Sociaal incasseren is de afgelopen jaren steeds nadrukkelijker in beeld gekomen. Zowel bij de incassobedrijven, maar ook bij de opdrachtgevers. Het is echter niet alles goud dat blinkt. Uiteindelijk moeten de kosten en winst van een incasso-onderneming wel betaald worden en schuldenaren die dat (tijdelijk) niet kunnen lopen nog steeds het risico om te maken te krijgen met hoge bijkomende (incasso)kosten. MyTrustO brengt daar verandering in en biedt hiervoor een incassoconcept dat op een andere leest geschoeid is. In dit interview spreek ik met Xander van Driel, salesmanager bij MyTrustO Nederland, over deze andere manier van incasseren, welke voor- en nadelen deze methode kent en hoe hij de toekomst van de incassosector ziet.

Kun je iets over jezelf en jouw achtergrond vertellen?

Xander: “Direct na de scheiding van mijn ouders, werd mij op jonge leeftijd al duidelijk welke invloed geld kan hebben. De scheiding betekende letterlijk verhuizen van een villawijk naar een achterbuurt en mijn moeder moest ineens rondkomen van een bijstandsuitkering. Vanaf dat moment speelden geld(zorgen) een centrale rol in mijn opvoeding. Ik leerde om te gaan met soberheid en kon enorm blij worden als er ruimte voor iets extra’s was. Deze moeilijke periode ontwikkelde bij mij in ieder geval een sterk gevoel voor verantwoordelijkheid en rechtvaardigheid.

Dat gevoel is gesterkt en bepalend geweest voor de keuzes in mijn loopbaan. Als tiener rolde ik in de functie van incassomedewerker bij een gerechtsdeurwaarderskantoor. Hoewel ik aanvankelijk geen idee had wat incasso inhield, voelde ik me daarin al snel thuis. Incasso werd helemaal ‘mijn ding’ en mijn interesse en ambities overstegen de rol in het gerechtelijke incassoproces. Via uiteenlopende functies in diverse branches, opleidingen en trainingen doorliep ik alle facetten van credit management. Ik ontwikkelde me tot een specialist voor het gehele invorderingsproces; van klantacceptatie tot en met het uitwinnen van beslagen.

Pas nadat ik zelf in een scheiding verzeild raakte, begon ik in te zien dat het systeem waarbinnen ik tot dan toe functioneerde verre van perfect is. Incasserende partijen handelen in de basis niet verkeerd, maar alle consequenties en het leed voor mensen met schulden vond en vind ik zeer disproportioneel. Zeker voor mensen die buiten hun eigen invloed  in schuldproblemen terechtkomen. Het was voor mij duidelijk dat ik mijn visie op verantwoordelijkheid en rechtvaardigheid moest bijstellen en daardoor ben ik anders naar incasso gaan kijken. Ik zag ook in dat je mensen niet bang(er) hoeft te maken om ze te laten betalen, met name als ze dat (tijdelijk) niet kunnen.

In diezelfde periode vroegen mensen met schuldproblemen mij om hulp. Reguliere schuldhulpverleners konden of wilden hen niet helpen; ze voelden zich machteloos. Vanaf dat moment heb ik al mijn kennis en ervaring ingezet om die mensen te helpen. De dankbaarheid die ik daarvoor ontving gaf zoveel voldoening dat ik hiermee door wilde gaan.

In mijn zoektocht naar zakelijke mogelijkheden kwam Arie Lodder op mijn pad, die net met De Nieuwe Gerechtsdeurwaarder was gestart en alleen mensen met schulden als opdrachtgever heeft. Hij vertelde me over zijn samenwerking met MyTrustO. De filosofie en aanpak van MyTrustO bleek verder te gaan, dan ik zelf kon bedenken.  De werkwijze en grondbeginselen sluiten volledig aan op mijn nieuwe kijk op verantwoordelijk- en rechtvaardigheid. De interesse bleek wederzijds, waardoor samenwerking slechts een formaliteit werd. Bij MyTrustO voel ik me helemaal thuis!”

