Sparen is en blijft populair. 81% van de huishoudens in Nederland spaart. Vooral het aantal sparende huurders en jongeren is gestegen: het aantal sparende huurders steeg in twee jaar van 60% naar 67%. Van de jongere doelgroep (25-35 jaar) spaart zelfs 93% (begin 2017 was dit nog 88%).

Jongeren en huurders zetten steeds vaker geld opzij voor de eigen woning. Dit blijkt uit de EY VODW Trendmonitor Vermogen, een onderzoek onder 1000 consumenten naar trends rondom de vermogensontwikkeling van Nederlandse huishoudens. Dit onderzoek geeft per kwartaal inzicht in wat de financiële consument vindt, doet en ziet.

In het laatste kwartaal van 2018 geeft een derde van de huurders aan sparen belangrijk te vinden, ten opzichte van 21% in begin 2017. Voor huishoudens met een koopwoning blijft dit percentage stabiel.

Kjeld Sanders, specialist op het gebied van vermogensopbouw bij EY VODW: “Deze stijging kan samenhangen met het gunstiger economisch klimaat, maar ook met de lastige toegang tot de koopwoningmarkt voor veel huurders. Het opbouwen van eigen vermogen is voor veel huurders de aangewezen weg om zich voor te bereiden op koop van de eerste woning.”

Dit blijkt ook uit dit onderzoek: jongere huurders geven steeds vaker aan geld opzij te zetten voor de eigen woning. In de Trendmonitor Vermogen steeg dit percentage sinds begin 2017 van 2%, naar 12% in Q4 2018. Bij de huishoudens met een koopwoning steeg het aandeel dat actief geld opzij zet voor die eigen woning van 17% naar 22%.

Onzekerheid beursklimaat zorgt voor afnemend aantal beleggers

Eénvijfde van de Nederlandse huishoudens belegt. Dit aantal is in de afgelopen 2 jaar stabiel gebleven. Toch is het negatieve marktsentiment en de waardedalingen in de tweede helft van 2018 goed zichtbaar, vooral bij grotere belegde vermogens. In het eerste kwartaal van 2018 gaf 21% van de ondervraagden aan een portefeuille boven de €100.000 te hebben. In Q4 is dit aantal teruggelopen naar 11,5%.

Daarnaast zijn de verschillen tussen de inkomensklassen groter geworden. Het aantal bovenmodale huishoudens dat belegt is fors gestegen naar 51% (van 44% in het vorige kwartaal), terwijl beneden modale huishoudens minder zijn gaan beleggen, maar 7%.

Er is ook een daling te zien in het laatste kwartaal bij jonge beleggers (25-35 jaar) van 28% naar 23%. Sanders: “Mogelijk krijgen de jonge beleggers wat eerder koudwatervrees dan de meer ervaren beleggers met de grotere vermogens. Enerzijds begrijpelijk, anderzijds ook een gemiste kans wanneer je nog zo’n lange beleggingshorizon hebt.”

Weerstand tegen beleggen stijgt

Het aandeel huishoudens dat weerstand tegen beleggen heeft vanwege het risico stijgt langzaam door. Waar begin 2017 nog 57% aangaf niet te beleggen vanwege het risico-aspect, was dit in Q4 2018 63%.  van de huishoudens geeft aan door risico weerstand tegen beleggen te hebben. Ook de weerstand vanwege een gepercipieerd gebrek aan kennis is gestegen van 55% begin 2017 naar 61% in Q4 2018.

Jongere huishoudens actiever bezig met hun pensioenopbouw

Huishoudens zijn kritischer geworden over de informatievoorziening rondom hun pensioenopbouw. 14% van de huishoudens geeft aan de informatievoorziening onvoldoende te vinden, ten opzichte van 10% in het vorige kwartaal.

Ook blijkt uit het onderzoek dat jongere huishoudens (25-35 jaar) steeds vaker actief bezig zijn met hun pensioenopbouw. Begin 2017 spaarde 77% van deze huishoudens voor hun pensioen. Dit is in het laatste kwartaal van 2018 opgelopen tot 91%. De stijging is een weerspiegeling van de steeds krappere arbeidsmarkt, maar duidt ook op een groter bewustzijn over het onderwerp pensioenopbouw onder deze jongere doelgroep.

Over de EY VODW Trendmonitor Vermogen

Ieder kwartaal publiceert EY VODW de Trendmonitor Vermogen, met als doel de financiële sector beter te informeren over gedrag en perceptie van Nederlandse huishoudens over vermogensontwikkeling.

Bron: EY