Op 17 april 2018 vindt alweer het derde Huurincasso Congres plaats in het Spant! te Bussum. Het congres staat geheel in het teken van ketensamenwerking, waarbij onderwerpen als vroegsignalering, gemeentelijke convenanten, privacy (AVG) en uiteraard (huur)incasso de revue zullen passeren. Het Huurincasso Congres wordt financieel mogelijk gemaakt door de partners, waaronder Ultimoo. Voor dit artikel hebben we Ultimoo vijf vragen gesteld inzake hun activiteiten en dienstverlening met betrekking tot huurincasso en ketensamenwerking.

1.Welke producten en/of diensten levert jullie organisatie om het huurincassoproces binnen de corporatiesector te verbeteren? 

Ultimoo: “Ultimoo bestaat ruim 20 jaar en heeft ruime ervaring met huurvorderingen. De aanpak van Ultimoo kenmerkt zich door een intensief, op maat gesneden invorderingsproces te combineren met een zeer persoonlijke benadering, waarbij de menselijke maat voorop staat. Het minnelijk oplossen van de betalingsachterstand en het voorkomen van stapeling van kosten zijn cruciaal. Dat vereist meedenken, inzet van mediators die aan huis de situatie in kaart brengen, oplossingen creëren en “erbij” blijven tot de betalingsachterstand is opgelost. Daarnaast is het ook een zaak van veel geduld, maar wel met vasthoudendheid. Betalingsachterstanden, zeker wanneer er sprake is van multi-schuldproblematiek, zijn niet zomaar op te lossen en gerechtelijke acties met sterk oplopende kosten werken vaak averechts. Iedere huurder met een betalingsachterstand verdient de Ultimoo-aanpak!”

  1. Kun je een concreet voorbeeld van een case geven waarin jullie organisatie aantoonbaar heeft bijgedragen om het huurincassoproces te optimaliseren? 

Ultimoo: “Bij Eigen Haard in Amsterdam was het incassoproces een aantal jaar geleden intern belegd en werd daaropvolgend direct een deurwaarder ingeschakeld. Het gevolg was een hoog aantal huisuitzettingen, hoge gerechtelijke kosten en een hoog debiteurensaldo. Onder andere door het inzetten van de huurincasso specialisten van Ultimoo in het minnelijke traject wordt door veelvuldig persoonlijk contact met huurders over de ontstane achterstand in meer dan 95% van de gevallen voorkomen dat een volgende stap moet worden gezet. Het aantal huisuitzettingen is met 55% gedaald, de externe kosten zijn veel lager en het debiteurensaldo is op een acceptabel niveau aanbeland, dit is 34% lager met een DSO van 5,1 en deze was 11,6. Eigen haard is zelf actiever betrokken bij vroeg signalering en doorverwijzing naar schuldhulp. Daarnaast, en dat is tegenwoordig ook heel erg belangrijk, wordt deze gezamenlijk minnelijke aanpak als maatschappelijk verantwoord, vriendelijk en eerlijk ervaren. Huurders worden op deze manier gestimuleerd (af) te betalen en op een positieve manier gemotiveerd dat ook in de toekomst te blijven doen.”

  1. Het Huurincasso Congres 2018 staat in het teken van het thema ketensamenwerking met als doel het voorkomen van problematische schulden. Wat is jullie visie op dit thema? 

Ultimoo: “Wij denken dat het op termijn mogelijk moet zijn om (incasso)kosten al in het minnelijke traject voor de schuldenaar sterk te reduceren. Door vroegtijdige samenwerking van schuldeisers zouden schuldenaren op basis van afloscapaciteit pro rato moeten kunnen afbetalen zonder eerst een gerechtelijk traject te moeten doorlopen. Nu wordt er pas als zodanig gehandeld als vorderingen worden geïnd met loonbeslag. Op dat moment zijn er al vele schuldeisers en iedere vordering is dan op zijn minst € 500,- hoger geworden. Zonder die kosten is een schuldenaar veel beter in staat om af te betalen. De keten van schuldeisers, incassobureaus, deurwaarders, overheid en schuldhulpverlening moet in een veel vroeger stadium samenwerken, maar vooral ook acteren. Dat betekent moeite doen, persoonlijke aandacht geven en dus ook geld uitgeven, waardoor de kosten later in het proces vele malen lager zijn. Het huidige verdienmodel, No Cure No Pay, werkt niet altijd in het belang van de debiteur en opdrachtgever. Als er snel geïncasseerd kan worden, wordt er snel geld verdiend. Dat schept niet altijd de ruimte voor duurzame oplossingen in de vorm van investeren in op maat gesneden betalingsregelingen over een langere termijn. Ultimoo steekt veel tijd en energie in de ontwikkeling van meer duurzame processen door actief kennis te delen en in gesprek te gaan met opdrachtgevers, debiteuren, overheid en toezichthouders. Een aanpak gericht op preventie, vroegsignalering en duurzame minnelijke oplossingen is de toekomst.”

  1. Welke trends en ontwikkelingen zien jullie voor de nabije toekomst met betrekking tot huurincasso? 

Ultimoo: “In de nabije toekomst zal iedere woningcorporatie inzien, en velen doen dat al, dat er (veel) meer moet en kan worden gedaan in het minnelijke traject. Huurders met problemen verdienen persoonlijke aandacht en op maat gesneden oplossingen. Een financieel probleem komt nooit alleen, werkeloosheid, huiselijk geweld, ziekte, vroegtijdig schoolverlaters en armoede spelen vaak ook een rol. Al deze aspecten zijn met name in de huurincasso pijnlijk zichtbaar en daar moet een woningcorporatie maar ook de incassobranche mee om kunnen gaan door ook de helpende hand te bieden. Dit begint door uit te zoeken wat er nu echt aan de hand is. Brieven, data, e-mails, SMS, Whatsapp en verdere digitalisering maken allen onderdeel uit van de wijze waarop dit kan worden bereikt. Maar een gesprek aan de keukentafel en daar oorzaken achterhalen en maatwerk oplossingen aanbieden is effectiever en klantvriendelijker.”

5.Welke tips hebben jullie voor de bezoekers van het Huurincasso Congres?

Ultimoo: “Het is al een groot goed dat er een congres is waar men de mogelijkheid heeft om elkaar op te zoeken en te spreken. Praat veel met elkaar, leer van elkaars successen en fouten. Ultimoo heeft Hanneke Goosen, onderzoeker bij het lectoraat Armoede interventies van de Hogeschool van Amsterdam, bereid gevonden om een expertsessie te geven. Zij legt aan de hand van een aantal experimenten en haar kennis op het gebied van psychologie uit wat de invloed is van betalingsachterstanden op een mens. Absoluut het bijwonen waard. En ik kan er natuurlijk niet omheen, kom langs bij onze stand en laat uzelf overtuigen van de toegevoegde waarde van Ultimoo.”

Ultimoo is als partner aanwezig op het Huurincasso Congres 2018 op dindag 17 april aanstaande in het Spant! te Bussum. Kijk voor meer informatie op www.huurincasso-congres.nl

Bron: Credit Expo / Huurincasso Congres / Ultimoo