Wie is MyTrustO?

Xander: “MyTrustO werd zes jaar geleden opgericht door de Belgische gerechtsdeurwaarder Patrick Van Buggenhout. De aanleiding daarvoor was de vraag die hij zichzelf stelde bij het zoveelste beslag voor dezelfde schuldenaar: Help ik bij het oplossen van schuldproblemen of ben ik misschien wel een onderdeel van de oorzaak daarvan? Dat was het begin van de ontwikkeling van een nieuwe filosofie en een disruptieve aanpak voor invordering en schuldbemiddeling. Vanwege het succes in België, introduceert MyTrustO haar filosofie en aanpak sinds 2020 ook in Nederland.

Het klassieke systeem voor incasso is in onze optiek achterhaald. Met de MyTrustO-methode corrigeren we de nadelige effecten voor schuldeisers, de mensen met schulden en hun sociale omgeving, werkgevers en voor de belastingbetaler in het algemeen.”

Hoe kijkt MyTrustO naar de schuldenproblematiek? Welke alternatieven en/of oplossingen bieden jullie?

Xander: “Niemand vindt het fijn om schulden te hebben. Veel mensen vergeten wel eens een rekening of zijn gewoon laks en betalen alsnog zodra ze een herinnering, aanmaning of sommatie ontvangen. Maar het leven kent helaas ook tegenslagen. Een scheiding, ontslag, ziekte of een “toeslagenaffaire” zijn voorbeelden waarbij iemands situatie volledig op z’n kop gezet kan worden. Het is dan logisch dat de inkomsten en uitgaven van mensen (tijdelijk) uit balans kunnen raken, waardoor het ze dan (even) niet lukt om alle betalingsverplichtingen op tijd na te komen en zo ontstaan er dan makkelijk een of meerdere betaalachterstanden. Dit is vrijwel zeker als je moet rondkomen van een minimum inkomen.

De meeste schuldeisers voeren een beleid waarbij betalingsachterstanden zo snel mogelijk moeten worden ingelost. Wie niet (tijdig) betaalt of een “passende” regeling accepteert, krijgt al snel het stempel van “niet willer”. Dat geldt ook voor de meeste incasso-organisaties, zodra zij bij de debiteur (lees: klant) de kosten en druk mogen opvoeren. Komt betaling ook dan niet snel genoeg, dan wordt de gerechtsdeurwaarder ingezet om betaling met een gerechtelijke procedure en beslaglegging af te dwingen. Het grootste deel van die vorderingen wordt zo alsnog geïncasseerd.

Maar wat doet dat met de mensen en hun gezinnen die moeten betalen? De impact is groot als ze ineens met zo’n escalatie worden geconfronteerd. Vaak zijn er meer schuldeisers, die tegelijk escaleren, hoge (incasso)kosten opvoeren en aanspraak maken op de beschikbare afloscapaciteit. Dan wordt het voor velen steeds lastiger om haalbare betalingsregelingen te treffen en die na te blijven komen. Voor sommige mensen lopen de financiële problemen zo hoog op, dat schuldsanering nog de enige manier is om uit die problemen te komen.

Ook op emotioneel vlak kunnen de effecten heftig zijn. Niet alleen voor de schuldenaren zelf, maar ook voor hun partners, kind(eren) en familie. De stress, armoede en schaamte brengt velen in een sociaal isolement, waardoor er nog meer problemen ontstaan. Dat kan invloed hebben op de gezondheid, het denkvermogen, relaties, het functioneren op de werkvloer, etc. Los daarvan kun je de vraag stellen welke negatieve effecten dit klassieke invorderingssysteem voor schuldeisers heeft als we kijken naar zaken als commercieel belang, kostenrisico’s, afschrijvingen en doorlooptijden.

