Het aantal notarissen dat onder verscherpt toezicht van het Bureau Financieel Toezicht (BFT) staat, is gestegen van 67 in 2010 naar 70 in 2011.

Dit blijkt uit het onlangs verschenen jaarverslag van het BFT. De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) vindt de situatie zorgelijk en is naar aanleiding hiervan voornemens in de maand mei met de brancheaccountants hierover te spreken. Tegen die tijd hebben de accountants van de afzonderlijke notariskantoren naar verwachting een overzicht van de resultaten van het afgelopen boekjaar.

In 2011 hadden 827 kantoren een wettelijke verplichting om periodiek gegevens aan te leveren aan het BFT. Dat is een stijging van 15 kantoren ten opzichte van het jaar daarvoor. Het BFT deed in 2011 133 reguliere onderzoeken naar notariskantoren en 101 bijzondere onderzoeken. Het aantal bijzondere onderzoeken daalde daarmee ten opzichte van 2010 (110). Naar aanleiding van deze onderzoeken heeft het BFT 44 klachten ingediend bij de Kamer van Toezicht, waarvan 8 vanwege een negatieve bewaringspositie. Het totale aantal ingediende klachten steeg ten opzichte van het voorgaand jaar (2010: 21).

Uitspraken Kamers van Toezicht 

Uit het jaarverslag van het BFT blijkt dat de Kamer van Toezicht in 2011 35 keer uitspraak heeft gedaan in zaken die het BFT heeft ingediend. Slechts 4 daarvan hadden volgens de kamer onvoldoende gewicht of zijn ongegrond verklaard. 2 klachten hebben tot een ontzetting uit het ambt geleid. Het merendeel van de klachten (18) werd gegrond verklaard, maar daar werd geen maatregel opgelegd.

Steeds meer Wwft-meldingen 

Het BFT houdt ook toezicht op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Het BFT constateert dat er steeds vaker een melding wordt gemaakt verdachte transacties. Het financiële belang daarvan neemt ook elk jaar toe (2010: 559 miljoen euro, 2009: 428 miljoen euro). Notarissen hebben in 2010 voor 147 miljoen euro bij het FIU gemeld.


Bron: KNB