Zoals de titel van het boek "Ketenbesturing: van factuur tot inning" aangeeft mag de lezer van dit boek uit de serie "Controlling & Auditing in de Praktijk" een verhandeling verwachten over het facturatie en inningentraject binnen organisaties. De auteurs geven in dit boek inzicht in enkele opvolgende fases uit het pre-order-to-post-cash traject; een blik die slechts weinig schrijvers tot op heden hebben geboden.

Credit management is "hot". Zowel vanuit de economische actualiteit (kredietcrisis) als vanuit recente wet- & regelgeving (Basel II) mag het vak credit management zich verheugen op een warme belangstelling. Deze interesse bestaat in Nederland echter nog niet zo lang.

Tot in de jaren '90 van de vorige eeuw werd credit management binnen organisaties veelal afgedaan als debiteurenbeheer; een noodzakelijke activiteit met een repressief karakter die vooral niet mocht botsen met het commercieel belang van de organisatie. Debiteurenbeheer werd doorgaans belegd bij de afdeling administratie die naast de registratie van de vorderingen ook voor de facturatie en incasso zorgde.

Eén van de ontwikkelingen die sedert de jaren '90 heeft bijgedragen aan de emancipatie van het credit management is de vergaande informatisering van het order-to-cash traject. In ERP en SCM (Supply Chain Management) pakketten werd dit ‘van klantorder tot betaling' proces expliciet benoemd en geautomatiseerd. Dit gebeurde in bijna alle gevallen vanuit het aan de organisatie ten grondslag liggende logistieke concept van ketenbesturing.

Sedert enkele jaren begint echter het besef te groeien dat het order-to-cash traject een te enge basis biedt voor een adequaat credit management. Het nieuwe credo luidt dan ook: ‘pre-order-to-post-cash'.

Het pre-order-to-post-cash (po-pc) traject biedt méér dan enkele additionele processtappen die voorafgaan aan en volgen op het order-to-cash traject. Naast de goederenlogistiek wordt in het po-pc traject ook aandacht geschonken aan de financiële logistiek en de daarmee gepaard gaande risico`s. In de onderhavige processtappen is dit met name het kredietrisico (maar eventueel ook het liquiditeits- en renterisico). Het is de creditmanager die pro-actief en preventief dit risico per klant(order) in kaart dient te brengen.

We spreken hier van ‘Credit Risk Management' (CRM). Bovendien dient de creditmanager altijd rekening te houden met het commercieel belang en het hiermee gepaard gaande commerciële risico voor de organisatie. De informatie die de credit manager verkrijgt uit het credit risk management proces en de contacten met klanten/debiteuren zouden idealiter verwerkt moeten worden in het ‘Customer Relationship Management' (CRM) systeem.

Een koppeling van beide CRM systemen ligt dan ook voor de hand. De praktijk is echter weerbarstig; veel sales managers zien de credit risk management processen eerder als contradictoir dan als complementair aan hun eigen commerciële processen.

In het boek ‘Ketenbesturing: van factuur tot inning' staat de problematiek rond facturatie en Customer Relationship Management centraal. Het boek belicht achtereenvolgens de volgende financiële en commerciële aspecten die kleven aan het facturatieproces:

– de factuur en facturatie,
– elektronische facturatie,
– klantcontacten nav facturatie,
– reductie van ‘waste'; het voorkomen van klantuitval n.a.v. facturatie,
– synergie tussen CRM systemen en debiteuren systemen.

De focus van het boek is gericht op één aspect uit het pre-order-to-post-cash traject: het voorkomen van klantuitval door gebruik te maken van de koppeling tussen het Customer Relationship Management systeem en het debiteurensysteem. Dit voorkomen van klantuitval als gevolg van onenigheid over de factuur wordt door de schrijvers aangeduid als ‘waste management'.

De toegevoegde waarde van dit waste management blijkt met name latent aanwezig voor organisaties met omvangrijke factuurstromen. Hierbij kan enerzijds gedacht worden aan grote organisaties met een divergerende goederenstroom (veelal BtC) en anderzijds aan organisaties die periodiek hun contracten en hiermee hun vorderingen prolongeren (nutsbedrijven, woningcorporaties en verzekeringsmaatschappijen). Door deze focus is het boek met name geschikt voor controllers en credit managers van grote bedrijven, maar ook de financiële functie uit het MKB kan er zijn voordeel mee doen.

De auteurs hebben hun verhaal rijkelijk geïllustreerd met voorbeelden uit de praktijk, verhelderende figuren en tabellen, korte berichten uit de media en passages uit interviews met autoriteiten uit relevante vakgebieden. Dit komt de toegankelijkheid van het drukwerk zeker ten goede. De creditmanager die dit boek heeft gelezen zal het naar alle waarschijnlijkheid doorgeven aan de sales manager.


Het boek "Ketenbesturing, van factuur tot inning" is het 83e deel uit de Kluwer boekenreeks Controlling & Auditing in de Praktijk (CAIP 83). De CAIP serie is opgebouwd rond actuele thema`s uit de wereld van financial managers, controllers, AO/IC specialisten en auditors.  

Uitgever      : Kluwer, Deventer
Auteurs       : J. Odekerken en H. Kramer
ISBN           : 978-90-13-05524-5Bron: creditexpo.nl