Bij MyTrustO is het uitgangspunt dat alle schuldeisers krijgen waar ze recht op hebben. Tegelijk willen wij dat mensen volledig kunnen blijven deelnemen aan het maatschappelijk leven, met behoud van zelfrespect en trots. MyTrustO brengt de belangen van schuldeisers en schuldenaren samen. Op deze manier dragen we bij aan het   creëren van rust bij alle betrokken partijen, voorkomen we (verdere) stapeling van kosten en zorgen we voor de snelst mogelijke betaling van alle schulden op basis van de (financiële) mogelijkheden van mensen met schulden.

We dreigen niet als mensen hun schulden niet direct kunnen aflossen, maar bieden schuldenaren juist een helpende hand. Hiervoor werkt MyTrustO samen met De Nieuwe Gerechtsdeurwaarder. Binnen acht weken maakt hij een “financiële foto” van de gehele situatie, neemt de communicatie met alle schuldeisers over, beoordeelt de schuldposities en zorgt voor het opstellen en uitvoeren van een realistisch afbetaalplan voor de gehele schuldenlast. En spelen er meer problemen? Dan wordt ook andere professionele hulpverlening voor de klant ingeschakeld.

Voor mensen waarbij schuldsanering nog de enige haalbare oplossing is, kunnen de reguliere instanties – dankzij het al aangelegde dossier – hun hulpverlening sneller uitvoeren. MyTrustO neemt zo min mogelijk kostenverhogende maatregelen, maar als het nodig is, bij de notoire (échte) “niet willers”, procederen en executeren wij ook. We blijven echter de helpende hand aanbieden voor een alternatieve oplossing.”

Voor wie is de MyTrustO methode geschikt?

Xander: “De aanpak van MyTrustO is geschikt voor alle private- en publieke schuldeisers, die onbetaalde vorderingen op particulieren en (kleine) zelfstandige ondernemers willen incasseren. Organisaties die de relatie met hun klanten belangrijk vinden, voelen zich het meest ontzorgd. Maar ook wie incasso louter om bedrijfseconomische redenen inzet, merkt dat onze aanpak ‘onderaan de streep’ snel en zeer succesvol is.

Wij bewijzen dat als je anders omgaat met schulden, incasso sneller kan, goedkoper is en kwalitatief beter en menselijker is. MyTrustO onderscheidt zich vooral door een warme, menselijke benadering in al haar processen. Wij motiveren mensen om hun schuldproblemen zo snel mogelijk en duurzaam op te lossen. Hulp bieden met een voor de schuldenaar ’eigen’ gerechtsdeurwaarder is uniek.

Een duurzame oplossing voor alle schuldproblemen voorkomt niet alleen nieuwe achterstanden voor onze opdrachtgever, maar dit geldt ook voor alle andere schuldeisers van hun klant. Ook die krijgen hun openstaande vorderingen via de MyTrustO-methode betaald. .De mensen met schulden genieten met onze aanpak het grootste voordeel. Zij krijgen rust en zekerheid, behouden hun zelfrespect en krijgen een vooruitzicht op een schuldenvrije toekomst. Bovendien blijft hen veel persoonlijk leed en onnodige kosten bespaard. Dat maakt incasso een vorm van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen!”

Wat zijn de reacties uit de markt, zowel van opdrachtgevers als klanten?

Xander: “MyTrustO startte vorig jaar in Nederland met de opzet van onze schuldbemiddeling. Steeds meer klanten weten ons rechtstreeks te vinden. De belangrijkste stroom komt vanuit uiteenlopende organisaties, die signalen opvangen van mensen die hulp willen bij het oplossen van hun schuldproblemen. Zij verwijzen die mensen naar ons door. We werken bijvoorbeeld samen met werkgevers, schuldeisers, gemeenten en zelfs een verslavingskliniek. Partners en de klanten zelf zijn zeer tevreden over onze aanpak.

Op het gebied van incasso zijn we nog onbekend op de Nederlandse markt. Voor zover wij weten is er geen andere gerechtsdeurwaarder die zich zo volledig richt op duurzaam resultaat in het minnelijke traject als MyTrustO. De deelname aan de Credit Expo is voor ons dus erg belangrijk, maar ook wel spannend. Voor reacties uit Nederland kan ik helaas nog geen representatief beeld geven. Wel is onze verwachting dat de resultaten niet veel zullen afwijken van het succes in België. De incassomarkt en schuldenproblematiek lijken immers erg veel op die in Nederland.

