Belangrijkste punten:

  • Totale inkomsten toegenomen met 3 procent (3,3 procent bij constante wisselkoersen)
  • Bruto verzekeringsresultaat verbeterd met 15,5 procent tot EUR 370,4 miljoen
  • Beleggingsresultaat gestegen met 24,9 procent tot EUR 45,0 miljoen
  • Nettowinst 18,8 procent toegenomen tot EUR 211,8 miljoen
  • Eigen vermogen toegenomen met 8,4 procent tot EUR 1.625,5 miljoen

Atradius stelt zich ten doel om haar klanten naar de toekomst te leiden door hun krediet- en cashmanagement te versterken en de groei van hun business te ondersteunen. Atradius investeert voortdurend in nieuwe technologieën en springt in op kansen die de markt biedt. Haar strategie is verankerd in haar distributienetwerk van brokers en agenten die kwaliteitsdienstverlening leveren die het verschil maakt en waarin haar mensen en wereldwijde footprint een belangrijke rol spelen.

Isidoro Unda, Voorzitter van de Raad van Bestuur van Atradius, licht toe: “2016 was opnieuw een sterk jaar voor Atradius. We hebben met succes verbeteringen doorgevoerd in onze activiteiten ten gunste van de kostenstructuur en die ons ook in staat stellen onze operationele efficiëntie en effectiviteit verder te verhogen. Ieder jaar opnieuw streven wij ernaar om onze klanten en zakenpartners kwaliteitsdienstverlening, regelmatig bijgewerkte informatie over hun afnemers, ondersteuning bij hun incasso en snelle vergoeding van hun claims te leveren. Dit heeft geleid tot een zeer hoge klantretentie van 93 procent.”

Totale omzet

De totale omzet van Atradius nam toe met 2,5 procent tot EUR 1.761 miljoen in 2016 vergeleken met EUR 1.718 miljoen in 2015. Bij constante wisselkoersen betekende dit een toename van 3,4 procent. Europa, Azië en Oceanië lieten een veelbelovende omzetgroei zien die in lijn ligt met de ambitie van Atradius om in deze regio’s uit te breiden. De bedrijfsactiviteiten voor multinationals (Global), Bonding en Instalment Credit Protection presteerden goed en genereerden een toename van hun omzet.

Schaden

De bruto schaden kwamen uit op EUR 701,1 miljoen in 2016, 2,9 procent lager dan de EUR 721,7 miljoen van 2015, ondanks een gestage instroom van schaden van gemiddelde grootte beïnvloed door zwakkere faillissementsvooruitzichten in veel markten. Alle bedrijfsactiviteiten van Atradius droegen bij tot de verbetering.

Kosten
De bruto operationele verzekeringskosten namen 0,4 procent af tot EUR 613,4 miljoen in 2016, komende van EUR 616,1 miljoen in 2015, met een verbetering van de kostenratio vergeleken met 2015.

Beleggingsresultaat

Het netto beleggingsresultaat, inclusief het inkomstenaandeel van geassocieerde deelnemingen, kwam uit op EUR 45,0 miljoen, een toename van 24,9 procent vergeleken met 2015. De invloed van het aanhoudend lage rendement op de markt werd deels tenietgedaan door een toename van het dividendinkomen en de herwaardering van het bestaande aandeel van 45 procent in Graydon na het verkrijgen van de resterende 55 procent, wat zorgde voor een eenmalige bijdrage aan de winst van EUR 19,9 miljoen.

Bedrijfsresultaat voor herverzekering
Het bedrijfsresultaat voor herverzekering verbeterde met 16,3 procent tot EUR 424,0 miljoen, komende van EUR 364,6 miljoen in 2015. De positieve ontwikkelingen in schaden en kosten resulteerden in een uitstekende bruto combined ratio van 78,0 procent vergeleken met 80,6 procent in 2015.

Herverzekeringsresultaat

Het herverzekeringsresultaat van EUR 140,1 miljoen in 2016 was 36,0 procent lager dan dat van 2015 (EUR 103,0 miljoen). Dit kwam voornamelijk door lagere verhaalde schaden als gevolg van de afname in brutoschaden.

Geconsolideerd netto resultaat

Het resultaat over het jaar na belasting van EUR 211,8 miljoen betekent een toename van 18,8 procent ten opzichte van het jaarresultaat van EUR 178,2 miljoen over 2015. Naast de verbetering in het bedrijfsresultaat met betere schade- en kostenratio’s was er een positieve bijdrage van het segment diensten.

Solvabiliteitsratio

Atradius consolideert haar boeken met Grupo Catalana Occidente. De totale Groep, inclusief Atradius, heeft een zeer sterke vermogenspositie met een geschatte dekkingsratio naar verzekeringsrisico van ongeveer 200 procent per 31 december 2016.

Vooruitzichten

Er is een aanzienlijke mate van onzekerheid in 2017 met betrekking tot de vooruitzichten voor wereldwijde en regionale handel. De verwachte heronderhandeling van een groot aantal handelsovereenkomsten over de hele wereld zou de groei van internationale handel mogelijk kunnen vertragen. Een bijeffect hiervan zou een toename van het aantal wanbetalingen kunnen zijn, gezien verwacht wordt dat handelskosten zullen toenemen, wat druk uitoefent op een aantal bedrijven om hun cashmanagement te verbeteren. Dit zou ook zorgen voor een verhoogde behoefte aan informatie en incassodiensten om de kredietwaardigheid van afnemers beter te kunnen bewaken en achterstallige betalingen te incasseren.

Isidoro Unda besluit: “Ieder jaar staan bedrijven voor nieuwe mogelijke hindernissen om hun winst te kunnen verhogen en hun betalingsrisico’s te kunnen beheren. Bij Atradius hebben we een sterke bedrijfscultuur die erop gericht is dat we kunnen beantwoorden aan de toenemende behoeften van onze klanten om hun openstaande vorderingen veilig te stellen. We doen dit door onze kredietverzekerings-, garanties-, kredietinformatie- en incassocapaciteiten uit te breiden naar nieuwe markten, door continu de beschikbaarheid van informatie over afnemers te verbeteren en door te innoveren zodat we nieuwe diensten aan onze klanten kunnen leveren.”

Bron: Atradius