Een belangrijk gedeelte van onze incassopraktijk bestaat uit het innen van onbetaalde facturen voor onze cliënten in de modebranche en bovenstaande vraag wordt dagelijks minstens één keer door hen gesteld.

In met name de modebranche is het annuleren van bij onze cliënten geplaatste orders door detaillisten op dit moment een steeds vaker voorkomend fenomeen, dit mede als direct gevolg van het huidige slechte economische klimaat. De detaillist merkt dat de verkoop van eerdere seizoenen is tegengevallen, heeft daardoor al een betalingsachterstand opgelopen en wil deels af van de geplaatste orders voor de komende seizoenen. Daarna volgt er een telefoontje of mailtje naar de cliënt met de mededeling dat deze orders worden geannuleerd.

Of dat zomaar kan is onder meer afhankelijk van de vraag of partijen bij het plaatsen van de orders iets over de mogelijkheid om orders te annuleren zijn overeengekomen. Kortom: wat hebben partijen hierover nu eigenlijk precies afgesproken, of wat juist niet?

Als er tussen partijen wel afspraken zijn gemaakt over het annuleren van orders, dan staan die afspraken vaak in de algemene voorwaarden van onze cliënt. Een annulering wordt daarbij dan gekoppeld aan een schadebedrag dat bestaat uit een x percentage van het orderbedrag. In sommige gevallen wordt het schadebedrag hoger naarmate de tijd tussen de annulering en geplande leveringsdatum korter wordt.

Is hierover niets afgesproken dan bieden de geldende regels in het Burgerlijk Wetboek (BW) handvatten om tot een antwoord te komen. Het is overigens goed om te weten dat “annulering” geen juridische term is. In het BW wordt in dit kader dan ook niet gesproken over annulering, maar over ontbinding van een overeenkomst. Het BW stelt als belangrijk vereiste aan een ontbinding, dat er pas een bevoegdheid tot ontbinding is als een partij tekortschiet. Oftewel: er moet sprake zijn van een partij die afspraken die voortvloeien uit de overeenkomst niet nakomt. Bovendien moet die partij vaak ook nog eerst in gebreke worden gesteld waarbij een redelijke termijn wordt gegeven om de afspraken alsnog na te komen. Is aan deze vereisten niet voldaan dan kan er ook niet rechtsgeldig ontbonden worden.

Dit geschetst hebbende, is onze ervaring dat in veruit de meeste gevallen de detaillist geen enkele rechtsgeldige reden heeft om te annuleren (lees ontbinden). Bovendien blijkt vaak dat de detaillist de vereiste ingebrekestelling niet heeft verstuurd. U heeft de maten, kleuren en hoeveelheden geproduceerd die in de orders staan en kunt op tijd leveren tegen de afgesproken prijs. De detaillist kan dan niet annuleren, althans u hoeft dat niet te pikken en kunt zich jegens de detaillist op het standpunt stellen dat die op zijn beurt de afname- en betalingsverplichting moet nakomen. Afspraak is immers afspraak, waarbij er zich echter ook situaties voordoen dat een annulering, al dan niet gekoppeld aan een schadebedrag, toch wordt geaccepteerd indien er bijvoorbeeld grote commerciële belangen spelen.

Hierbij ben ik er overigens vanuit gegaan dat Nederlands recht van toepassing is. Doet u zaken met een buitenlandse partij dan is het goed te bedenken dat er wellicht andere, buitenlandse wetten en regels gelden. Ook in die situaties kan ons kantoor op maat gesneden adviezen geven.

Hoe zit het bovendien met de mogelijkheid voor onze cliënten om leveringen op te schorten, de afdwingbaarheid van een schadevordering in rechte, is het wel raadzaam om een annuleringsmogelijkheid overeen te komen en de toepasselijkheid van algemene voorwaarden? Vraagt u zich dit ook af of heeft u andere vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

mr. Stefan de Beer
Bierens Incasso Advocaten

Dit artikel is eerder verschenen op: http://blog.bierens-incasso-advocaten.com/

Bron: www.bierens-incasso-advocaten.com