Krijg je een persoonsgebonden budget (pgb) via de Zorgverzekeringswet of wil je deze aanvragen? Dan kunnen schulden (ook uit het verleden) hierop van invloed zijn. Zorgverzekeraars kunnen een aanvraag niet toekennen of zelfs het pgb stopzetten.

Failliet, schuldsanering of premieachterstand?

Iedere zorgverzekeraar heeft een eigen reglement Persoonsgebonden budget verpleging en verzorging. Daarin staat onder meer aan welke voorwaarden je moet voldoen om in aanmerking te komen voor een pgb en welke redenen leiden tot het stopzetten ervan. Voor de verzekeraar is het van belang dat je om kunt gaan met de verantwoordelijkheden die het hebben van een pgb met zich meebrengt. Zorgverzekeraars zullen in het algemeen dan ook geen pgb toekennen als je in een schuldsaneringsregeling zit of hebt gezeten of deze bij de rechtbank hebt aangevraagd. Maar ook als je (ooit) failliet bent verklaard of surséance van betaling hebt aangevraagd. Verzekeraars zullen een pgb ook niet toekennen, als er op het moment van aanvraag een premieachterstand bestaat van 4 maanden of meer. Dit laatste kan ook een reden zijn om het pgb stop te zetten.

Verrekening pgb met achterstanden

Moet je nog geld betalen aan je zorgverzekeraar voor bijvoorbeeld eigen risico of premie? Dan kan de zorgverzekeraar dit verrekenen met je pgb. Je ontvangt dan minder of geen budget. Het recht op zorg blijft bestaan, maar niet meer in de vorm van een pgb. Je kunt nu zorg in natura aanvragen. Dit is zorg verleend door een zorgverlener, in dit geval een thuiszorgorganisatie.

Wisselen van zorgverzekeraar

Als je van zorgverzekeraar verandert en je akkoordverklaring is nog geldig, dan neemt de nieuwe zorgverzekeraar deze over. Wel kan de vergoeding afwijken, omdat iedere zorgverzekeraar eigen tarieven hanteert. Check dit dus voordat je overstapt.

Bron: Zorgverzekeringslijn.nl