organisatie bovendien in de Kopgroep van het SRCM Keurmerk, wat staat voor Social Responsible Credit Management. Jongerius wil opdrachtgevers, keten- en kennispartners en samenwerkende organisaties gaan adviseren en begeleiden in de beweging naar sociaal verantwoord incasseren. Daarnaast zie ik voor onze branche een belangrijke taak weggelegd in het ondersteunen en adviseren van schuldenaren op hun weg naar een schuldenvrij bestaan.”

Welke tip(s) hebben jullie voor de bezoekers van het Jaarcongres Credit Management in de Publieke Sector?

Richard: “Geef je oren en ogen de kost tijdens het Congres en denk hierbij altijd in mogelijkheden, kansen en oplossingen en niet in problemen en belemmeringen. Investeer in dit kader nu eens echt in tijd, door over de materie in gesprek te gaan met experts uit de branche en probeer de gebaande paden, gesprekspartners en tariefstructuren eens los te laten. Het gaat erom dat een incassopartner daadwerkelijk betrokkenheid toont en daar gaan we bij Jongerius vol voor.”

Jongerius │ Huur- & Overheidsincasso is als partner aanwezig op het Jaarcongres Credit Management in de Publieke Sector op donderdag 9 mei aanstaande in het Spant! te Bussum. Kijk voor meer informatie op www.creditman-public.nl

Bent u direct of indirect verantwoordelijk voor het creditmanagement in de sectoren wonen, energie, zorg, water, gemeenten of landelijke overheid en bent u niet uitgenodigd, maar zou u wel willen deelnemen? Stuurt u dan een e-mail naar info@nlacademy.nl onder vermelding van “Deelname Jaarcongres Credit Management in de Publieke Sector”. Wij zullen dan beoordelen of u in aanmerking komt voor kosteloze deelname.

Bron: Credit Expo / Jaarcongres Credit Management in de Publieke Sector / Jongerius │ Huur- & Overheidsincasso