Het kabinet neemt het advies Alternatieve geschilbeslechting in de EU in hoofdlijnen over.

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie schrijft dat het advies van grote waarde is geweest voor de Nederlandse inbreng tijdens de onderhandelingen in de Europese Raad over de richtlijn Alternative Dispute Resolution (ADR) en de verordening Online Dispute Resolution (ODR).

Op basis van dit advies is in de Raad is een algemene benadering (‘general approach’) bereikt over de voorstellen van de Europese Commissie. Hoewel niet alle onderdelen van het advieszijn overgenomen, is de tekst waarover de Raad overeenstemming heeft bereikt in de algemene benadering grotendeels in overeenstemming met de adviezen van de SER. Nederland heeft met deze tekst ingestemd. De huidige tekst van de richtlijn en de verordening zijn daarmee echter nog niet definitief. Op dit moment buigt het Europees Parlement (EP) zich over de voorstellen en kan het amendementen voorstellen. Door het EP aanvaarde amendementen worden vervolgens besproken in de zogenoemde triloog – één of meer bijeenkomsten van de Raad, de Commissie en het EP – en kunnen leiden tot aanpassingen van de thans voorliggende conceptteksten. Daarna volgt de definitieve vaststelling van de tekst van de richtlijn en de verordening.

Bron: www.AllePersberichten.nl