In België krijgen steeds meer organisaties “goesting” en vertrouwen in onze aanpak, nu ze zien welke resultaten we voor branchegenoten en hun klanten bereiken. Sommige klanten melden zich zelfs bij MyTrustO aan vanwege de betalingen die ze ontvangen, bij het uitvoeren van de betalingsregelingen.

Voor reacties van Belgische opdrachtgevers en klanten verwijs ik iedereen graag naar onze Belgische website (https://www.schuldenaanpak.be/getuigenissen/).”

Hoe zie je de toekomst van de deurwaarderij in Nederland (en België)?

Xander: “De gerechtsdeurwaarder is een openbaar ambtenaar, die wettelijke taken vanuit een onafhankelijke positie uitvoert. Het uitvoeren van (rechterlijke) beslissingen is naar mijn idee een van de oudste beroepen dat altijd blijft bestaan. Uit ervaring weet ik dat veel gerechtsdeurwaarders bereid zijn om hun taken, processen en tarieven naar de wens van hun opdrachtgevers aan te passen, uiteraard binnen de wettelijke kaders. Daarnaast hanteren gerechtsdeurwaarder een verdienmodel dat is gebaseerd op escalatie, waardoor die onafhankelijke positie uit balans is.

De door de ledenraad van de KBvG vastgestelde “Verordening Grenzen tariefmodellen gerechtsdeur-waarders” is een goede stap om gerechtsdeurwaarders qua tarieven terug te brengen in een onafhankelijke positie. Als specialist op het gebied van schulden, is het zelfs wenselijk dat gerechtsdeurwaarders een actieve rol innemen bij het oplossen van de huidige schuldenproblematiek. Nu er steeds meer aandacht is voor schuldenproblematiek, verwacht ik dat ook gerechtsdeurwaarders beter rekening gaan houden met de belangen van mensen met schulden. Ze hebben immers – naast hun juridische rol – van oudsher een intermediaire en sociale functie. In juni 2017 heeft Marjolein Odekerken in haar proefschrift “Het incasseren van ongenoegen: deurwaarders en schuldenaren” (ISBN  978-90-393-6866-4 / NUR 820) de redenen voor die toekomstige rol uitgebreid beschreven. In dat opzicht mogen wij onszelf als trendsetter aanduiden, omdat we hier al vanaf 2015 invulling aan geven.

Op enkele verschillen in wet- en regelgeving na, is de deurwaarderij in België vergelijkbaar met die in Nederland. Ook de schuldenproblematiek en de belangen van alle betrokken partijen lijken identiek. Daarom verwacht ik dat de rol van gerechtsdeurwaarders zowel in Nederland als in België op eenzelfde soort manier zal veranderen.

In België zijn veranderingen al zichtbaar. Net als in Nederland worden gegevens uitgewisseld tussen deurwaarders en de gemeentelijke schuldhulp (OCMW’s). Waar in Nederland a vooralsnog voorzichtig wordt gediscussieerd over een recht op een betalingsregeling, proberen de Belgische vrederechters en beweging.net (de grootste sociaal maatschappelijke organisatie) dit al bij wet te regelen. Zij zijn hiervoor een pilot gestart, waarbij de schuldbemiddeling van MyTrustO de basis vormt om de belangen van de mensen met schulden én die van schuldeisers te borgen.”

MyTrustO is sponsor van Credit Expo 2021, die dit jaar op donderdag 28 oktober in congrescentrum 1931 in ‘s-Hertogenbosch zal plaatsvinden. U kunt persoonlijk kennismaken met MyTrustO op standnummer 21. Klik hier om u aan te melden voor een bezoek aan Credit Expo (gratis toegang als u tot de doelgroep behoort).

Bron: Credit Expo / MyTrustO